Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 24 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 62
24 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
kullanabilmek için, bir telefon
ş
irketinin merkez ofisinin yak
ı
n
ı
nda bulunman
ı
z gerekir (servis baz
ı
ş
ehir d
ı
ş
ı
yerlerde mevcut de
ğ
ildir). Ba
ğ
lant
ı
h
ı
zlar
ı
bulundu
ğ
unuz yere ba
ğ
l
ı
olarak farkl
ı
l
ı
k göstermektedir. Öte
yandan DSL genel anlamda h
ı
zl
ı
ve güvenilir bir internet ba
ğ
lant
ı
s
ı
sunmaktad
ı
r. Ba
ğ
lant
ı
her zaman aç
ı
k
oldu
ğ
undan, genelde ayl
ı
k sabit ücretler al
ı
n
ı
r.
Not:
DSL ba
ğ
lant
ı
s
ı
uygun bir modem gerektirir. Modem ço
ğ
unlukla kaydoldu
ğ
unuzda
İ
SS taraf
ı
ndan
verilir. Bu modemlerin ço
ğ
u,
ş
ebeke ve Wi-fi eri
ş
imi sa
ğ
layan bir 'yönlendirici' içerir.
Kablo
Bir kablo ba
ğ
lant
ı
s
ı
, kablo televizyon hatt
ı
n
ı
n kullan
ı
m
ı
yla h
ı
zl
ı
ve “daima aç
ı
k”
İ
nternet hizmeti sunar. Bu
servis genelde büyük
ş
ehirlerde mevcuttur.
İ
nternet’e ba
ğ
l
ı
yken ayn
ı
anda telefonunuzu kullanabilir ve
kablolu TV’nizi izleyebilirsiniz.
3G (WWAN veya 'Kablosuz Geni
ş
Alan A
ğ
ı
')
Bir 3G ba
ğ
lant
ı
s
ı
hücresel a
ğ
kullanarak (örne
ğ
in cep telefonlar
ı
n
ı
n kulland
ı
ğ
ı
) evden uzakta iken internete
ba
ğ
lanman
ı
za olanak sa
ğ
lar. SIM kart
ı
n soketi bilgisayar
ı
n
ı
zda gömülü bulunabilir ya da USB modemi veya
uygun donan
ı
ma sahip bir cep telefonu gerektirebilir.
Not:
E
ğ
er bilgisayar
ı
n
ı
zda SIM kart
ı
yuvas
ı
varsa, uyumlu bir SIM kart
ı
ve cep telefonu sa
ğ
lay
ı
c
ı
ile
sözle
ş
me yapman
ı
z gereklidir. 3G özelli
ğ
ini kullanmadan önce özellikle dola
ş
ı
m masraflar
ı
gibi
herhangi bir ilave masraf gerekip gerekmedi
ğ
ini görmek için servis sa
ğ
lay
ı
c
ı
n
ı
za dan
ı
ş
ı
n.
A
ğ
ba
ğ
lant
ı
lar
ı
LAN (Yerel Alan A
ğ
ı
), ortak ileti
ş
im hatt
ı
n
ı
ve kaynaklar
ı
n
ı
payla
ş
an bir bilgisayar grubudur (örne
ğ
in, bir ofis
binas
ı
veya ev içerisinde). Bir a
ğ
olu
ş
turdu
ğ
unuzda dosyalar
ı
, çevre ayg
ı
tlar
ı
n
ı
(yaz
ı
c
ı
gibi) ve bir
İ
nternet
ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
payla
ş
abilirsiniz. Kablolu (Ethernet gibi) veya kablosuz teknolojileri (WiFi veya Bluetooth gibi)
kullanarak bir LAN (yerel alan a
ğ
ı
) olu
ş
turabilirsiniz.
Kablosuz a
ğ
lar
Kablosuz LAN ya da WLAN, kablo kullanmaks
ı
z
ı
n iki ya da daha fazla bilgisayar
ı
ba
ğ
layan kablosuz bir
yerel a
ğ
. WiFi (“wireless fidelity”nin k
ı
salt
ı
lm
ı
ş
halidir), giderek daha popüler olan kablosuz bir yerel a
ğ
d
ı
r
(WLAN). Bir WiFi a
ğ
olu
ş
turmak kolayd
ı
r ve dosyalar
ı
, çevre ayg
ı
tlar
ı
n
ı
ve bir
İ
nternet ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
payla
ş
man
ı
za izin verir.
Not:
Daha fazla bilgiyi InfoCentre kablosuz a
ğ
lar ö
ğ
reticisinde bulabilirsiniz.
Kablosuz bir A
ğ
ı
n Faydalar
ı
Nelerdir?
Hareket Kabiliyeti
Kablosuz LAN sistemleri gerek sizin gerekse evdeki a
ğ
ı
n
ı
z
ı
n di
ğ
er kullan
ı
c
ı
lar
ı
n
ı
n a
ğ
a ba
ğ
l
ı
olan dosyalar
ı
ve ayg
ı
tlar
ı
payla
ş
mak üzere eri
ş
im sa
ğ
lamas
ı
na imkan tan
ı
maktad
ı
r. Bu ayg
ı
tlara örnek olarak yaz
ı
c
ı
ya da
taray
ı
c
ı
y
ı
vermek mümkündür.
Ayr
ı
ca evinizdeki di
ğ
er bilgisayarlarla bir internet ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
payla
ş
man
ı
z mümkündür.
Kurulum H
ı
z
ı
ve Basitlik
Kablosuz bir LAN sistemi kurmak h
ı
zl
ı
ve basit olabilir. Bunun d
ı
ş
ı
nda kablosuz ba
ğ
lant
ı
ile duvarlarda ve
tavanlarda kablo görme zorunlulu
ğ
u da ortadan kalkar.
Kablosuz LAN'
ı
n Bile
ş
enleri
Kablosuz a
ğ
ı
n
ı
z
ı
evinizde kurmak için a
ş
a
ğ
ı
daki unsurlara sahip olman
ı
z gerekmektedir:
Sample
This manual is suitable for devices