Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 34 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 62
34 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
Tahm
ı
n etmes
ı
zor
ş
ı
freler seçerek bunlari güvenl
ı
ş
ek
ı
lde saklayin.
Ş
ifreler günümüzde
İ
nternette hayat
ı
n bir gerçe
ğ
idir; çiçek
ı
smarlamadan
İ
nternet bankac
ı
l
ı
ğ
ı
na, sürekli
kulland
ı
ğ
ı
n
ı
z havayolunun Web sitesine giri
ş
yaparak ne kadar mil birikti
ğ
ini görmek için hep
ş
ifre
kullan
ı
yoruz. A
ş
a
ğ
ı
daki ipuçlar
ı
İ
nternet deneyiminizi güvenli hale getirmeye yard
ı
mc
ı
olabilir:
Kolayl
ı
kla tahmin edilemeyecek bir
ş
ifre seçmek,
ş
ifrelerinizi güvenli tutman
ı
n ve yanl
ı
ş
ellere geçmelerini
engellemenin ilk ad
ı
m
ı
d
ı
r. Güçlü
ş
ifreler sekiz veya daha fazla karakterden olu
ş
ur ve harf, say
ı
ve sembol
kombinasyonlar
ı
kullan
ı
l
ı
r (örne
ğ
in, # $ % ! ?).
Ş
unlardan herhangi birini
ş
ifre olarak kullanmaktan
kaç
ı
n
ı
n: kullan
ı
c
ı
ad
ı
n
ı
z, soyad
ı
n
ı
z gibi ki
ş
isel bilgilerinize dayal
ı
herhangi bir
ş
ey ve sözlükte
bulunabilecek sözcükler.
İ
nternet bankac
ı
l
ı
ğ
ı
gibi faaliyetleri korumak için özellikle güçlü, benzersiz
ş
ifreler seçin.
Ş
ifrelerinizi güvenli yerlerde saklay
ı
n ve
İ
nternette kulland
ı
ğ
ı
n
ı
z her servis için ayn
ı
ş
ifreyi kullanmamaya
çal
ı
ş
ı
n.
Ş
ifreleri düzenli olarak, en az
ı
ndan 90 günde bir de
ğ
i
ş
tirin. Bu i
ş
lem hesab
ı
n
ı
za girmeyi ba
ş
arm
ı
ş
birinin
verebilece
ğ
i zarar
ı
azalt
ı
r.
İ
nternet hesaplar
ı
n
ı
zdan birinde
ş
üpheli bir durum görürseniz, alabilece
ğ
iniz ilk
önlemlerden biri
ş
ifrenizi de
ğ
i
ş
tirmektir.
K
ı
ş
ı
sel b
ı
lg
ı
ler
ı
n
ı
z
ı
koruyun.
Ev adresiniz, telefon numaran
ı
z ve e-posta adresiniz gibi ki
ş
isel bilgilerinizi
İ
nternette payla
ş
ı
rken dikkatli
olun. Pek çok
İ
nternet hizmetinden faydalanabilmeniz için, sat
ı
n al
ı
nan mallar
ı
n ve faturan
ı
n teslimi için
kaç
ı
n
ı
lmaz olarak ki
ş
isel bilgi vermeniz gerekecektir. Herhangi bir ki
ş
isel bilgi vermemek pek mümkün
olmad
ı
ğ
ı
ndan, a
ş
a
ğ
ı
daki listede ki
ş
isel bilgilerin
İ
nternet üzerinden nas
ı
l güvenle payla
ş
ı
labilece
ğ
ine dair
baz
ı
öneriler yer almaktad
ı
r.
Sahte e-posta mesajlar
ı
na dikkat edin.
