Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 29 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 62
Yard
ı
m Masas
ı
-
29
Disk Birle
ş
tirici
Zamanla dosyalar
ı
n olu
ş
turulmas
ı
ve silinmesiyle, tüm sabit disk alan
ı
nda meydana gelen da
ğ
ı
n
ı
kl
ı
k
performans
ı
etkilemektedir.
Disk Birle
ş
tirici
sabit diskinizde saklanan ö
ğ
eleri yeniden düzenlemenize
yard
ı
mc
ı
olur ve bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n daha h
ı
zl
ı
ve daha etkin bir biçimde çal
ı
ş
mas
ı
n
ı
sa
ğ
lar.
Disk Birle
ş
tiriciyi
ayda bir çal
ı
ş
t
ı
rmak (bilgisayar kullan
ı
m
ı
na ba
ğ
l
ı
olarak), sabit diskiniz üzerindeki
y
ı
pranmay
ı
azaltacak ve daha sonraki bir tarihte ar
ı
za olu
ş
mas
ı
n
ı
engelleyecektir.
1. Bir
Disk Temizleme
i
ş
lemi gerçekle
ş
tirin ve tüm aç
ı
k
programlar
ı
kapat
ı
n.
2.
Ba
ş
lat
> Bilgisayar
ö
ğ
esine t
ı
klay
ı
n.
OS
simgesi
sa
ğ
tu
ş
la t
ı
klay
ı
n ve
Özellikler
simgesini seçin.
3.
Araçlar
ve
Ş
imdi Birle
ş
tir...
ö
ğ
esine t
ı
klay
ı
n.
4. Birle
ş
tirmek istedi
ğ
iniz birime t
ı
klay
ı
n ve ba
ş
latmak için
Birle
ş
tir
’e t
ı
klay
ı
n. Tüm i
ş
lemin tamamlanmas
ı
birkaç
saat
sürebilir.
Disk
Birle
ş
tirici
’yi
çal
ı
ş
t
ı
r
ı
rken
bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
kullanmaman
ı
z en iyi çözümdür çünkü
sistemde meydana gelen herhangi bir de
ğ
i
ş
iklik i
ş
lemin
yeniden ba
ş
lamas
ı
na neden olacakt
ı
r. E
ğ
er sabit
diskiniz birkaç k
ı
sma ayr
ı
lm
ı
ş
sa, her bölüm için ayn
ı
i
ş
lemi yapmal
ı
s
ı
n
ı
z.
HDD'nizi Yönetin
Sabit diskinizde kalan bo
ş
alan
ı
kontrol edin
1.
Ba
ş
lat
> Bilgisayar
ö
ğ
esine t
ı
klay
ı
n.
2.
OS
simgesi sa
ğ
tu
ş
la t
ı
klay
ı
n ve
Özellikler
simgesini seçin.
3. Sabit
Disk Özellikleri
penceresi sabit diskinizde kullan
ı
lan ve bo
ş
yer
miktar
ı
n
ı
size gösterir. Sabit diskiniz doluya yak
ı
nsa, (100 MB'tan daha az
yer kalm
ı
ş
sa) bir miktar yer bo
ş
altmay
ı
ş
ünün.
Ne kadar alan kullan
ı
ld
ı
ğ
ı
n
ı
ve ne kadar yer kald
ı
ğ
ı
n
ı
kolayca görmek için,
sadece imlecinizi sabit disk sürücüsü simgesi üzerine getirin. Bilgi otomatik
olarak görüntülenecektir.
Sabit Diskinizde Bo
ş
Alan Yaratmak
1. Çöp Kutusunu Bo
ş
alt: Bilgisayar
ı
n
ı
zdan bir dosya sildi
ğ
inizde, Windows bu
dosyay
ı
Geri Dönü
ş
üm Kutusuna yerle
ş
tirir. Silinen tüm dosyalar siz bunlar
ı
bilgisayar
ı
n
ı
zdan tamamen silmeye veya orijinal konumlar
ı
na geri almaya karar
verene dek burada kal
ı
rlar. Masaüstündeki
Geri Dönü
ş
üm Kutusuna
çift
t
ı
klay
ı
n ve
Geri Dönü
ş
üm Kutusunu Bo
ş
alt
’a t
ı
klay
ı
n ya da yaln
ı
zca silmek
istedi
ğ
iniz ö
ğ
eleri seçin. Bellek kartlar
ı
gibi harici ayg
ı
tlardan silinen ö
ğ
eler Geri
Dönü
ş
üm Kutusuna gitmez, kal
ı
c
ı
olarak silinirler.
2. Art
ı
k kullanmad
ı
ğ
ı
n
ı
z programlar
ı
kald
ı
r
ı
n.
Ba
ş
lat
> Denetim Masas
ı
> Programlar > Programlar ve Özellikler
ö
ğ
esini seçin.
3. Dosyalar
ı
CD veya DVD'de yer alan dosyalar
ı
ar
ş
ivleyin (bilgisayar
ı
n
ı
zda CD veya DVD yaz
ı
c
ı
varsa) ve
sabit diskinizden silin.
Sample
This manual is suitable for devices