Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 25 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 62
İ
nternet ve Yaz
ı
l
ı
m -
25
A
ğ
Eri
ş
im Noktas
ı
(Ba
ğ
lant
ı
Yönlendiricisi)
A
ğ
Eri
ş
im Noktalar
ı
(ba
ğ
lant
ı
yönlendiricileri) çevredeki ortama veri ak
ı
ş
ı
n
ı
sa
ğ
layan iki yönlü al
ı
c
ı
vericidir.
A
ğ
Eri
ş
im noktalar
ı
kablolu ve kablosuz a
ğ
aras
ı
nda ba
ğ
lant
ı
kurmaktad
ı
r. Ba
ğ
lant
ı
Yönlendiricilerin büyük
bir ço
ğ
unlu
ğ
u DSL modeminin içerisinde kuruludur ve yüksek h
ı
za sahip bir DSL internet ba
ğ
lant
ı
s
ı
na
eri
ş
menizi sa
ğ
lar. Seçmi
ş
oldu
ğ
unuz Internet Servis Sa
ğ
lay
ı
c
ı
s
ı
(ISP) normal
ş
artlarda hizmetlerine abone
olman
ı
zla birlikte bir modem ya da ba
ğ
lant
ı
Yönlendiricisi tedarik etmektedir. Detayl
ı
kurulum talimatlar
ı
için
A
ğ
Eri
ş
im Noktas
ı
/Ba
ğ
lant
ı
Yönlendiricisi ile birlikte tedarik edilmi
ş
dokümantasyonu dikkatle okuyun.
A
ğ
Kablosu (RJ45)
Bir A
ğ
Kablosu (RJ45 olarak da an
ı
labilir), ana Bilgisayar, Eri
ş
im Noktas
ı
’na (A
ş
a
ğ
ı
daki Resme bak
ı
n)
ba
ş
lamak üzere kullan
ı
l
ı
r. Bu tip kablolar ayr
ı
ca Eri
ş
im Noktas
ı
’na di
ğ
er çevre birimlerini ba
ş
lamak için de
kullan
ı
lmaktad
ı
r.
Kablosuz Adaptör
Normal olarak bilgisayar
ı
n
ı
zda dahili bir kablosuz adaptör kurulu durumdad
ı
r. Windows'taki bir
ğ
me veya kontroller adaptörü etkinle
ş
tirmenize veya engellemenize olanak sa
ğ
lar.
Çal
ı
ş
an bir a
ğ
ı
n görünümü
1. A
ğ
Eri
ş
im Noktas
ı
/Ba
ğ
lant
ı
Yönlendiricisi
2.
Masaüstü Bilgisayar
3. Modem
4. Yaz
ı
c
ı
5. Ta
ş
ı
nabilir Bilgisayar
6. PDA/Webpad
7. A
ğ
kablolar
ı
(RJ45)
Ad-Hoc internet payla
ş
ı
m
ı
Microsoft Windows‘n
ı
n Internet Connection Sharing (ICS) özelli
ğ
i birden fazla
bilgisayar
ı
n tek bir internet ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
payla
ş
mas
ı
na olanak tan
ı
r. IEEE 802.11
kablosuz LAN’lar (WLAN’lar) için entegre destek bir ad-hoc kablosuz a
ğ
olu
ş
turman
ı
za olanak sa
ğ
lar. Bir ad-hoc kablosuz a
ğ
ı
n
ı
payla
ş
an üyelerin kablolu
bir internet ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
birlikte kullanabilmeleri için bu iki özellik bir arada
kullan
ı
labilir. E
ğ
er bir Eri
ş
im Noktan
ı
z (yönlendirici) yoksa ba
ğ
lant
ı
bu yöntemle
yap
ı
l
ı
r.
WiFi A
ğ
Ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
n Aç
ı
l
ı
p Kapat
ı
lmas
ı
Pek çok bilgisayarda a
ğ
ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
açan ve kapatan bir 'WiFi' dü
ğ
mesi bulunur.
Bilgisayar
ı
n
ı
zda bir 'WiFi' dü
ğ
mesi yoksa, a
ğ
yönetimi seçeneklerinden kablosuz
a
ğ
ı
n
ı
z
ı
ı
p kapatabilir ve a
ğ
üzerinden payla
ş
ı
lanlar
ı
kontrol edebilirsiniz.
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
A
ğ
ve
İ
nternet
>
A
ğ
ve Payla
ş
ı
m Merkezi
'ne t
ı
klay
ı
n.
1
2
3
4
5
6
7
Sample
This manual is suitable for devices