Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 44 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 62
44 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
Çe
ş
itli Sorun Giderme
Klavye
&
Touchpad
Klavyem Çal
ı
ş
m
ı
yor
1. Nümerik tu
ş
tak
ı
m
ı
devre d
ı
ş
ı
b
ı
rak
ı
lm
ı
ş
(sadece nümerik tu
ş
tak
ı
m
ı
na sahip
modellerde).
Nümerik tu
ş
tak
ı
m
ı
, Num Lock tu
ş
u etkin durumdayken, bir hesap makinesinin tu
ş
lar
ı
na benzer
ş
ekilde rakam giri
ş
i için kullan
ı
labilir. Num Lock tu
ş
u etkin de
ğ
ilken, tu
ş
tak
ı
m
ı
ya ikinci bir imleç
tu
ş
lar
ı
grubu gibi ya da normal harf tu
ş
lar
ı
gibi (baz
ı
klavyelerde) hareket eder.
Touchpad'im çal
ı
ş
m
ı
yor
1. Bilgisayar
ı
n
ı
zda bir
Dokunmatik Yüzey Kilidi
ğ
mesi bulunabilir.
Dokunmatik Yüzey Kilidi
ğ
mesi dokunmatik yüzeyi açarak ve kapatarak klavyeyi kulland
ı
ğ
ı
n
ı
zda istemedi
ğ
iniz
imleç hareketlerinden kaç
ı
nman
ı
z
ı
sa
ğ
lar. Bu özelli
ğ
in aktif olmad
ı
ğ
ı
n
ı
kontrol edin.
2.
Kontrol cihaz
ı
özellikleri uygun
ş
ekilde belirlenmemi
ş
tir.
İ
mleç zorlukla, çok h
ı
zl
ı
veya çok yava
ş
hareket ediyorsa ya da çift t
ı
klama
her zaman ayn
ı
sonucu vermiyorsa, kontrol cihaz
ı
n
ı
z
ı
n özelliklerini
ayarlamaya çal
ı
ş
ı
n.
a.
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Donan
ı
m ve Ses
>
Fare
ö
ğ
esine
t
ı
klay
ı
n.
b. Özelliklere eri
ş
mek ve touchpad‘inizin nas
ı
l tepki verece
ğ
ini
ayarlamak için farkl
ı
sekmelere t
ı
klay
ı
n.
c. Ayarlar
ı
n
ı
z
ı
onaylamak için
Uygula
ğ
mesine ve daha sonra
pencereyi kapatmak için
Tamam
ğ
mesine t
ı
klay
ı
n.
Ekran
Görüntü Alan
ı
Ortada De
ğ
il veya Dalgalan
ı
yor
1.
Ekranda kayan çizgiler, titreyen resimler veya dalgal
ı
bir görüntü var.
a. Di
ğ
er cihazlardan veya manyetik alanlardan kaynaklanan parazit ekran
ı
n
ı
zda
normal olmayan bir görüntülere neden olabilir.
b. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
kapat
ı
n ve yeniden ba
ş
lat
ı
n. Bu i
ş
lem, görüntü alan
ı
n
ı
otomatik
olarak ayarlayacakt
ı
r.
Not:
Parazit gürültü veya bozulman
ı
n büyüklü
ğ
ü, ekran
ı
n
ı
z
ı
n, TV, cep telefonu, di
ğ
er monitörler,
buzdolaplar
ı
, büyük stereo hoparlörler, elektrik adaptörleri, yerle
ş
ik güç kayna
ğ
ı
olan halojen lambalar
veya motorla çal
ı
ş
an aletler gibi kaynaklara ne kadar uzakl
ı
kta oldu
ğ
una ba
ğ
l
ı
d
ı
r. Ar
ı
zal
ı
floresan
ayd
ı
nlatma gruplar
ı
veya yüksek voltaj hatlar
ı
na yak
ı
nl
ı
k da görüntünün bozulmas
ı
na neden olabilir.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
bu kaynaklardan olabildi
ğ
ince uza
ğ
a yerle
ş
tirin.
Ses
ı
ld
ı
ktan Sonra Bilgisayar
ı
m Kesintisiz
Ş
ekilde Bip Sesi Ç
ı
kar
ı
yor
1.
Touchpad’i üzerinde: bir tu
ş
tak
ı
l
ı
kalm
ı
ş
t
ı
r:
a. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
KAPATIN.
b.
Herhangi bir tu
ş
un tak
ı
l
ı
kalmad
ı
ğ
ı
ndan emin olmak için klavyenin tüm tu
ş
lar
ı
na bas
ı
n.
c.
Touchpad dü
ğ
melerine basarak hiçbirinin tak
ı
lmad
ı
ğ
ı
ndan emin olun.
Sample
This manual is suitable for devices