Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 43 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 62
Yard
ı
m Masas
ı
-
43
System Restore ö
ğ
esini kullanarak bir önceki kurtarma noktas
ı
na gidin.
System Restore
, bilgisayar
ı
n
ı
zdaki de
ğ
i
ş
iklikleri izler ve gerekli oldu
ğ
unda geri dönü
ş
ü mümkün k
ı
lmak için
otomatik olarak kurtarma noktalar
ı
olu
ş
turur. Ki
ş
isel veri dosyalar
ı
n
ı
z
ı
(belgeler, tarama geçmi
ş
i, çizimler,
s
ı
k kullan
ı
lanlar veya e-postalar) kaydederken, bilgisayar
ı
n
ı
za zarar veren de
ğ
i
ş
iklikleri ortadan kald
ı
r
ı
r,
ayarlar
ı
n
ı
ve performans
ı
n
ı
geri kazand
ı
r
ı
r. Daha fazla bilgi için sayfa 41‘e bak
ı
n.
Bilgisayar
ı
n
ı
z Windows masaüstünü görüntüleyemiyorsa:
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
yeniden ba
ş
lat
ı
n, ba
ş
latman
ı
n ard
ı
ndan Recovery Program’
ı
çal
ı
ş
t
ı
rmak üzere Packard Bell
logosu göründü
ğ
ünde
Alt+F10
tu
ş
una bas
ı
n.
Uygulamalar Ekranda Görüntüleniyor ancak Çöküyor
veya Dengesiz
Çal
ı
ş
ı
yor
Programlar
ı
n
ı
z dengesiz bir
ş
ekilde çal
ı
ş
t
ı
ğ
ı
nda, i
ş
letim sisteminizin
düzgün bir biçimde i
ş
lemiyor olmas
ı
muhtemeldir. A
ş
a
ğ
ı
daki ad
ı
mlar
sorununuzu çözmeye yard
ı
mc
ı
olmuyorsa, lütfen bir önceki vaka (sayfa
42) için verilen tavsiyeleri de kontrol edin.
Windows Görev Yöneticisini kullanarak programlar
ı
kapat
ı
n
Programlar
ı
n
ı
z
ı
ekran
ı
n sa
ğ
üst kö
ş
esinde bulunan x i
ş
aretine t
ı
klayarak kapatamazsan
ı
z,
Görev
Yöneticisi
’ni kullanmay
ı
deneyin.
1.
Ctrl
+
Alt
+
Del
tu
ş
lar
ı
na atn
ı
anda bas
ı
n veya görev çubu
ğ
undaki bo
ş
alana sa
ğ
t
ı
klay
ı
n ve
Görev
Yöneticisi
'ni seçin.
2.
Listeden hata veren program
ı
seçin ve
Görevi Sonland
ı
r
ğ
mesine t
ı
klay
ı
n.
Bu durum yaln
ı
zca tek bir uygulamada m
ı
ba
ş
ı
n
ı
za geliyor?
E
ğ
er belirli bir program
ı
n düzgün olarak çal
ı
ş
mad
ı
ğ
ı
n
ı
n fark
ı
na var
ı
rsan
ı
z, program
ı
kald
ı
r
ı
n ve yeniden
yüklemeyi deneyin.
Ek yaz
ı
l
ı
mlar için
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Programlar
>
Programlar
ve Özellikler
ö
ğ
esine
t
ı
klay
ı
n.
Dengesiz çal
ı
ş
an uygulama(lar) için herhangi bir güncelleme var m
ı
?
Program
ı
yeniden yükledikten sonra herhangi bir geli
ş
me olmad
ı
ğ
ı
n
ı
fark ederseniz, lütfen güncellemeler
için yaz
ı
l
ı
m üreticisinin web sitesini kontrol edin. Program orijinal olarak bilgisayar
ı
n
ı
zla birlikte verilmi
ş
se,
güncellemelerin indirilmesi için www.packardbell.com adresindeki Packard Bell Support Web Sitesine de
göz atabilirsiniz.
Bilgisayar
ı
n
ı
z güncel mi?
Virüsler ve casus yaz
ı
l
ı
mlar gibi kötü amaçl
ı
programlar, bilgisayar
ı
n
ı
za bula
ş
arak baz
ı
programlar
ı
n
ı
z
ı
n
hatal
ı
olarak çal
ı
ş
mas
ı
na neden olabilirler. Bu sorunu düzeltmek ve gelecekte de bu sorunla
kar
ş
ı
la
ş
mamak için, antivirüs ve anti casus yaz
ı
l
ı
m programlar
ı
n
ı
z
ı
düzenli olarak çal
ı
ş
t
ı
rd
ı
ğ
ı
n
ı
zdan ve en
son güncellemelerini yapm
ı
ş
oldu
ğ
unuzdan emin olun. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
güncel tutmak amac
ı
yla daha fazla
bilgi için, lütfen sayfa 31'deki "Güncellemeler" bölümüne bak
ı
n.
Bilgisayar
ı
n
ı
z Windows masaüstünü görüntüleyemiyorsa:
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
yeniden ba
ş
lat
ı
n, ba
ş
latman
ı
n ard
ı
ndan Recovery Program’
ı
çal
ı
ş
t
ı
rmak üzere Packard Bell
logosu göründü
ğ
ünde
Alt+F10
tu
ş
una bas
ı
n.
Sample
This manual is suitable for devices