Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 3 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 62
Önemli Bilgi -
3
Ö
NEML
i Bi
LG
i
Bir Packard Bell bilgisayar
ı
sat
ı
n ald
ı
ğ
ı
n
ı
z için te
ş
ekkür ederiz!
Bu k
ı
lavuz, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n özelliklerini tan
ı
tmak ve ya
ş
ayaca
ğ
ı
n
ı
z deneyimde size yard
ı
mc
ı
olmak üzere
tasarlanm
ı
ş
t
ı
r. Ayr
ı
ca size bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n bak
ı
m
ı
n
ı
yapman
ı
z ve bir sorunla kar
ş
ı
la
ş
man
ı
z halinde bu
sorunu gidermeniz konusunda da yard
ı
m edecektir.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
olabildi
ğ
ince verimli kullanabilmeniz için, Packard Bell bilgisayar
ı
n
ı
zla çal
ı
ş
maya ba
ş
lamadan
önce a
ş
a
ğ
ı
da belirtilenleri yapman
ı
z
ı
önermektedir.
Packard Bell Recovery Management
Bilgisayar
ı
n
ı
zla sorun ya
ş
ı
yorsan
ı
z ve verilen H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzun’daki
ad
ı
mlar
sorunu çözmediyse
Packard Bell Recovery Management
program
ı
n
ı
kullanabilirsiniz. Bu uygulama, tüm
ayarlar
ı
n
ı
z
ı
ve ki
ş
isel verilerinizi daha sonradan geri alabilmek üzere, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
sat
ı
n al
ı
nd
ı
ğ
ı
günkü
durumuna getirecektir (ayr
ı
nt
ı
lar için bkz. sayfa 51).
Packard Bell Updator
Bilgisayar
ı
n
ı
zda sürücü ve yaz
ı
l
ı
mlar
ı
n en son güncellemelerinin bulundu
ğ
undan emin olmak için, bir
İ
nternet ba
ğ
lant
ı
s
ı
na sahip olur olmaz
Packard Bell Updator
program
ı
n
ı
kullan
ı
n (ayr
ı
nt
ı
lar için bkz. sayfa
19).
Packard Bell InfoCentre
Bilgisayar
ı
n
ı
z konusunda daha fazlas
ı
n
ı
ke
ş
fetmek için, bilgisayar
ı
n
ı
za kurulu elektronik kullan
ı
m
k
ı
lavuzu
Packard Bell InfoCentre
’a göz atmay
ı
unutmay
ı
n. K
ı
lavuzu en az bir kere çevrimiçi olarak
güncellemelisiniz (detayl
ı
bilgi için sayfa 20).
Packard Bell Web Sitesi
www.packardbell.com adresini s
ı
k s
ı
k ziyaret etmeyi unutmay
ı
n! Destek bölümünü inceleyin; güncel bilgileri,
yard
ı
m, sürücü ve indirilenleri içerir. store.packardbell.com adresini ziyaret ederek aksesuarlar
ı
m
ı
z
ı
ke
ş
fedin, ard
ı
ndan çevrimiçi ortamda sat
ı
n al
ı
n ya da yak
ı
n
ı
n
ı
zdaki bir ma
ğ
azay
ı
bulun!
Packard Bell Support (Packard Bell Destek)
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n seri numaras
ı
n
ı
, sat
ı
n ald
ı
ğ
ı
n
ı
z tarihi, yeri ve modelini bu k
ı
lavuzun
kapa
ğ
ı
na yazmay
ı
unutmay
ı
n. Ayr
ı
ca, sat
ı
n alma belgesini saklay
ı
n. Bizi araman
ı
z
gerekirse, lütfen soruna neden olan hata mesaj
ı
n
ı
bir yere not edin ve bilgisayar
ı
n
yan
ı
nda durarak mümkünse aç
ı
k durumda olmas
ı
n
ı
sa
ğ
lay
ı
n. Bu ö
ğ
elerin el alt
ı
nda
bulunmas
ı
size daha iyi ve daha h
ı
zl
ı
hizmet sunmam
ı
z
ı
sa
ğ
layacakt
ı
r.
Garanti ve
İ
leti
ş
im Bilgileri
Bilgisyar
ı
n
ı
z
ı
n garanti bilgilerini ve bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n Garanti K
ı
lavuzundaki teknik destek ile nas
ı
l irtibata
geçebilece
ğ
ini ö
ğ
renebilirsiniz.
Sample
This manual is suitable for devices