Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 46 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 62
46 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
İ
nternet’e Ba
ğ
lanam
ı
yorsunuz
1.
Hesap detaylar
ı
n
ı
z henüz yay
ı
nlanmam
ı
ş
t
ı
r.
a. Bir
İ
nternet Servis Sa
ğ
lay
ı
c
ı
s
ı
(ISS) ile çevrim içi abonelik i
ş
leminizi gerçekle
ş
tirdikten sonra,
İ
nternet kurulum i
ş
lemini tamamlanmas
ı
için bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n yeniden ba
ş
lat
ı
lmas
ı
tavsiye edilir.
b.
İ
nternet ba
ğ
lant
ı
n
ı
z
ı
ilk kez kulland
ı
ğ
ı
n
ı
zda, hesab
ı
n
ı
z hemen kabul edilmeyebilir. Baz
ı
ISS’ler
hesap detaylar
ı
n
ı
z
ı
n i
ş
lenmesi için k
ı
sa bir kurulum süresine gerek duyarlar. Lütfen hizmete
ba
ğ
lanmadan önce 30 dakika kadar bekleyin.
2. Hatal
ı
bir kullan
ı
c
ı
ad
ı
ve/veya
ş
ifre girdiniz.
a. Kullan
ı
c
ı
kimli
ğ
inizi ve
ş
ifrenizi kontrol edin. Gerekiyorsa yeniden yaz
ı
n.
b. Do
ğ
ru yaz
ı
l
ı
ş
biçimini kontrol edin (büyük ve küçük harf veya herhangi bir noktalama i
ş
areti).
c.
ISS taraf
ı
ndan verilen oturum açma ve kurulum bilgilerini kontrol edin.
3. Ba
ğ
lanmaya çal
ı
ş
t
ı
ğ
ı
n
ı
z sunucu servis d
ı
ş
ı
d
ı
r.
Hizmetin verilip verilmedi
ğ
ini ISS ile kontrol edin.
4.
İ
nternet ayarlar
ı
n
ı
z (taray
ı
c
ı
, e-posta veya ba
ğ
lant
ı
) de
ğ
i
ş
mi
ş
olabilir.
Abone oldu
ğ
unuzda, ISS’n
ı
z genellikle ba
ğ
lant
ı
detaylar
ı
n
ı
size verir (kullan
ı
c
ı
ad
ı
,
ş
ifre, sunucu telefon
numaras
ı
, e-posta adresi, vb.). Bu detaylar
ı
kontrol edin ve ISS taraf
ı
ndan verilen
İ
nternet ayarlar
ı
n
ı
z
ı
a
ş
a
ğ
ı
daki prosedürü izleyerek yeniden yap
ı
n.
5.
İ
nternet Servis Sa
ğ
lay
ı
c
ı
s
ı
hesab
ı
n
ı
z
ı
n süresi dolmu
ş
tur veya ISS hizmeti mevcut de
ğ
ildir.
ISS ile temasa geçerek
İ
nternet sunucular
ı
n
ı
n durumunu kontrol edin.
6. Ta
ş
ı
nd
ı
n
ı
z ve arama yapt
ı
ğ
ı
n
ı
z konum de
ğ
i
ş
ti.
a. Ayarlar
ı
n
ı
z
ı
Ba
ş
lat
>
Denetim
Masas
ı
.
Görüntüleme
ş
ekli:
'ni
Büyük simgeler
'e de
ğ
i
ş
tirin,
ard
ı
ndan
Telefon ve Modem
'i seçin.
b. Yeni yerinizi belirleyin ve telefon hatt
ı
n
ı
z için özel
seçenekleri kaydedin.
c.
Tamam
'a t
ı
klay
ı
n.
d.
Görüntüleme
ş
ekli:
'ni bitirdi
ğ
inizde yine
Kategori
'ye
ayarlay
ı
n.
7.
Kurtarma Yönetim
program
ı
n
ı
kulland
ı
n
ı
z.
a. E
ğ
er
internet
eri
ş
iminiz
yaz
ı
l
ı
m
ı
kurman
ı
z
ı
gerektiriyorsa, bu yaz
ı
l
ı
m
ı
tekrar kurman
ı
z gereklidir.
Çevirmeli bir modem kullan
ı
yorsunuz (iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
)
1.
Modem uygun biçimde ba
ğ
lanmam
ı
ş
olabilir.
Bilgisayar ve telefon fi
ş
i aras
ı
ndaki modem kablo ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
kontrol edin.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n bir a
ğ
ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
bulunuyorsa, modem kablonuzun bu a
ğ
ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
na de
ğ
il
modem ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
na tak
ı
l
ı
oldu
ğ
undan emin olun.
2.
Telefon hatt
ı
zaten kullan
ı
mda olabilir.
Bir modem ba
ğ
lant
ı
s
ı
kurmadan önce telefon hatt
ı
n
ı
n serbest oldu
ğ
undan emin olun. Telefonunuz ve
modeminiz ayn
ı
hatt
ı
kullan
ı
yorsa, ayn
ı
anda telefon görü
ş
mesi yaparken
İ
nternet'e de ba
ğ
l
ı
olamazs
ı
n
ı
z.
3.
Çevir sesi yok
Sample
This manual is suitable for devices