Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 33 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 62
Yard
ı
m Masas
ı
-
33
Ki
ş
isel Bir Güvenlik Duvar
ı
Nedir?
Ki
ş
isel güvenlik duvar
ı
, özel bir a
ğ
a izinsiz olarak giri
ş
ve ç
ı
k
ı
ş
ı
engellemek üzere tasarlanm
ı
ş
bir yaz
ı
l
ı
m
program
ı
d
ı
r.
İ
nternet ba
ğ
lant
ı
n
ı
z
ı
, baz
ı
lar
ı
ise virüsleri veya kötü amaçl
ı
programlar
ı
yüklemek ya da yeniden
da
ğ
ı
tmak üzere bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n kontrolünü ele geçirmeye çal
ı
ş
an istenmeyen ba
ğ
lant
ı
lardan korumak üzere
bir kalkan görevi yapar. Bilgisayar
ı
n
ı
za yap
ı
lan her ba
ğ
lant
ı
izlenecek, izniniz olmadan bilgi almaya çal
ı
ş
an
programlar tespit edilecek ve güvenlik duvar
ı
bir uyar
ı
görüntüleyecektir. Daha sonra siz bir ba
ğ
lant
ı
ya izin
verip vermeyece
ğ
inize karar verebilirsiniz, ba
ğ
lant
ı
ş
u anda kulland
ı
ğ
ı
n
ı
z programa yap
ı
l
ı
yorsa normal
ş
artlarda buna izin verirsiniz (örne
ğ
in, çok oyunculu bir sunucuyla ba
ğ
lant
ı
kurmaya çal
ı
ş
an bir oyun veya
içerik güncellemesi yapmaya çal
ı
ş
an bir ansiklopedi).
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n korunmas
ı
Siber suçtan korunma çok kolay olabilir - bir miktar teknik tavsiye ve sa
ğ
duyu ile, pek çok sald
ı
r
ı
önlenebilir.
Genellikle, internet suçlular
ı
mümkün oldu
ğ
u kadar çabuk ve kolay para kazanmaya çal
ı
ş
ı
rlar.
İş
lerini ne
kadar zorla
ş
t
ı
r
ı
rsan
ı
z, sizi b
ı
rak
ı
p daha kolay bir hedefe yönelmeleri o kadar olas
ı
d
ı
r. A
ş
a
ğ
ı
daki ipuçlar
ı
nda
internet sahtekarl
ı
ğ
ı
n
ı
önleyebilmeniz için temel bilgiler yer almaktad
ı
r.
B
ı
lg
ı
sayarinizi en yen
ı
yamalar ve güncellemeler
ı
le güncel tutun.
Sald
ı
rganlar
ı
bilgisayar
ı
n
ı
zdan uzak tutman
ı
n en iyi yollar
ı
ndan biri, yamalar
ı
ve di
ğ
er yaz
ı
l
ı
m düzeltmelerini
kullan
ı
ma sunuldu
ğ
unda uygulamakt
ı
r. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
düzenli olarak güncelleyerek, sald
ı
rganlar
ı
n
sisteminize izinsiz giri
ş
yapmak için yaz
ı
l
ı
m aç
ı
klar
ı
ndan (zay
ı
f noktalar) yararlanmalar
ı
n
ı
engelleyebilirsiniz.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
güncel tutman
ı
z sizi tüm sald
ı
r
ı
lardan korumasa da, bilgisayar korsanlar
ı
n
ı
n sisteminize giri
ş
yapmas
ı
n
ı
çok daha zorla
ş
t
ı
r
ı
r, pek çok temel ve otomatik sald
ı
r
ı
y
ı
tamamen engeller ve fazla azimli
olmayan bir sald
ı
rgan
ı
y
ı
ld
ı
rarak ba
ş
ka yerde sald
ı
r
ı
ya daha aç
ı
k bir bilgisayar aramaya sevk etmeye yeterli
olabilir.
Microsoft Windows'un ve di
ğ
er yayg
ı
n yaz
ı
l
ı
mlar
ı
n daha yeni sürümleri otomatik olarak indirilerek
güncellemeleri uygulanacak
ş
ekilde ayarlanabilir, böylelikle en son yaz
ı
l
ı
mlar
ı
kontrol etmeyi sürekli olarak
hat
ı
rlaman
ı
z gerekmez. Yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
zdaki "otomatik güncelleme" özelli
ğ
inden faydalanman
ı
z,
İ
nternete
ba
ğ
l
ı
yken kendinizi emniyete alman
ı
z için önemli bir ba
ş
lang
ı
çt
ı
r.
B
ı
lg
ı
sayarinizi güvenl
ı
k yazilimiyla koruyun.
Temel internet güvenli
ğ
i için çe
ş
itli tiplerde güvenlik yaz
ı
l
ı
mlar
ı
gerekir. Güvenlik yaz
ı
l
ı
mlar
ı
n
ı
n temel
unsurlar
ı
aras
ı
nda güvenlik duvar
ı
ve antivirüs programlar
ı
yer al
ı
r. Güvenlik duvar
ı
genellikle
bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n ilk savunma hatt
ı
d
ı
r - bilgisayar
ı
n
ı
zla
İ
nternet üzerinde kimin ve neyin ileti
ş
im kurabilece
ğ
ini
kontrol eder. Güvenlik duvar
ı
n
ı
İ
nternet üzerinde bilgisayar
ı
n
ı
za girmeye ve ç
ı
kmaya çal
ı
ş
an tüm verileri
kontrol eden bir tür "polis memuru" olarak dü
ş
ünebilirsiniz, güvenli oldu
ğ
unu bildi
ğ
i ileti
ş
imlere izin vererek,
sald
ı
r
ı
lar gibi "kötü" trafi
ğ
in bilgisayar
ı
n
ı
za ula
ş
mas
ı
n
ı
engeller.
Bir sonraki savunma hatt
ı
ço
ğ
unlukla antivirüs yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
zd
ı
r, e-posta mesajlar
ı
ve
İ
nternette dola
ş
ma gibi
tüm çevrimiçi faaliyetleri izleyerek bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
virüslerden, solucanlardan, Truva at
ı
ve di
ğ
er türde kötü
amaçl
ı
programlardan korur. Antivirüs ve Anti casus yaz
ı
l
ı
m programlar
ı
n
ı
z kendi kendini güncelleyecek
ş
ekilde yap
ı
land
ı
r
ı
lmal
ı
ve bunu
İ
nternete her ba
ğ
lan
ı
ld
ı
ğ
ı
nda yapmal
ı
d
ı
r.
Norton Internet Security gibi entegre güvenlik paketleri, güvenlik duvar
ı
, antivirüs ve anti casus yaz
ı
l
ı
m
ı
,
ayr
ı
ca istenmeyen e-posta engelleme ve ebeveyn kontrolü gibi di
ğ
er özellikleri bir araya getirerek,
İ
nternet
korumas
ı
için gereken tüm güvenlik yaz
ı
l
ı
mlar
ı
n
ı
tek bir pakette sunduklar
ı
için popüler olmu
ş
lard
ı
r. Pek çok
ki
ş
i tek bir güvenlik paketi kullanmay
ı
birkaç farkl
ı
türde güvenlik yaz
ı
l
ı
m
ı
kurup yap
ı
land
ı
rmaya ve bunlar
ı
güncel tutmaya cazip bir alternatif olarak görmektedir.
Tam bir Norton Internet Security
sürümü Packard Bell sisteminize önceden kurulmu
ş
tur. Koruma
güncellemeleri için ücretsiz bir deneme aboneli
ğ
i dahildir.
Sample
This manual is suitable for devices