Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 4 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 62
4 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
T
EMEL
Bi
LG
i
SAYAR
K
AVRAMLARI
G
ÜVENL
i
K
VE
K
ULLANIM
R
AHATLI
Ğ
I
Güvenlik Önlemleri
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
rahat kullanmak ve sa
ğ
l
ı
k problemleri ya
ş
amamak için lütfen a
ş
a
ğ
ı
daki talimatlar
ı
izleyin.
Bilgisayar Ortam
ı
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n:
Düz bir yüzeyde, sehpada veya masada kullan
ı
l
ı
r. Bir dü
ş
me durumu bilgisayara ciddi zarar verebilir.
Titreyen bir yüzeyde ya da dinamik bir ortamda spor, egzersiz veya di
ğ
er aktiviteleri yaparken kullan
ı
lmaz.
Titre
ş
im veya hareket ba
ğ
lant
ı
lar
ı
gev
ş
etebilir, dahili parçalara zarar verebilir ve hatta bataryan
ı
n
s
ı
zmas
ı
na sebep olabilir.
Do
ğ
rudan güne
ş
ı
ş
ı
ğ
ı
ndan ve
ı
s
ı
kaynaklar
ı
ndan uzak oldu
ğ
undan.
Manyetik alanlardan veya statik elektrik olu
ş
turan tüm cihazlardan uzak oldu
ğ
undan.
Bir cep telefonundan en az 30 santimetre (bir ayak) uzakta bulundu
ğ
undan.
Tozlu ve nemli bir ortamda bulunmad
ı
ğ
ı
ndan.
Su yak
ı
n
ı
nda kullan
ı
lmaz. Herhangi bir s
ı
v
ı
y
ı
asla bu bilgisayara damlatmay
ı
n.
Hal
ı
veya elektrik yükü bulunabilecek herhangi bir yüzey üzerine yerle
ş
tirilmedi
ğ
inden emin olun.
Kablolar
A
ş
a
ğ
ı
daki hususlar konusunda emin olun:
Kablolar gergin olmamal
ı
ve insanlar
ı
n yürürken kablolar
ı
n üzerine basma veya kabloya tak
ı
l
ı
p dü
ş
me
riski bulunmamal
ı
.
Di
ğ
er ayg
ı
tlar kablolara zarar vermemeli.
Güç kablosu AC elektrik prizine ba
ğ
lanmadan önce güç kablosu bilgisayara ba
ğ
land
ı
.
Güç kablosu ile bilgisayar
ı
n ba
ğ
lant
ı
s
ı
kesilmeden önce güç kablosu elektrik prizinden ç
ı
kar
ı
ld
ı
.
Üç uçlu güç kablolar
ı
topraklanan prizine ba
ğ
lanm
ı
ş
.
Elektrik prizi kolay eri
ş
ilebilir ve bilgisayara olabildi
ğ
ince yak
ı
n olmal
ı
(çoklu adaptörlerle a
ş
ı
r
ı
yüklemeyin).
E
ğ
er bilgisayar
ı
n
ı
z harici AC adaptörü kullan
ı
yorsa:
AC adaptörünü örtmeyin veya üzerine cisimler koymay
ı
n. Nesnelerden uzak tutarak adaptörün düzgün bir
ş
ekilde so
ğ
umas
ı
na olanak sa
ğ
lay
ı
n.
Yaln
ı
zca bilgisayar
ı
n
ı
zla birlikte verilen AC adaptörünü kullan
ı
n. Di
ğ
er adaptörler benzer görünüyor olsa
da, bunlar
ı
n kullan
ı
m
ı
bilgisayar
ı
n
ı
za hasar verebilir. E
ğ
er de
ğ
i
ş
tirilmesi gerekirse, yaln
ı
zca bilgisayar
ı
n
ı
z
ile kullan
ı
lmas
ı
için onaylanan parçalar
ı
kullan
ı
n.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n Temizlenmesi
Temizlemeden önce daima bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n fi
ş
ini çekin.
S
ı
v
ı
veya hava püskürtmeli temizleyiciler kullanmay
ı
n, bunlar
ı
n yerine nemli bez kullan
ı
n.
Temizleme ürününü asla do
ğ
rudan ekrana püskürtmeyin.
Bilgisayar
ı
n
ı
za s
ı
v
ı
dökülmesi durumunda, cihaz
ı
derhal kapat
ı
n, elektrik fi
ş
ini çekin, pili ç
ı
kar
ı
n ve
yeniden açmadan önce tamamen kurumu
ş
oldu
ğ
undan emin olun. Gerekiyorsa, bir gece bekleyin.
Not:
E
ğ
er bilgisayar
ı
n
ı
zda bellek kartlar
ı
veya geni
ş
letme ayg
ı
tlar
ı
için yuva varsa, kart yuvalar
ı
na
plastik
’kartlar’
tak
ı
labilir. Kartlar kullan
ı
lmayan yuvalar
ı
toza, metal nesnelere veya di
ğ
er cisimlere
kar
ş
ı
korur. Yuvalarda kart olmad
ı
ğ
ı
nda kullanmak üzere bu kartlar
ı
saklay
ı
n.
Sample
This manual is suitable for devices