Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 23 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 62
İ
nternet ve Yaz
ı
l
ı
m -
23
Sosyal A
ğ
lar (iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
)
Sosyal
A
ğ
lar
uygulamas
ı
arkada
ş
lar
ı
n
ı
z
ı
n
güncellemelerini
h
ı
zl
ı
bir
ş
ekilde
görüntülemenize ve masaüstünüzden ayr
ı
lmadan güncellemelerinizi yapman
ı
za olanak
sa
ğ
lar. Yan çubu
ğ
u kullanarak birden fazla sosyal a
ğ
ı
izlemek için (örn.
Facebook
,
YouTube
ve
Flickr
) duyurular
ı
ve durum güncellemelerini do
ğ
rudan masaüstünüzde
alabilirsiniz.
Not:
Sosyal A
ğ
lar uygulamas
ı
önceden kurulan bir seçenektir ve belirli
bilgisayarlarda kurulu olmayabilir.
Oturum Aç veya Kaydol
Kullanmak istedi
ğ
iniz sosyal a
ğ
ı
n simgesine t
ı
klay
ı
n ve e
ğ
er bir hesab
ı
n
ı
z varsa
Oturum
’a t
ı
klay
ı
n. E
ğ
er bir hesab
ı
n
ı
z yoksa,
Kaydol
’a t
ı
klay
ı
n ve talimatlar
ı
izleyin.
Not:
Tüm sosyal aktiviteler için internet eri
ş
imi gereklidir. Bu uygulamay
ı
kullanmadan önce internete ba
ğ
l
ı
oldu
ğ
unuzdan emin olun.
B
IR
‘I
NTERNET
S
ERVIS
S
A
Ğ
LAYICISI
SEÇIN
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n korunmas
ı
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
virüslere ve internetteki sald
ı
r
ı
lara kar
ş
ı
koruman
ı
z son derece önemlidir (Bkz.
İ
nternet
Güvenlik Teklifi
sayfa 17 ve
Güvenlik
sayfa 32). Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
ilk kez ba
ş
latt
ı
ğ
ı
n
ı
zda kapsaml
ı
bir internet
güvenlik program
ı
kullanman
ı
z önerilir. Bu korumay
ı
internete ba
ğ
lanmadan önce en k
ı
sa sürede
etkinle
ş
tirmelisiniz.
İ
nternet Servis Sa
ğ
lay
ı
c
ı
s
ı
’ seçin
İ
nternet kullan
ı
m
ı
günlük bilgisayar kullan
ı
m
ı
n
ı
n do
ğ
al bir parças
ı
haline gelmi
ş
tir. Art
ı
k
sadece
birkaç
basit
ad
ı
mda
çok
say
ı
da
çe
ş
itli
bilgi
ve
ileti
ş
im
arac
ı
na
ba
ğ
lan
ı
labilmektedir. Bu ad
ı
mlar
ı
gerçekle
ş
tirmek için ilk yapman
ı
z gerekense
bilgisayar
ı
n
ı
z ile
İ
nternet aras
ı
nda ba
ğ
lant
ı
y
ı
sa
ğ
layacak olan bir
İ
nternet Servis
Sa
ğ
lay
ı
c
ı
s
ı
(
İ
SS) seçmektir. Bölgenizde bulunan
İ
SS'lar
ı
n
ı
ara
ş
t
ı
rmal
ı
, dostlar
ı
n
ı
z ve
ailenizle deneyimleri hakk
ı
nda konu
ş
may
ı
ihmal etmemeli ya da ele
ş
tirileri ve tüketici
raporlar
ı
n
ı
gözden geçirmelisiniz. Seçti
ğ
iniz
İ
SS size
İ
nternet’e nas
ı
l ba
ğ
lanaca
ğ
ı
n
ı
za
ili
ş
kin talimatlar sa
ğ
layacakt
ı
r (ek bir yaz
ı
l
ı
ma ya da telefon hatt
ı
n
ı
za ba
ğ
lanan özel bir
‘kutuya’ ihtiyaç duyabilirsiniz).
Ba
ğ
lant
ı
Tipleri
Bilgisayar modelinize, konumunuza ve ileti
ş
im ihtiyaçlar
ı
n
ı
za ba
ğ
l
ı
olarak
İ
nternet’e ba
ğ
lant
ı
için birçok
yolunuz vard
ı
r.
Çevirmeli Ba
ğ
lant
ı
Baz
ı
bilgisayarlarda telefon çevirmeli (‘modem’) konektör vard
ı
r. Bu, internete telefon hatt
ı
üzerinden
ba
ğ
lanman
ı
za olanak sa
ğ
lar. Çevirmeli a
ğ
ba
ğ
lant
ı
s
ı
yla, tek bir telefon hatt
ı
üzerinden modem ve telefonu
ayn
ı
anda kullanamazs
ı
n
ı
z. Ba
ğ
lant
ı
h
ı
z
ı
ş
ük oldu
ğ
undan ve ba
ğ
lant
ı
süresi genellikle saat ba
ş
ı
hesapland
ı
ğ
ı
ndan, yaln
ı
zca s
ı
n
ı
rl
ı
ş
ekilde
İ
nternet’i kullan
ı
yorsan
ı
z bu tip bir ba
ğ
lant
ı
tavsiye edilir.
DSL (örne
ğ
in, ADSL)
DSL (Dijital Abone Hatt
ı
), telefon hatt
ı
üzerinden gerçekle
ş
tirilen “daima aç
ı
k” bir ba
ğ
lant
ı
d
ı
r. DSL ve telefon,
benzer frekanslar
ı
kullanmad
ı
ğ
ı
ndan,
İ
nternet’e ba
ğ
l
ı
durumdayken telefonunuzu kullanabilirsiniz. DSL
Sample
This manual is suitable for devices