Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 37 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 62
Yard
ı
m Masas
ı
-
37
Kullan
ı
c
ı
Hesab
ı
Kontrolü
Kullan
ı
c
ı
Hesab
ı
denetim masas
ı
bilgisayar
ı
n
ı
zdaki izinsiz
de
ğ
i
ş
ikliklerin önlenmesine yard
ı
m edebilir. Kullan
ı
c
ı
Hesab
ı
bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n
çal
ı
ş
mas
ı
n
ı
ya
da
di
ğ
er
kullan
ı
c
ı
lar
ı
etkileyecek ayar de
ğ
i
ş
ikliklerini potansiyel
olarak etkileyebilecek i
ş
lemleri gerçekle
ş
tirmeden önce
sizden izin veya bir sistem yöneticisi
ş
ifresi girmenizi
isteyecektir. Bir Kullan
ı
c
ı
Hesab
ı
mesaj
ı
gördü
ğ
ünüzde,
dikkatle okuyun ve çal
ı
ş
t
ı
r
ı
lacak program
ı
n veya eylemin
ad
ı
n
ı
n istedi
ğ
iniz uygulamaya ait oldu
ğ
undan emin olun.
Ba
ş
lamadan önce bu i
ş
lemleri do
ğ
rulayarak Kullan
ı
c
ı
Hesab
ı
ayarlar
ı
zararl
ı
yaz
ı
l
ı
mlar
ı
n (malware) ve casus
yaz
ı
l
ı
mlar
ı
n izinsiz olarak bilgisayar
ı
n
ı
za kurulmas
ı
na
veya de
ğ
i
ş
iklikler yapmas
ı
na engel olunmas
ı
na yard
ı
m
eder.
Kullan
ı
c
ı
Hesab
ı
ayarlar
ı
na eri
ş
im sa
ğ
lamak için
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Kullan
ı
c
ı
Hesaplar
ı
ve
Aile Güvenli
ğ
i
>
Kullan
ı
c
ı
Hesaplar
ı
'na t
ı
klay
ı
n.
Not:
Kullan
ı
c
ı
Hesab
ı
Kontrol ayarlar
ı
penceresinden Kullan
ı
c
ı
Hesab
ı
Kontrol Mesajlar
ı
n
ı
kapatabilirsiniz (önerilmez).
İ
nternet Explorer Güvenlik Ayarlar
ı
İ
nternet siteleri, kullan
ı
c
ı
tercihlerini ve bilgilerini tutan ve çerezler (cookies) ad
ı
verilen küçük tan
ı
mlama
bilgisi dosyalar
ı
kullan
ı
rlar.
İ
nternet taray
ı
c
ı
n
ı
z
ı
n güvenlik ayarlar
ı
n
ı
de
ğ
i
ş
tirerek bir Web sitesinden ne kadar
çok –veya az- bilgi almak istedi
ğ
inizi belirleyebilirsiniz.
Internet Explorer güvenlik ayarlar
ı
na eri
ş
mek için:
1.
Internet Explorer içerisinden,
Araçlar
>
İ
nternet Seçenekleri
ö
ğ
esine t
ı
klay
ı
n.
2.
Gizlilik
sekmesine gelerek, gizlilik ayar
ı
n
ı
seçmek için kayd
ı
rma çubu
ğ
unu kullan
ı
n.
Bilgisayar
ı
m
ı
n Risk Alt
ı
nda Oldu
ğ
unu Nas
ı
l Anlar
ı
m?
Action Center
bir uyar
ı
verirse veya bilgisayar
ı
n
ı
zda düzensiz durumlar olu
ş
ursa, beklenmedik bir biçimde
çökerse veya baz
ı
programlar
ı
n
ı
z düzgün çal
ı
ş
mazsa, bilgisayar
ı
n
ı
z kötü amaçl
ı
bir program taraf
ı
ndan ele
geçirilmi
ş
olabilir. Bununla birlikte, tüm bilgisayar sorunlar
ı
n
ı
virüslere ba
ğ
lamay
ı
n! Bilgisayar
ı
n
ı
zda virüs
bulundu
ğ
undan
ş
üpheleniyorsan
ı
z, yapaca
ğ
ı
n
ı
z ilk
ş
ey e
ğ
er hala yapmad
ı
ysan
ı
z, program
ı
n
ı
z
ı
güncellemek
ve antivirüs yaz
ı
l
ı
m
ı
ile anti casus yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
z
ı
çal
ı
ş
t
ı
rmak olmal
ı
d
ı
r.
Windows Uzaktan Yard
ı
m
Uzaktan Yard
ı
m sorunlar
ı
n çözülebilmesi amac
ı
yla
bir Windows kullan
ı
c
ı
s
ı
n
ı
n, üzerinde Windows kurulu
uzaktaki bir bilgisayar
ı
, uzaktan yönetebilmek için a
ğ
ya
da
internet
üzerinden
geçici
olarak
devralabilmesini sa
ğ
lar. Uzaktan Yard
ı
m, bilgisayar
ı
n
yan
ı
nda olmaya gerek kalmadan, sorunlar
ı
n te
ş
his
edilmesini ve onar
ı
lmas
ı
n
ı
mümkün k
ı
lar.
Uzaktan Yard
ı
m’a
Ba
ş
lat
>
Tüm Programlar
>
Bak
ı
m
>
Windows Uzaktan Yard
ı
m
ö
ğ
elerini
kullanarak
eri
ş
ebilirsiniz.
Uzaktan
Yard
ı
m
uygulamas
ı
n
ı
ba
ş
latt
ı
ğ
ı
n
ı
zda, size birinin yard
ı
mc
ı
olmas
ı
n
ı
ya da birine yard
ı
mc
ı
olmay
ı
tercih
edebilece
ğ
iniz
bir
seçenek
sunan
bir
ekran
göreceksiniz.
Sample
This manual is suitable for devices