Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 45 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 62
Yard
ı
m Masas
ı
-
45
d. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
yeniden AÇIN.
Bilgisayar
ı
mdan ses ç
ı
km
ı
yor
1.
Hoparlörün sesi çok dü
ş
ük olabilir.
Ses kontrolünü ayarlay
ı
n (hoparlör veya klavye üzerinden) (
Fn
tu
ş
kombinasyonuyla) veya bilgisayar
üzerinden).
2.
Windows ana ses kontrolünün ayarlanmas
ı
gerekmektedir.
a. Ses kontrol çubu
ğ
unun görüntülenmesi için Bildirim Alan
ı
’n
ı
n sa
ğ
yan
ı
ndaki hoparlör
simgesine t
ı
klay
ı
n.
b.
Simgeyi göremiyorsan
ı
z, görüntülemek için
Denetim Masas
ı
’na gidin.
c. Bu simge “ortadan kaybolmu
ş
sa”, Bildirim Alan
ı
’nda yer alan oka t
ı
klay
ı
n ve daha sonra
görüntülemek için simgeye t
ı
klay
ı
n (Bildirim Alan
ı
’ndaki kar
ı
ş
ı
kl
ı
ğ
ı
gidermek için, uzun süre
kullan
ı
lmayan simgeler gizlenir).
3. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n ses kontrol ayarlar
ı
nda düzenleme yap
ı
lmas
ı
gerekiyor.
a.
Uyar
ı
Alan
ı
nda
hoparlör simgesine t
ı
klay
ı
n.
b.
Ses seviyesini ayarlamak için kayar çubu
ğ
a t
ı
klay
ı
n ve tutun.
c.
Sessiz
seçene
ğ
inin etkin OLMADI
Ğ
INDAN emin olun.
d. Gerekirse
Hoparlörler
'e t
ı
klayarak ses ç
ı
k
ı
ş
ı
türünü de
ğ
i
ş
tirin
(örne
ğ
in,
bir
HDMI
kablosu
üzerinden
dijital
ses
kullan
ı
yorsan
ı
z).
e. Daha fazla ses kontrolü görüntülemek için ayg
ı
t veya
uygulama görüntüsünün üzerine t
ı
klay
ı
n.
4.
Ses donan
ı
m
ı
n
ı
z uygun biçimde çal
ı
ş
m
ı
yor.
a.
Ses kart
ı
n
ı
z
ı
n do
ğ
ru
ş
ekilde yap
ı
land
ı
r
ı
l
ı
p yap
ı
land
ı
r
ı
lmad
ı
ğ
ı
n
ı
kontrol edin.
Ba
ş
lat
>
Denetim
Masas
ı
>
Donan
ı
m ve Ses
>
Ses
ö
ğ
esine t
ı
klay
ı
n.
Çalma
sekmesinden, bir ses ayg
ı
t
ı
seçin ve
ayarlar
ı
n
ı
düzenlemek için
Özellikler
ö
ğ
esine t
ı
klay
ı
n.
5. Bilgisayar
ı
n
ı
z müzik CD'lerini çalmayacakt
ı
r.
a. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n ses ayarlar
ı
n
ı
n uygun biçimde yap
ı
ld
ı
ğ
ı
ndan emin olun (önceki ad
ı
mlara bak
ı
n).
b. Diskin bask
ı
l
ı
yüzünün yukar
ı
bakar
ş
ekilde sürücüye yerle
ş
tirildi
ğ
inden ve sürücü tepsisinde
düzgün bir biçimde durdu
ğ
undan emin olun.
c.
CD player program
ı
n
ı
ba
ş
latmay
ı
denemeden önce disk sürücüsünün gösterge
ı
ş
ı
ğ
ı
n
ı
n (me
ş
gul
sinyali) yan
ı
p sönmeyi durdurmas
ı
n
ı
bekleyin.
d.
Disk yüzeyinin temiz ve çiziksiz oldu
ğ
undan emin olun.
e.
CD’nin kopya korumal
ı
olmad
ı
ğ
ı
ndan emin olun. Baz
ı
müzik CD'leri yasa d
ı
ş
ı
kopyalamay
ı
önlemek
için bir kopya koruma mekanizmas
ı
na sahiptirler. Bu mekanizma CD’lerin bir bilgisayarda
çal
ı
nmas
ı
n
ı
ve kopyalanmas
ı
n
ı
önler. Bu durumda, çalma i
ş
lemi yaln
ı
zca normal CD veya DVD
oynat
ı
c
ı
larda gerçekle
ş
tirilebilir.
İ
nternet
Olas
ı
en iyi
İ
nternet ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
elde etmek için a
ş
a
ğ
ı
daki noktalardan emin olun:
Daima topraklanm
ı
ş
bir elektrik prizine tak
ı
n (standart “topraklanm
ı
ş
” 3 uçlu priz).
Modeminizi do
ğ
rudan bir telefon prizine tak
ı
n.
Telefon uzatma kablolar
ı
kullanmaktan kaç
ı
n
ı
n (bu durum sinyal kalitesini dü
ş
ürür).
F
ı
rt
ı
nal
ı
havalarda, modeminizi telefon hatt
ı
ndan ay
ı
rd
ı
ğ
ı
n
ı
zdan ve elektrik kablosunu
prizden çekti
ğ
inizden emin olun.
Sample
This manual is suitable for devices