Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 30 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 62
30 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
Windows Sistem Araçlar
ı
n
ı
Çal
ı
ş
t
ı
r
ı
n
Windows, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n iyi durumda olmas
ı
n
ı
sa
ğ
lamaya yarayan baz
ı
faydal
ı
araçlara sahiptir. Güvenilir
ve h
ı
zl
ı
bir sisteme sahip olabilmek için düzenli olarak bu araçlar
ı
kullan
ı
n! Bu i
ş
lemleri kolayla
ş
t
ı
rmak için
Sistem
Araçlar
ı
içerisinde,
belli
görevlerin
düzenli
olarak
çal
ı
ş
t
ı
r
ı
lmas
ı
n
ı
sa
ğ
lamak
üzere
yap
ı
land
ı
rabilece
ğ
iniz
Zamanlanm
ı
ş
Görevler
yard
ı
mc
ı
program
ı
bulunmaktad
ı
r.
Sistem Araçlar
ı
listesine giri
ş
yapmak için
Ba
ş
lat
>
Tüm Programlar
'a t
ı
klay
ı
n, ard
ı
ndan programlar
listesindeki
Aksesuarlar
klasörüne t
ı
klay
ı
n ve son olarak
Sistem Araçlar
ı
'n
ı
seçin.
Windows System Restore
System Restore
, bilgisayar
ı
n
ı
zdaki de
ğ
i
ş
iklikleri izler ve gerekli oldu
ğ
unda geri dönü
ş
ü mümkün k
ı
lmak için
otomatik olarak kurtarma noktalar
ı
olu
ş
turur. Ki
ş
isel veri dosyalar
ı
n
ı
z
ı
(belgeler, tarama geçmi
ş
i, çizimler, s
ı
k
kullan
ı
lanlar veya e-postalar) kaydederken, bilgisayar
ı
n
ı
za zarar veren de
ğ
i
ş
iklikleri ortadan kald
ı
r
ı
r,
ayarlar
ı
n
ı
ve performans
ı
n
ı
geri kazand
ı
r
ı
r.
Not:
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
kurtar
ı
rken, kurtarma noktas
ı
olu
ş
turulduktan sonra yükledi
ğ
iniz programlar
ı
yeniden
yüklemeniz
gerekecektir.
Bu
programlar
siz
onlar
ı
yeniden
yükleyene
kadar
çal
ı
ş
mayacaklard
ı
r. Windows System Restore, programlar
ı
kald
ı
rmaz. Bu i
ş
lemi gerçekle
ş
tirmek için,
Denetim Masas
ı
’ndan Programlar ve Özellikler ö
ğ
esini kullan
ı
n.
Windows masaüstünden Windows System Restore ö
ğ
esinin ba
ş
lat
ı
lmas
ı
Ba
ş
lat
> Tüm Programlar > Aksesuarlar > Sistem Araçlar
ı
> Sistem Geri Yükleme
ö
ğ
elerine
t
ı
klay
ı
n.
Sample
This manual is suitable for devices