Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 39 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 62
Yard
ı
m Masas
ı
-
39
Ekranda Hiçbir
Ş
ey
Görünmüyor
Bilgisayar
ı
n
ı
z beklemede veya enerji tasarruf modunda.
1. Bilgisayar
ı
n
ı
z enerji tasarruf modunda ise, klavye üzerindeki bir
tu
ş
a bas
ı
n.
2. Bilgisayar bekleme modundaysa güç dü
ğ
mesine bas
ı
n. K
ı
sa bir
duraklaman
ı
n
ard
ı
ndan
ı
ş
ı
k
yanmal
ı
ve
bilgisayar
kullan
ı
labilmelidir.
Bir ekran koruyucu etkin olabilir.
1. Ekran
ı
yeniden etkinle
ş
tirmek için bir tu
ş
a bas
ı
n.
2.
Ekran koruyucusu özelliklerini de
ğ
i
ş
tirmek istiyorsan
ı
z:
a.
Windows d
ı
ş
ı
nda, aç
ı
k olan tüm programlar
ı
kapat
ı
n.
b.
Windows masaüstündeki bo
ş
bir Alana sa
ğ
t
ı
klay
ı
n.
c. Menüden
Ki
ş
iselle
ş
tir
'i seçin.
d.
Ekran koruyucu
simgesine t
ı
klay
ı
n.
e. Ekran
koruyucusu
ve
enerji
tasarrufu
özelliklerini
gereksinimlerinize göre ayarlay
ı
n.
Ba
ğ
lant
ı
lar
ı
n
ı
z
ı
kontrol edin:
1.
Dizüstü bilgisayar
ı
n
ı
z ile elektrik prizi aras
ı
ndaki güç kablosu ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
kontrol edin.
Elektrik prizlerini kontrol edin:
1.
Herhangi bir elektrikli cihaz
ı
prize tak
ı
n ve çal
ı
ş
ı
p çal
ı
ş
mad
ı
ğ
ı
n
ı
kontrol edin.
2. E
ğ
er çal
ı
ş
m
ı
yorsa, duvar soketiniz ar
ı
zal
ı
olabilir.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
yeniden ba
ş
latmay
ı
deneyin:
1. Elektrik kablosunu duvardaki prizden sökün, pili ç
ı
kar
ı
n ve güç dü
ğ
mesini en az on saniye süreyle
bas
ı
l
ı
tutun.
2. Ard
ı
ndan dü
ğ
meyi b
ı
rak
ı
n, pili yerine tak
ı
n ve güç kablosunu takt
ı
ktan sonra bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
açmak için
güç dü
ğ
mesine bas
ı
n.
Pili kontrol edin:
1.
Pilin do
ğ
ru
ş
ekilde yerle
ş
tirildi
ğ
inden emin olun.
2.
Pilin yeterli ölçüde
ş
arj edildi
ğ
inden emin olun.
3.
AC adaptörünü tak
ı
n ve dizüstü bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
çal
ı
ş
t
ı
r
ı
n.
Ek ayg
ı
tlar
ı
n ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
kesin veya ayg
ı
tlar
ı
ç
ı
kar
ı
n:
Ar
ı
zal
ı
bir ayg
ı
t veya batarya sistemin baz
ı
durumlarda çal
ı
ş
mas
ı
n
ı
önleyebilir.
Ek harici ayg
ı
tlar
ı
n sökülmesi
Bu ayg
ı
tlara bir yaz
ı
c
ı
, taray
ı
c
ı
, modem vb dahil olabilir.
1.
Monitör kablosu ve klavye hariç tüm harici ayg
ı
tlar
ı
.
2. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
yeniden ba
ş
latmay
ı
deneyin ve do
ğ
ru çal
ı
ş
ı
p çal
ı
ş
mad
ı
ğ
ı
n
ı
kontrol edin.
3. Çal
ı
ş
m
ı
yorsa, lütfen Mü
ş
teri
İ
leti
ş
im Merkezi ile temasa geçin.
Sample
This manual is suitable for devices