Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 38 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 62
38 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
T
E
Ş
H
i
S
VE
O
NARIM
Zaman zaman hepimiz bilgisayar
ı
m
ı
zla sorun ya
ş
ar
ı
z, bu nedenle paniklemenize gerek yok! Mü
ş
teri
İ
rtibat
Merkezini aramadan önce lütfen a
ş
a
ğ
ı
dakileri okuyun. Bu sorun giderme k
ı
lavuzu genel sorunlar
ı
te
ş
his
etmenize ve çözümlemenize yard
ı
mc
ı
olacakt
ı
r. A
ş
a
ğ
ı
daki sorunlardan biri için verilen çözümün, yaln
ı
zca bu
sorun ile s
ı
n
ı
rl
ı
olmayabilece
ğ
ini ve bilgisayarla ilgili di
ğ
er sorunlar
ı
n da çözümü için kullan
ı
labilece
ğ
ini lütfen
unutmay
ı
n.
Not: www.packardbell.com
adresinde bulunan en son yamalar
ı
kontrol edin. Çevrim içi Sorun Giderici
program
ı
m
ı
z birkaç t
ı
klamayla çözümler bulman
ı
za yard
ı
mc
ı
olabilir!
İ
lk 5 Sorun Giderme Vakas
ı
A
ş
a
ğ
ı
da sözü edilen “belirtilere” bak
ı
n ve kendi bilgisayar
ı
n
ı
zda kar
ş
ı
la
ş
t
ı
ğ
ı
n
ı
z soruna uygun olup
olmad
ı
ğ
ı
na karar verin ve daha sonra sorunu düzeltmek için ad
ı
mlar
ı
izleyin. Ayr
ı
ca bilgisayar
ı
n
ı
zdan en iyi
verimi almak ve gelecekteki sorunlar
ı
önlemek için bir önceki
Güvenli Bilgisayar Kullan
ı
m
ı
bölümünde (sayfa
28) yer alan tavsiyelerimizi de hat
ı
rlay
ı
n.
Ekranda Hiçbir
Ş
ey Görünmüyor (sayfa 39)
Packard Bell Logosu Görüntülendi
ğ
inde Ekran Donuyor
(sayfa 40)
Windows Logosu Görüntülendi
ğ
inde Ekran Donuyor (sayfa 41)
Windows Masaüstü görüntüleniyor ancak
İş
letim Sistemi istikrarl
ı
de
ğ
il (sayfa 42)
Uygulamalar Ekranda Görüntüleniyor ancak Çöküyor veya Dengesiz Çal
ı
ş
ı
yor
(sayfa 43)
Y
ARDIM
M
ASASI
Sample
This manual is suitable for devices