Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 40 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 62
40 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
Pilin ç
ı
kar
ı
lmas
ı
1.
Pili ç
ı
kart
ı
n. Genellikle, taban
ı
n alt k
ı
sm
ı
ndaki kilidi açman
ı
z ve çekip ç
ı
karman
ı
z gerekir.
2.
AC güç adaptörünü hem bilgisayar
ı
n
ı
za hem de duvardaki prize ba
ğ
l
ı
b
ı
rak
ı
n.
3. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
açmaya çal
ı
ş
ı
n ve en az 15 dakika kadar bekleyin.
4. Adaptörün
ı
s
ı
n
ı
p
ı
s
ı
nmad
ı
ğ
ı
n
ı
kontrol edin.
Ek dahili donan
ı
m
ı
n ç
ı
kar
ı
lmas
ı
İ
lave bellek, bir a
ğ
kart
ı
vb dahili donan
ı
ma örnek verilebilir.
1. Yükledi
ğ
iniz tüm dahili ayg
ı
tlar
ı
sökün. Ayg
ı
t bir üçüncü
ş
ah
ı
s taraf
ı
ndan tak
ı
lm
ı
ş
sa, ayg
ı
t
ı
ç
ı
kartmak için
kendilerine ba
ş
vurman
ı
z
ı
tavsiye ederiz.
2. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
yeniden ba
ş
latmay
ı
deneyin ve do
ğ
ru çal
ı
ş
ı
p çal
ı
ş
mad
ı
ğ
ı
n
ı
kontrol edin.
Bilgisayar
ı
n
ı
z hakk
ı
nda daha fazla bilgi edinmek için InfoCentre’a göz at
ı
n. InfoCentre
güncellemelerinizi indirmeyi!
Dikkat:
Dizüstü bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
yaln
ı
zca uzman bir kullan
ı
c
ı
iseniz veya yetkili bir Packard Bell
teknisyeni taraf
ı
ndan size söylendi
ğ
inde açmal
ı
s
ı
n
ı
z.
Packard Bell Logosu Görüntülendi
ğ
inde Ekran
Donuyor
Bilgisayar ba
ş
lat
ı
ld
ı
ğ
ı
nda tüm sistem gereksinimleri ile ilgili bir test
yapar. Bilgisayar düzgün olarak çal
ı
ş
ı
yorsa, k
ı
sa bir bip sesi duyulduktan
sonra aç
ı
l
ı
r. Bununla birlikte, testin ba
ş
ar
ı
s
ı
z olmas
ı
durumunda,
Packard Bell logosu görüntülendi
ğ
inde bilgisayar donabilir.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
yeniden ba
ş
lat
ı
n
Bilgisayar baz
ı
ayr
ı
nt
ı
lar
ı
göstermeye ba
ş
lad
ı
ğ
ı
nda
TAB
veya
ESC
tu
ş
una bas
ı
n.
BIOS varsay
ı
lan ayarlar
ı
n
ı
belirleyin.
BIOS’a girmek için bilgisayar
ı
n
ı
z aç
ı
l
ı
rken Del veya F2 tu
ş
una bas
ı
n. Bu, bilgisayar
ı
n
ı
zdaki donan
ı
m
ı
kontrol eder. BIOS’a yaln
ı
zca uzman bir kullan
ı
c
ı
iseniz veya uzman bir teknisyen taraf
ı
ndan size
söylendi
ğ
inde girmelisiniz.
1.
Ok tu
ş
lar
ı
n
ı
veya fareyi (varsa) kullanarak üstteki menüden
Ç
ı
k
ı
ş
komutunu seçin.
2. Menüden
Varsay
ı
lan De
ğ
erler
ö
ğ
esini seçin ve
Enter
tu
ş
una bas
ı
n. Onaylamak için
OK
(TAMAM)
ğ
mesine bas
ı
n.
3.
De
ğ
i
ş
iklikleri Kaydet ve Ç
ı
k
ö
ğ
esini seçin ve
Enter
tu
ş
una bas
ı
n. Onaylamak için
OK
(TAMAM)
ğ
mesine bas
ı
n.
4.
Bilgisayar kendili
ğ
inden yeniden ba
ş
layacakt
ı
r.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
farkl
ı
bir ba
ş
latma ayg
ı
t
ı
ndan ba
ş
latmay
ı
deneyin.
Önyükleme menüsüne girmek için bilgisayar
ı
n
ı
z ba
ş
larken
F12
tu
ş
una bas
ı
n (bu özellik bütün
bilgisayarlarda bulunmayabilir).
İ
lk önyükleme ayg
ı
t
ı
n
ı
z HDD ise, ok tu
ş
lar
ı
n
ı
kullanarak CD veya DVD
olarak de
ğ
i
ş
tirin ve ç
ı
kmak için
Enter
tu
ş
una bas
ı
n.
Ek ayg
ı
tlar
ı
n ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
ay
ı
r
ı
n veya sökün.
sayfa 39’deki
“Ek harici ayg
ı
tlar
ı
n sökülmesi
”,
“Pilin ç
ı
kar
ı
lmas
ı
” ve
“Ek dahili donan
ı
m
ı
n ç
ı
kar
ı
lmas
ı
bölümlerini okuyun.
Sample
This manual is suitable for devices