Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 32 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 62
32 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
Windows
Update
İ
nternet'ten
indirdi
ğ
i
dosyalarla
bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
güncel
tutman
ı
za
yard
ı
mc
ı
olur.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n
i
ş
letim
sistemine,
yaz
ı
l
ı
mlar
ı
na
ve
donan
ı
m
ı
na uygun güncellemeleri seçmenize olanak tan
ı
r.
Yeni içerik düzenli olarak Windows Update’e eklenmektedir,
böylece bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
korumak ve düzgün bir
ş
ekilde
çal
ı
ş
mas
ı
n
ı
sa
ğ
lamak için gereken en son güncellemeleri
ve çözümleri buradan alabilirsiniz.
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Sistem ve Güvenlik
>
Windows Update
.
Güvenlik
Büyük olas
ı
l
ı
kla siz de
İ
nternet’in sunduklar
ı
n
ı
ke
ş
fetmeye can at
ı
yorsunuz. Çevrimiçi güvenli
ğ
inizi sa
ğ
lamak
amac
ı
yla, Packard Bell bilgisayar
ı
n
ı
za Symantec’in ödüllü Norton Internet Security uygulamas
ı
n
ı
yükledi.
Yeni Norton Internet Security
günümüzün karma
ş
ı
k tehditlerini engellemek ve al
ı
ş
veri
ş
yaparken,
bankac
ı
l
ı
k hizmetlerinden yararlan
ı
rken veya çevrimiçi dola
ş
ı
rken kimli
ğ
inizi korumak amac
ı
yla sessizce
arka planda çal
ı
ş
ı
r.
Norton Identity Security çevrimiçi kimlik h
ı
rs
ı
zl
ı
ğ
ı
n
ı
önler, casus yaz
ı
l
ı
mlar
ı
tespit eder ve ortadan kald
ı
r
ı
r,
virüsleri ve
İ
nternet solucanlar
ı
n
ı
siler, sizi bilgisayar korsanlar
ı
ndan korur.
Tan
ı
mlar
Virüs nedir?
Genel olarak 'virüs' ad
ı
verilen kötü amaçl
ı
programlar, bilgisayarlara bula
ş
mak ve zarar vermek için
tasarlanm
ı
ş
lard
ı
r. Ço
ğ
u virüs
İ
nternet üzerinden, e-posta veya kötü amaçl
ı
web siteleri arac
ı
l
ı
ğ
ı
yla aktar
ı
l
ı
r.
Tipik bir virüs kendisini ço
ğ
altacak ve kendisini birden fazla bilgisayara tan
ı
nmadan iletecektir. Truva atlar
ı
,
solucanlar veya y
ı
ğ
ı
n postalar gibi di
ğ
er tiptekiler farkl
ı
olarak bilgisayar
ı
n
ı
za farkl
ı
yöntemlerle bula
ş
arak,
kaynaklar
ı
kullan
ı
rlar veya a
ğ
ı
t
ı
karlar.
Not:
Packard Bell, sat
ı
n ald
ı
ğ
ı
n
ı
z s
ı
rada bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n %100 virüssüz oldu
ğ
unu garanti eder ve
virüslerin meydana getirdi
ğ
i zararlar
ı
kar
ş
ı
lamaz.
Casus Yaz
ı
l
ı
m Nedir?
Casus Yaz
ı
l
ı
mlar, genelde siz
İ
nternet’e ba
ğ
l
ı
yken bilgisayar
ı
n
ı
za bilginiz d
ı
ş
ı
nda indirilen, istenmeyen
programlard
ı
r. Bilgisayar
ı
n
ı
za bir kez bula
ş
t
ı
ktan sonra, tarama i
ş
lemlerini engeller, ki
ş
isel bilgileri toplar,
kendili
ğ
inden aç
ı
l
ı
r reklamlar
ı
n görüntülenmesini sa
ğ
larlar ve hatta bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n yap
ı
land
ı
rmas
ı
n
ı
bile
de
ğ
i
ş
tirebilirler. Casus Yaz
ı
l
ı
m bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n kaynaklar
ı
n
ı
tüketir;
İ
nternet ba
ğ
lant
ı
n
ı
z
ı
veya tüm sistemi
yava
ş
lat
ı
r ve hatta sistem çökmelerine neden olur.
Casus yaz
ı
l
ı
mlar baz
ı
ş
irketler taraf
ı
ndan
İ
nternet'te ziyaret etti
ğ
iniz siteleri izlemek ve web üzerinde gezinti
al
ı
ş
kanl
ı
klar
ı
n
ı
z
ı
belirleyerek buna göre hedeflenen kendili
ğ
inden aç
ı
l
ı
r reklamlar
ı
ekran
ı
n
ı
zda görüntülemek
için kullan
ı
l
ı
r. Bununla birlikte baz
ı
casus yaz
ı
l
ı
mlar, basit izleme görevinin de ötesine geçerek, gerçek bir
güvenlik riski olu
ş
turan, bast
ı
ğ
ı
n
ı
z tu
ş
lar
ı
izleme,
ş
ifreleri bulma ve di
ğ
er güvenlik riski olu
ş
turan i
ş
lemleri
gerçekle
ş
tirirler.
Malware nedir?
Malware olarak da tan
ı
nan kötü amaçl
ı
yaz
ı
l
ı
mlar, bilgisayar
ı
n
ı
za zarar vermek üzere tasarlanm
ı
ş
yaz
ı
l
ı
mlard
ı
r. Örne
ğ
in virüsler, solucanlar ve Truva atlar
ı
kötü amaçl
ı
yaz
ı
l
ı
mlard
ı
r. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
kötü
amaçl
ı
yaz
ı
l
ı
mlara kar
ş
ı
korumaya yard
ı
mc
ı
olmak için, antivirüs ve anti-malware yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
z
ı
n güncel
olmas
ı
n
ı
sa
ğ
lay
ı
n.
Sample
This manual is suitable for devices