Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 26 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 62
26 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
Uyar
ı
: Kablosuz ayg
ı
tlar
ı
n
ı
z
ı
uçakta kullanmak yasakt
ı
r. Uça
ğ
a binmeden önce tüm
ayg
ı
tlar
ı
n
ı
z
ı
kapat
ı
n; uça
ğ
ı
n kullan
ı
lmas
ı
nda tehlikeli olabilir, ileti
ş
imi kesebilir ve
hatta yasad
ı
ş
ı
olabilir.
Net Üzerinde Sörf Yap
ı
n!
İ
nternet’te sörf için
İ
nternet taray
ı
c
ı
s
ı
ad
ı
verilen bir programa ihtiyac
ı
n
ı
z vard
ı
r. Packard Bell, sizin için
Windows Internet Explorer
İ
nternet taray
ı
c
ı
s
ı
n
ı
seçmi
ş
tir. Internet Explorer, daha kolay ve güvenli bir internet
tarama deneyimi sunar.
İ
nternet eri
ş
iminiz kurulduktan ve ba
ğ
land
ı
ktan hemen sonra, masaüstünde yer
Internet Explorer
k
ı
sayoluna t
ı
klay
ı
n ve Internet deneyiminizi yeni bir seviyeye yükseltin.
Internet Explorer Özellikleri
Bu, Internet Explorer taray
ı
c
ı
ba
ş
lang
ı
ç sayfas
ı
d
ı
r. Yeni taray
ı
c
ı
n
ı
z
ı
n baz
ı
temel özellikleri hakk
ı
nda k
ı
sa
ı
klamalar.
1. Yard
ı
m menüsü ba
ğ
lant
ı
s
ı
: Internet Explorer Yard
ı
m bölümüne giri
ş
için t
ı
klay
ı
n. Burada Internet Explorer
hakk
ı
nda bilgi bulabilir ve Internet Explorer Turuna ç
ı
kabilirsiniz. Ayr
ı
ca klavyenizden
F1
tu
ş
una da
basabilirsiniz.
2.
Pencereyi küçültün, büyütün veya kapat
ı
n.
3. Adres çubu
ğ
u: Bir
İ
nternet adresi yaz
ı
n (örne
ğ
in, www.packardbell.com) ve klavyenizin Enter tu
ş
una
bas
ı
n bu sizi do
ğ
rudan yazd
ı
ğ
ı
n
ı
z adrese götürecektir.
4. H
ı
zl
ı
Arama Kutusu: Bir arama sayfas
ı
açmak zorunda kalmadan web'de arama yap
ı
n. Araman
ı
z
ı
favori
arama motorunuzu varsay
ı
lan olarak ayarlamak suretiyle ki
ş
iselle
ş
tirebilirsiniz. Bir arama motoru seçmek
için aç
ı
l
ı
r listeyi kullan
ı
n.
5.
Geri ve
İ
leri dü
ğ
meleri: Daha önceden ziyaret etti
ğ
iniz sayfalarda dola
ş
ı
n.
6.
Sekmeler: Taray
ı
c
ı
çerçevesinin üst k
ı
sm
ı
ndaki sekmeler sayesinde bir siteden di
ğ
erine geçerek tek bir
taray
ı
c
ı
da birden fazla siteyi görüntüleyin.
7. H
ı
zl
ı
sekmeler: Aç
ı
k sekmelerin küçük sekmelerini tek bir pencerede görüntüleyerek istedi
ğ
iniz sekmeyi
seçin ve sekmeler aras
ı
nda gezinin.
8. S
ı
k Kullan
ı
lanlar Merkezi: Sadece birkaç t
ı
klamayla s
ı
k kulland
ı
ğ
ı
n
ı
z web sitelerini, tarama geçmi
ş
inizi ve
RSS besleme aboneli
ğ
inizi yönetin.
9.
RSS besleme: S
ı
k kulland
ı
ğ
ı
n
ı
z web sitelerinizi otomatik olarak güncel bir
ş
ekilde takip etmenizi sa
ğ
lar.
Araç çubu
ğ
unda ayd
ı
nlat
ı
lm
ı
ş
simge o sitenin içeri
ğ
i güncellendi
ğ
inde size haber veren, abone
olabilece
ğ
iniz bir besleme özelli
ğ
ine sahip oldu
ğ
unu gösterir. Taray
ı
c
ı
n
ı
z bilgiyi S
ı
k Kullan
ı
lanlar
Merkezinize gönderir. Art
ı
k bu sitedeki haber ba
ş
l
ı
klar
ı
n
ı
, spor skorlar
ı
n
ı
vs. gelir gelmez okuyabilirsiniz.
1
4
2
9
6
3
5
8
7
Sample
This manual is suitable for devices