Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 36 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 62
36 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
Windows Güvenlik Duvar
ı
Windows'ta internete ba
ğ
land
ı
ğ
ı
n
ı
zda bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
koruyan bir güvenlik duvar
ı
vard
ı
r. Programlar
ı
n izniniz
olmadan internete eri
ş
im sa
ğ
lamas
ı
n
ı
engeller.
Baz
ı
programlar
ı
n düzgün çal
ı
ş
mas
ı
ve hatta tam
olarak çal
ı
ş
mas
ı
için internete eri
ş
im sa
ğ
lamas
ı
gereklidir.
E
ğ
er
durum
böyleyse,
bir
program
kurdu
ğ
unuzda veya ilk kez kulland
ı
ğ
ı
n
ı
zda genellikle
eri
ş
im
sa
ğ
laman
ı
z
istenecektir.
Güvenlik
duvar
ı
ayarlar
ı
n
ı
kontrol etmek için
Ba
ş
lat
>
Denetim
Masas
ı
>
Sistem ve Güvenlik
>
Windows Güvenlik
Duvar
ı
'na t
ı
klay
ı
n.
Not:
Güvenlik Duvar
ı
n
ı
ilk kez kullanmaya
ba
ş
lad
ı
ğ
ı
n
ı
zda, ‘Ö
ğ
renme modundad
ı
r’, aç
ı
l
ı
r
pencereler
görebilirsiniz
ve
bu
pencereler
bildi
ğ
iniz ve güvendi
ğ
iniz baz
ı
programlar
ı
n
internete
eri
ş
im
sa
ğ
lamak
istedi
ğ
i
uyar
ı
s
ı
verilebilir. Belirli bir süre sonra Güvenlik duvar
ı
güvendi
ğ
iniz programlar
ı
n listesini bilecek ve program
bir sonraki kez internete eri
ş
im sa
ğ
lamak istedi
ğ
inde izin istemeyecektir. Güvenlik Duvar
ı
ayr
ı
ca
bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
internetteki programlar
ı
n bilgisayara eri
ş
im sa
ğ
lamas
ı
na kar
ş
ı
da korur; bu bazen
program güncellemeleri, indirmeler vb'ne eri
ş
im sa
ğ
lamas
ı
için gereklidir.
Windows Güncellemeleri
Etkin bir
İ
nternet ba
ğ
lant
ı
n
ı
z varsa, Windows, bilgisayar
ı
n
ı
z için önemli güncellemeleri kontrol edebilir ve
otomatik olarak yükleyebilir. Bu güncellemeler, bilgisayar deneyiminizi geli
ş
tirebilen ve bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
yeni
virüslere ve sald
ı
r
ı
lara kar
ş
ı
korumaya yard
ı
mc
ı
olabilen güvenlik yamalar
ı
n
ı
ve program güncellemelerini
içermektedir.
Windows Defender'
ı
n kullan
ı
m
ı
Windows Defender
bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n casus yaz
ı
l
ı
mlar
ve adware gibi, kötü amaçl
ı
ve istenmeyen
yaz
ı
l
ı
mlara
kar
ş
ı
korunmas
ı
na
yard
ı
mc
ı
olur.
Windows Defender varsay
ı
lan ayar olarak kurulmu
ş
ve etkinle
ş
tirilmi
ş
tir.
Gizlili
ğ
inizi ve bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
koruman
ı
za yard
ı
m
etmesi için Windows Defender'da
gerçek zamanl
ı
koruma
seçenekleri
bulunmaktad
ı
r.
Bir
casus
yaz
ı
l
ı
m ve di
ğ
er potansiyel olarak istenmeyen
yaz
ı
l
ı
mlar kendilerini kurmaya veya bilgisayar
ı
n
ı
zda
çal
ı
ş
maya çal
ı
ş
t
ı
klar
ı
nda gerçek zamanl
ı
koruma
size uyar
ı
verir. Ayr
ı
ca önemli Windows ayarlar
ı
üzerinde programlar taraf
ı
ndan de
ğ
i
ş
iklik yap
ı
lmas
ı
durumunda da uyar
ı
lacaks
ı
n
ı
z.
Not:
Windows Defender, Windows
Update
ayarlar
ı
n
ı
zla
birlikte
çal
ı
ş
arak
en
son
tan
ı
mlamalar
ı
n otomatik olarak yüklenmesini
sa
ğ
lar.
Sample
This manual is suitable for devices