Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 42 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 62
42 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
Windows Masaüstü görüntüleniyor ancak
İş
letim Sistemi
istikrarl
ı
de
ğ
il
Bilgisayar
ı
n
ı
z ba
ş
ar
ı
yla aç
ı
l
ı
yor ancak programlar
ı
n
ı
z
ı
do
ğ
ru bir biçimde
kullanacak kadar ileri gidemiyorsunuz. Kendinize a
ş
a
ğ
ı
daki sorular
ı
sorun ve verilen yan
ı
tlar aras
ı
ndan sorununuza en uygun çözümü bulun.
Yeni programlar yüklediniz mi?
Yeni bir yaz
ı
l
ı
m
ı
n yüklenmesi, mevcut yaz
ı
l
ı
mlarla bir uyumsuzlu
ğ
a
neden olabilir. Yeni programlar yükledikten sonra bilgisayar
ı
n
ı
z
düzgün bir biçimde çal
ı
ş
m
ı
yorsa, bunlar
ı
kald
ı
rmay
ı
deneyin.
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Programlar
>
Programlar ve Özellikler
ö
ğ
esine t
ı
klay
ı
n.
İ
nternet taray
ı
c
ı
n
ı
z
ı
n veya E-posta program
ı
n
ı
z
ı
n garip davrand
ı
ğ
ı
dikkatinizi çekti
mi?
İ
nternet uygulamalar
ı
n
ı
ve i
ş
letim sistemini potansiyel olarak etkileyen ço
ğ
u sorun, ba
ğ
land
ı
ğ
ı
n
ı
zda
üretilen kötü amaçl
ı
yaz
ı
l
ı
mlar nedeniyle ortaya ç
ı
kar. Bilgisayar
ı
n
ı
za virüs bula
ş
ı
p bula
ş
mad
ı
ğ
ı
n
ı
kontrol
etmek için antivirüs veya anti casus yaz
ı
l
ı
m programlar
ı
yla bir kontrol gerçekle
ş
tirin. Tam anlam
ı
yla etkin
olabilmesi için, bu koruma programlar
ı
n
ı
n güncel olmas
ı
gerekmektedir. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
güvende tutmak
için “Güvenlik” bölümüne (sayfa 32) ba
ş
vurun.
Windows Update’i kullanarak sistem dosyalar
ı
n
ı
z
ı
güncelleyin
Windows Update, indirebilece
ğ
iniz ve bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n güncel olmas
ı
n
ı
ve düzgün çal
ı
ş
mas
ı
n
ı
sa
ğ
layacak
sürücüler, güvenlik yamalar
ı
, önemli güncellemeler, en son Yard
ı
m dosyalar
ı
ve
İ
nternet ürünlerinden
olu
ş
an bir katalogdur.
1.
Ba
ş
lat
>
Tüm Programlar
>
Windows Update
ö
ğ
esine t
ı
klay
ı
n.
2.
Güncellemeleri kontrol
et ö
ğ
esini seçin ve gerekli bir yaz
ı
l
ı
m veya ayg
ı
t sürücüsünün yüklenip
yüklenmeyece
ğ
i soruldu
ğ
unda
Evet
seçene
ğ
ini tercih edin.
Yeni bir donan
ı
m takt
ı
n
ı
z m
ı
?
Yeni bir donan
ı
m ayg
ı
t
ı
takt
ı
ğ
ı
n
ı
zda, Windows genellikle otomatik olarak alg
ı
lar ve çal
ı
ş
mas
ı
için gereken
uygun dosyalar
ı
(sürücüleri) kopyalar. Bu i
ş
lem sistem dosyalar
ı
n
ı
de
ğ
i
ş
tirir ve bazen Windows içerisinde
çak
ı
ş
malara neden olur.
Ayg
ı
t Yöneticisi
1.
Ayg
ı
t Yöneticisi
’ni aç
ı
n (
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Sistem ve
Güvenlik
>
Ayg
ı
t Yöneticisi
). Bu bölümde donan
ı
m ayg
ı
tlar
ı
n
ı
z
ı
n
durumunu izleyebilirsiniz.
2. Bir ayg
ı
t ad
ı
n
ı
n önünde “
!
” veya “
?
” i
ş
aretleri görüyorsan
ı
z, bu
sürücünün bir önceki sürümüne geri dönülmesi yard
ı
mc
ı
olabilir.
1. Ayg
ı
ta sa
ğ
t
ı
klay
ı
n ve
Özellikler
’i seçin.
2.
Sürücü
sekmesine t
ı
klay
ı
n ve
Sürücüyü Geri Al
ı
seçin.
Sample
This manual is suitable for devices