Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 41 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 62
Yard
ı
m Masas
ı
-
41
Packard Bell web sitesindeki Packard Bell Troubleshooter ‘
ı
(Sorun giderici) kullan
ı
n.
Çevrimiçi sorun gidericimiz (http://troubleshooter.packardbell.com) sorun giderme çözümlerine h
ı
zl
ı
eri
ş
im
sa
ğ
layan, kullan
ı
m
ı
kolay bir araçt
ı
r. Birkaç soruyu cevaplaman
ı
z
ı
n ard
ı
ndan ak
ı
ll
ı
motor size do
ğ
ru
çözümü sunar.
Windows Logosu Görüntülendi
ğ
inde Ekran
Donuyor
Ba
ş
lang
ı
ç sürecinde Windows baz
ı
kontroller çal
ı
ş
t
ı
racakt
ı
r. Hatal
ı
bir
ayar, zarar görmü
ş
veya kay
ı
p bir yaz
ı
l
ı
m ya da donan
ı
m bile
ş
keni
alg
ı
land
ı
ğ
ı
nda sistem kilitlenmeye benzer bir durum ya
ş
ayacakt
ı
r. Bunu
düzeltmek için, a
ş
a
ğ
ı
daki seçeneklerden birini kullanarak bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
yeniden ba
ş
latmay
ı
deneyin.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
Güvenli
Modda
ba
ş
latarak
temel
dosyalar
ı
ve sürücüleri kullan
ı
n.
1. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
ı
n.
2. Packard Bell logosu göründü
ğ
ünde, gerekiyorsa, geli
ş
mi
ş
ba
ş
latma seçeneklerine eri
ş
mek için
F8
tu
ş
una bas
ı
n.
3.
Ok tu
ş
lar
ı
n
ı
kullanarak vurguyu
Güvenli Kip
’e getirin ve
Enter
tu
ş
una bas
ı
n.
Son Kullan
ı
lan En
İ
yi Yap
ı
land
ı
rma ile ba
ş
lay
ı
n.
Bu seçenek bilgisayar
ı
n en son ba
ş
ar
ı
yla çal
ı
ş
t
ı
ğ
ı
zaman kullan
ı
lan sistem ayarlar
ı
n
ı
geri yükleyecektir.
Bu i
ş
lem bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n son kez kulland
ı
ğ
ı
n
ı
zda girdi
ğ
iniz verileri kaybetmesine sebep olabilir.
1. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
ı
n.
2.
Packard Bell logosu göründü
ğ
ünde klavyenizden birkaç saniyeli
ğ
ine
F8
tu
ş
una bas
ı
n.
3.
Son Kullan
ı
lan En
İ
yi Yap
ı
land
ı
rma
’y
ı
vurgulamak için ok tu
ş
lar
ı
n
ı
kullan
ı
n ve
Enter
tu
ş
una bas
ı
n.
Yaz
ı
l
ı
m
ı
kald
ı
r
ı
n.
Yeni programlar yükledikten sonra bilgisayar
ı
n
ı
z düzgün bir biçimde çal
ı
ş
m
ı
yorsa, bu programlar
ı
kald
ı
rmay
ı
deneyin.
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Programlar
>
Programlar ve Özellikler
ö
ğ
esine t
ı
klay
ı
n.
Windows System Restore ö
ğ
esini kullanarak bir önceki kurtarma noktas
ı
na gidin
(bkz. sayfa 30).
Ek ayg
ı
tlar
ı
n ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
ay
ı
r
ı
n veya sökün.
sayfa 39’deki
“Ek harici ayg
ı
tlar
ı
n sökülmesi
”,
“Pilin ç
ı
kar
ı
lmas
ı
” ve
“Ek dahili donan
ı
m
ı
n ç
ı
kar
ı
lmas
ı
bölümlerini okuyun.
Packard Bell web sitesindeki Packard Bell Troubleshooter ‘
ı
(Sorun giderici) kullan
ı
n.
Çevrimiçi sorun gidericimiz (http://troubleshooter.packardbell.com) sorun giderme çözümlerine h
ı
zl
ı
eri
ş
im
sa
ğ
layan, kullan
ı
m
ı
kolay bir araçt
ı
r. Birkaç soruyu cevaplaman
ı
z
ı
n ard
ı
ndan ak
ı
ll
ı
motor size do
ğ
ru
çözümü sunar.
Sample
This manual is suitable for devices