Bir mesaj
ı
n doland
ı
r
ı
c
ı
l
ı
k amaçl
ı
olabilece
ğ
ini gösteren belirtiler
yaz
ı
m hatalar
ı
, kötü dilbilgisi, tuhaf ifadeler, tuhaf uzant
ı
l
ı
Web sitesi adresleri, kelimeler yerine tamamen
say
ı
lardan olu
ş
an Web sitesi adresleri ve s
ı
ra d
ı
ş
ı
olan her
ş
ey olabilir. Ayr
ı
ca,
ş
ifre çalma mesajlar
ı
ço
ğ
unlukla size hesab
ı
n
ı
z
ı
ı
k tutman
ı
z veya güvenli
ğ
inizi güncellemeniz için acele etmeniz gerekti
ğ
ini,
ya da en k
ı
sa zamanda bilgi vermenizi, aksi halde kötü bir
ş
ey olaca
ğ
ı
n
ı
söyler. Yemi yutmay
ı
n.
Ki
ş
isel bilgi isteyen e-posta mesajlar
ı
na cevap vermeyin.
Yasal
ş
irketler ki
ş
isel bilgilerinizi istemek
için e-posta mesajlar
ı
göndermez.
Ş
üphe durumunda telefonla arayarak ya da
ş
irketin Web adresini Web
taray
ı
c
ı
n
ı
za yazarak
ş
irketle irtibat kurun. Bu tür mesajlardaki linklere t
ı
klamay
ı
n, sizi doland
ı
r
ı
c
ı
l
ı
k
sitelerine ve zararl
ı
sitelere iletebilirler.
Ki
ş
isel bilgileri çalmak için kullan
ı
lan doland
ı
r
ı
c
ı
l
ı
k Web sitelerinden uzak durun.
Bir Web sitesini
ziyaret ederken, e-posta ya da k
ı
sa mesajdaki linke t
ı
klamak yerine sitenin adresini (URL) do
ğ
rudan Web
taray
ı
c
ı
s
ı
na yaz
ı
n. Doland
ı
r
ı
c
ı
lar bu linkleri ço
ğ
unlukla inand
ı
r
ı
c
ı
gözükmeleri için taklit eder. Al
ı
ş
veri
ş
,
banka ya da hassas bilgilerin kullan
ı
ld
ı
ğ
ı
di
ğ
er Web sitelerinde, "http" harflerinden sonra "S" olmal
ı
d
ı
r
(yani
, fakat
http://bankaniz.com
de
ğ
il). "S" harfi güvenli anlam
ı
na gelir ve giri
ş
yapman
ı
z ya da herhangi bir hassas bilgi vermeniz istenen bir bölgeye girdi
ğ
inizde adreste bulunmal
ı
d
ı
r.
Güvenli ba
ğ
lant
ı
kurdu
ğ
unuzu gösteren ba
ş
ka bir i
ş
aret de web taray
ı
c
ı
n
ı
z
ı
n alt k
ı
sm
ı
nda (ço
ğ
unlukla
sa
ğ
alt kö
ş
ede) görülen küçük kilit simgesidir.
Web sitelerinde ve yaz
ı
l
ı
mlarda gizlilik politikalar
ı
na dikkat edin.
Ki
ş
isel bilgilerinizi bir kurulu
ş
a
vermeden önce, onlar
ı
n bu bilgileri ne
ş
ekilde toplay
ı
p payla
ş
abilece
ğ
ini anlamak önemlidir.
E-posta adresinizi koruyun.
İ
stenmeyen e-posta göndericileri ve
ş
ifre h
ı
rs
ı
zlar
ı
, potansiyel kurban
bulma umuduyla olabilecek ve olmayabilecek e-posta adreslerine bazen milyonlarca mesaj
göndermektedir. Bu mesajlara yan
ı
t vermek, hatta mesajdaki resimleri indirmek, gelecekte ayn
ı
türden
daha çok mesaj göndermeleri için listelerine eklenmenizi sa
ğ
lar. Ayr
ı
ca e-posta adresinizi haber
gruplar
ı
na, bloglara ya da
İ
nternet topluluklar
ı
na verirken dikkatli olun.
Sample
This manual is suitable for devices