Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 27 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 62
İ
nternet ve Yaz
ı
l
ı
m -
27
Dikkat:
Internet Explorer’da sizi potansiyel veya bilinen doland
ı
r
ı
c
ı
l
ı
k sitelerinden (yasal
görünümlü ancak esas amac
ı
ki
ş
isel bilgilerinizi ele geçirmek olan siteler) korumaya yard
ı
mc
ı
olan bir
Ş
ifre Çalma Filtresi
mevcuttur.
Ş
üpheli bir
ş
ifre çalma sitesine girdi
ğ
iniz taktirde adres
çubu
ğ
u sar
ı
ya döner ve bir uyar
ı
mesaj
ı
görüntülenir.
Google Desktop (iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
)
Google Desktop
, kolay arama yapman
ı
z
ı
sa
ğ
layan ve Packard Bell
bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
ki
ş
iselle
ş
tirmenize imkan sa
ğ
layan önceden kurulmu
ş
ücretsiz bir uygulamad
ı
r. Google Desktop e-postalar
ı
n
ı
z, dosyalar
ı
n
ı
z,
foto
ğ
raflar
ı
n
ı
z, sohbet kay
ı
tlar
ı
n
ı
z, dola
ş
t
ı
ğ
ı
n
ı
z web siteleri ve daha fazlas
ı
üzerinde eksiksiz bir metin aramas
ı
yapman
ı
z
ı
sa
ğ
lar. Google Desktop,
bilgisayar
ı
n
ı
zda arama yap
ı
labilmesini sa
ğ
layarak, bilgiyi elinizin alt
ı
na yerle
ş
tirir ve dosyalar
ı
n
ı
z
ı
manuel
olarak düzenleme zahmetinden sizi kurtar
ı
r. Google Desktop yeni gelen e-postalar
ı
n
ı
z ve en sevdi
ğ
iniz
resimlerden, yerel hava durumu ve ki
ş
iselle
ş
tirilmi
ş
haber ba
ş
l
ı
klar
ı
na kadar her
ş
eyi görüntüleyebilen görsel
cazibeye sahip mini uygulamalar olan Sidebar ve Google Gadgets ile yeni bilgilerin bir araya getirilmesine
yard
ı
mc
ı
olur. Google Desktop ile ki
ş
iselle
ş
tirilmi
ş
bilgileri istedi
ğ
iniz zaman, do
ğ
rudan masaüstünüzde
görebilirsiniz. Program
ı
ba
ş
latmak için yaln
ı
zca masaüstünüzdeki
Google Desktop
arama
simgesine
t
ı
klaman
ı
z yeterlidir.
Not:
Google
ürünleri ve özellikleri hakk
ı
nda daha fazlas
ı
n
ı
ö
ğ
renmek için www.google.com adresini
ziyaret edin.
Packard Bell Web Sitesi
Ba
ş
lang
ı
ç için neden www.packardbell.com adresindeki web sitemizi ziyaret etmiyorsunuz?
Packard Bell, sürekli bir ki
ş
iselle
ş
tirilmi
ş
destek sunmaya önem vermektedir.
İ
htiyaçlar
ı
n
ı
za uygun yard
ı
m
için
Destek
bölümümüze göz at
ı
n.
My Product Identification
(Ürün tan
ı
m
ı
m), bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n seri numaras
ı
n
ı
tan
ı
yabilir ve bilgisayar
ı
n
ı
za
özgü tüm bilgileri size hemen verebilir!
Diagnosis & Repair
(Te
ş
his ve Onar
ı
m) bilgisayar
ı
n
ı
zda bir sorun oldu
ğ
unda bu sorunun giderilmesi için
de
ğ
i
ş
ik çözümler bulman
ı
zda size yard
ı
mc
ı
olabilir.
Search
(Arama) kutusuna anahtar sözcükler girin ve araman
ı
zla ilgili tüm yaz
ı
lar
ı
bulun!
Downloads
(Dosya indirme) alan
ı
na anahtar sözcük girerek bilgisayar
ı
n
ı
z için sürücü güncellemeleri ile
birlikte yamalar
ı
, program ve firmware (cihaz yaz
ı
l
ı
m
ı
) yükseltmeleri ile ilgili dosyalar
ı
aray
ı
p
indirebilirsiniz.
User Forum
(Kullan
ı
c
ı
Forumu) içerisinde di
ğ
er Packard Bell kullan
ı
c
ı
lar
ı
ile deneyimlerinizi payla
ş
ı
n ve
sorunlar
ı
n
ı
za yard
ı
m aray
ı
n.
Ayr
ı
ca aral
ı
k veya kategoriye göre ürün bilgilerini arayabilir, garantiniz hakk
ı
nda bilgileri okuyabilir ve
temas bilgilerine eri
ş
ebilirsiniz.
Packard Bell taraf
ı
ndan sunulan en son teknolojiler hakk
ı
nda daha fazla bilgi için,
Product Showroom
(Ürün
Tan
ı
t
ı
m
ı
) bölümümüze göz at
ı
n. Ayr
ı
ca,
Shopping
(Al
ı
ş
veri
ş
) bölümünde yak
ı
n
ı
n
ı
zdaki bir ma
ğ
azay
ı
ö
ğ
renebilir veya birkaç t
ı
klamayla en son Packard Bell ürünlerinin do
ğ
rudan evinize ula
ş
mas
ı
n
ı
sa
ğ
layabilirsiniz.
www.packardbell.com, çevrimiçi aktiviteler ve hizmetler dünyas
ı
na giri
ş
adresinizdir: en son bilgiler ve dosya
ve program indirmeler için bizi düzenli olarak ziyaret edin!
Sample
This manual is suitable for devices