Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 28 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 62
28 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
Y
ARDIM
M
ASASI
G
ÜVENL
i
B
i
LG
i
SAYAR
K
ULLANIMI
Yeni bilgisayar
ı
n
ı
zdan en iyi
ş
ekilde yararlanmak ve uzun süreyle sorunsuz çal
ı
ş
mas
ı
n
ı
sa
ğ
lamak için,
a
ş
a
ğ
ı
daki programlar
ı
kullanmal
ı
ve bu k
ı
lavuzda söz edilen i
ş
lemleri düzenli olarak gerçekle
ş
tirmelisiniz.
Bak
ı
m
Önerilen bak
ı
m görevleri
Bilgisayar
ı
n düzgün bir
ş
ekilde çal
ı
ş
mas
ı
n
ı
sa
ğ
lamak için dönemsel olarak (yakla
ş
ı
k olarak ayda bir kez)
yapman
ı
z gereken bir kaç görev vard
ı
r:
Hata Denetimi
Disk Denetle
arac
ı
n
ı
n düzenli
olarak kullan
ı
m
ı
, sisteminizin güvenilirli
ğ
inin azalmas
ı
n
ı
ve bilgilerin
kaybolmas
ı
n
ı
önler.
İ
ki tipte hatay
ı
denetler ve düzeltir:
silinmemi
ş
dosya parçac
ı
klar
ı
ve hatal
ı
boyutta ve tarih bilgisine sahip dosyalar gibi dosya sistemi
hatalar
ı
;
sabit diskinizde yer alan küme ve/veya kesim alanlar
ı
nda zamanla meydana gelen a
ş
ı
nma gibi fiziksel
hatalar.
1.
Ba
ş
lat
> Bilgisayar
ö
ğ
esine t
ı
klay
ı
n.
OS
simgesi sa
ğ
tu
ş
la t
ı
klay
ı
n ve
Özellikler
simgesini seçin.
2.
Hata denetleme alan
ı
nda
Araçlar
ve
Ş
imdi Denetle
ö
ğ
esine t
ı
klay
ı
n.
3. Seçenekler alan
ı
nda
Dosya sistemi hatalar
ı
n
ı
otomatik olarak düzelt
seçene
ğ
ini i
ş
aretleyin. E
ğ
er
Bozuk k
ı
s
ı
mlar
ı
tara ve kurtarmay
ı
dene
'ye t
ı
klarsan
ı
z, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
yeniden ba
ş
latt
ı
ğ
ı
n
ı
zda
bilgisayar
ı
n
ı
zda fiziksel hata kontrolü yap
ı
lacakt
ı
r.
İ
lerlemek için
Ba
ş
lat
’a t
ı
klay
ı
n.
Disk Temizleme
Disk Temizleme
Sihirbaz
ı
disk sürücünüzde yer açmaya yard
ı
m eder. Sürücünüzü arar ve geçici internet
dosyalar
ı
, Geri Dönü
ş
üm Kutusundaki dosyalar ve güvenle silebilece
ğ
iniz di
ğ
er geçici dosyalar gibi
kullan
ı
lmayan dosyalar
ı
gösterir.
1.
'Ba
ş
lat'
> Bilgisayar
ö
ğ
esine t
ı
klay
ı
n.
OS
simgesi sa
ğ
tu
ş
la
t
ı
klay
ı
n ve
Özellikler
simgesini seçin.
2.
Genel
sekmesini seçin ve
Disk Temizleme
ğ
mesine t
ı
klay
ı
n
(disk sürücünün yan
ı
ndaki çizim.
3.
Silinecek dosyalar
içerisindeki silmek istedi
ğ
iniz her kategoriyi
i
ş
aretleyin ve
Tamam
’a t
ı
klay
ı
n.
Sample
This manual is suitable for devices