Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 31 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 62
Yard
ı
m Masas
ı
-
31
Windows masaüstüne eri
ş
emiyorsan
ı
z:
1. Bilgisayar ba
ş
lat
ı
l
ı
rken Packard Bell logosu görüntülendi
ğ
inde
Alt+F10
tu
ş
una bas
ı
n. Bu, Kurtarma
Program
ı
n
ı
ba
ş
latacakt
ı
r.
2.
Windows System Restore
ö
ğ
esini seçin ve
İ
leri
ğ
mesine t
ı
klay
ı
n. Bilgisayar
ı
n
ı
z otomatik olarak
yeniden ba
ş
layacak ve System Restore uygulamas
ı
ı
lacakt
ı
r.
System Restore Seçenekleri
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
daha önceki bir zamana geri al
ı
n.
Bu seçenek ki
ş
isel belgelerinize veya e-postalar
ı
n
ı
za dokunmadan (kay
ı
p belgeleri geri almayacak),
bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
daha önceki bir tarihte kulland
ı
ğ
ı
n
ı
z haline geri döndürecektir. Varsay
ı
lan biçimde Windows,
İş
letim sistemi üzerinde büyük de
ğ
i
ş
iklikler gerçekle
ş
ti
ğ
inde (örne
ğ
in sürücü veya özel bir yaz
ı
l
ı
m yükleme
gibi), kendisinin bir foto
ğ
raf
ı
n
ı
çeker. Bu, bir sürücü yüklemesi ba
ş
ar
ı
s
ı
zl
ı
kla sonuçland
ı
ğ
ı
nda veya bir sistem
ayar
ı
n
ı
de
ğ
i
ş
tirdi
ğ
inizde ve çal
ı
ş
mad
ı
ğ
ı
nda özellikle faydal
ı
d
ı
r.
1.
Restore my computer to an earlier time
(Bilgisayar
ı
m
ı
daha önceki bir zamana getir) ö
ğ
esine ve daha
sonra
İ
leri
ğ
mesine t
ı
klay
ı
n.
2. Kurtarma noktas
ı
n
ı
n olu
ş
turulma tarihini takvimden seçin ve
İ
leri
ğ
mesine t
ı
klay
ı
n. Seçilen tarihte
olu
ş
turulan tüm kurtarma noktalar
ı
, takvimin sa
ğ
yan
ı
nda bulunan liste kutusunda ada göre s
ı
ralanacakt
ı
r.
3. Bilgisayar
ı
seçilen tarih ve saate geri götürmek için onay ekran
ı
nda
İ
leri
ğ
mesine t
ı
klay
ı
n.
Bir Kurtarma Noktas
ı
olu
ş
turun
Windows belirli programlar veya sürücüler yüklenmeden önce planlanan zamanlarda düzenli
ş
ekilde
otomatik olarak kurtarma noktalar
ı
olu
ş
turur. Bu seçenek gerekti
ğ
inde kendi kurtarma noktalar
ı
n
ı
z
ı
olu
ş
turman
ı
za izin verir.
1.
Create a restore point
(Bir kurtarma noktas
ı
olu
ş
tur) ö
ğ
esine ve daha sonra
İ
leri
ğ
mesine t
ı
klay
ı
n.
2.
Bu kurtarma noktas
ı
n
ı
tan
ı
mlamak için bir aç
ı
klama girin.
Sistem Geri Yükleme
otomatik olarak tarih ve
saati bu isme ekler.
3.
Sona erdirmek için
Create
(Olu
ş
tur) ö
ğ
esine t
ı
klay
ı
n.
Son kurtarma i
ş
lemini geri al
ı
n
Belli bir tarihe geri döndürdükten sonra sistemin hatal
ı
çal
ı
ş
mas
ı
durumunda, bu seçene
ğ
i kullanarak
yapt
ı
ğ
ı
n
ı
z i
ş
lemi geri alabilirsiniz.
Ba
ş
ka bir
ş
ekilde de sisteminizi hatas
ı
z çal
ı
ş
t
ı
ğ
ı
en son haline getirmek için
Son Kullan
ı
lan En
İ
yi
Yap
ı
land
ı
rma
ö
ğ
esini kullanabilirsiniz.
1. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
yeniden ba
ş
lat
ı
n,
F8
tu
ş
una basarak geli
ş
mi
ş
ba
ş
lang
ı
ç seçeneklerine giri
ş
yap
ı
n.
2.
Son Kullan
ı
lan En
İ
yi Yap
ı
land
ı
rma
’y
ı
vurgulamak için ok tu
ş
lar
ı
n
ı
kullan
ı
n ve
Enter
tu
ş
una bas
ı
n.
Güncellemeler
Her gün yeni virüsler, solucanlar ve di
ğ
er tehditler ke
ş
fedilirken, güvenlik uygulamalar
ı
n
ı
z
ı
n ve i
ş
letim
sisteminizin güncel tutulmas
ı
hayati önem ta
ş
ı
maktad
ı
r. Norton Internet Security, di
ğ
er güvenlik
uygulamalar
ı
yla birlikte bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
İ
nternet sald
ı
r
ı
lar
ı
ndan korur ve en son güvenlik güncellemelerinin
sisteminize indirilerek yüklenmesini sa
ğ
lar. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
en güncel programlarla güvende tutmak
istiyorsan
ı
z lütfen a
ş
a
ğ
ı
daki i
ş
lemleri gerçekle
ş
tirin:
Antivirüs program
ı
n
ı
z
ı
güncelleyin
Anti casus yaz
ı
l
ı
m ve anti malware araçlar
ı
n
ı
z
ı
güncelleyin
Windows
Action Center
taraf
ı
ndan istemde bulunuldukça güncellemeleri gerçekle
ş
tirin
Microsoft
Windows Otomatik Güncelleme
kullan
ı
n
Windows Defender
’i çal
ı
ş
t
ı
r
Windows Update
’i çal
ı
ş
t
ı
r
Sample
This manual is suitable for devices