Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 35 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 62
Yard
ı
m Masas
ı
-
35
Inanilmayacak kadar
ı
y
ı
gözüken Internet tekl
ı
fler
ı
ço
ğ
unlukla öyled
ı
r.
Eski deyim "bedava yemek diye bir
ş
ey yoktur" halen geçerlidir. Ekran koruyucular ya da gülümsemeler, sizi
muazzam servet yapaca
ğ
ı
garanti yat
ı
r
ı
m s
ı
rlar
ı
ve
ş
a
ş
ı
rt
ı
c
ı
ş
ekilde kat
ı
lmadan kazand
ı
ğ
ı
n
ı
z yar
ı
ş
malar,
ş
irketlerin dikkatinizi çekmek için kulland
ı
ğ
ı
cazip oltalard
ı
r.
Yaz
ı
l
ı
ma ya da servise do
ğ
rudan para ödemeseniz de, istedi
ğ
iniz yaz
ı
l
ı
m ya da servis davran
ı
ş
lar
ı
n
ı
z
ı
izleyerek istenmeyen reklamlar görüntüleyen bir reklam yaz
ı
l
ı
m
ı
("adware") içeriyor olabilir. Sözde yar
ı
ş
ma
ödülünüzü talep etmek için ki
ş
isel bilgilerinizi vermeniz ya da ba
ş
ka bir
ş
ey sat
ı
n alman
ı
z gerekebilir. Bir
teklif inan
ı
lmas
ı
güç görünüyorsa, ba
ş
ka birinin fikrini sorun, küçük harfle yaz
ı
l
ı
yaz
ı
lar
ı
okuyun, hatta en
iyisi, k
ı
saca görmezden gelin.
Banka ve kred
ı
karti hesap özetler
ı
n
ı
düzenl
ı
olarak okuyun.
Kimlik h
ı
rs
ı
zl
ı
ğ
ı
ve
İ
nternet suçlar
ı
n
ı
n etkisi, bunlar
ı
bilgileriniz çal
ı
nd
ı
ktan ya da ilk kez kullan
ı
lmaya
te
ş
ebbüs edildikten k
ı
sa süre sonra yakalayabilirseniz, büyük ölçüde azalt
ı
labilir. Yanl
ı
ş
giden bir
ş
ey
oldu
ğ
una dair uyar
ı
alman
ı
n en kolay yollar
ı
ndan biri, bankan
ı
z ve kredi kart
ı
ş
irketleri taraf
ı
ndan verilen
ayl
ı
k hesap özetlerinin gözden geçirilerek s
ı
ra d
ı
ş
ı
bir
ş
ey olup olmad
ı
ğ
ı
n
ı
n kontrol edilmesidir.
Ayr
ı
ca, pek çok banka ve servis s
ı
ra d
ı
ş
ı
sat
ı
n alma davran
ı
ş
lar
ı
n
ı
yakalayan doland
ı
r
ı
c
ı
l
ı
k önleme sistemleri
kullanmaktad
ı
r (örne
ğ
in, Teksas'ta oturan birinin birden bire Budape
ş
te'de buzdolaplar
ı
sat
ı
n almaya
ba
ş
lamas
ı
gibi). Bu s
ı
ra d
ı
ş
ı
al
ı
mlar
ı
onaylamak için sizi arayarak onaylaman
ı
z
ı
isteyebilirler. Bu aramalar
ı
hafife almay
ı
n; bu kötü bir
ş
eyler oldu
ğ
unun habercisi olabilir ve önlem alman
ı
z gerekir.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
Windows güvenlik araçlar
ı
yla koruyun.
Windows bir dizi koruma uygulamas
ı
sunmaktad
ı
r.
Windows Action Center
Windows, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n güvenlik ayarlar
ı
n
ı
kontrol etmenizi sa
ğ
layacak,
İ
nternet sald
ı
r
ı
lar
ı
ndan
korunman
ı
za yard
ı
mc
ı
olacak ve en son güvenlik güncellemelerinin bilgisayar
ı
n
ı
za indirilmesini ve
yüklenmesini sa
ğ
layacak merkezi bir alan sa
ğ
lamaktad
ı
r.
Action Center
açmak için,
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Sistem ve Güvenlik
>
Action Center
ö
ğ
elerine
t
ı
klay
ı
n.
Di
ğ
er bir
ş
ekilde, bir güvenlik uyar
ı
s
ı
n
ı
n rapor edilmesi
durumunda (saatin yan
ı
ndaki Bildirim Alan
ı
nda), bildirim
balonunu
veya
küçük
Güvenlik
Uyar
ı
s
ı
simgesini
t
ı
klayabilirsiniz. Simge gizli ise, tüm Bildirim Alan
ı
n
ı
görüntülemek için oka t
ı
klay
ı
n.
Action Center
, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
koruyan en önemli üç
uygulama için kullan
ı
lan ayarlar
ı
ve bu uygulamalar
ı
n
durumunu gösterir. Buna ek olarak
Windows Firewall,
Windows Defender
ve
Windows Otomatik Güncellemeleri
bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
korumak için kapsaml
ı
sistemin bir parças
ı
olarak
Microsoft
taraf
ı
ndan
sa
ğ
lanm
ı
ş
t
ı
r.
Antivirüs
uygulamas
ı
,
bilgisayar
ı
n
ı
za
yüklü
programa
göre
de
ğ
i
ş
iklik gösterir.
Sample
This manual is suitable for devices