Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 22 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 62
22 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
Cyberlink PowerDVD
Bilgisayar
ı
n
ı
zda Blu-ray sürücüsü varsa,
Power DVD
ile Blue-ray filmleri izleyebilirsiniz. Blue-ray diskinizi
tak
ı
p program
ı
n otomatik olarak ba
ş
lamas
ı
n
ı
bekleyerek
Power DVD
'yi ba
ş
latabilirsiniz.
AutoPlay (Otomatik Yürüt)
Windows’un
Otomatik
Kullan
fonksiyonu, Windows’un
ortam dosyalar
ı
n
ı
ta
ş
ı
nabilir saklama ayg
ı
tlar
ı
nda (dijital
kamera, CD, DVD, vb.) nas
ı
l i
ş
leyece
ğ
ini belirlemenizi
sa
ğ
lar.
İ
çinde dosyalar bulunan bir disk yerle
ş
tirdiyseniz (DVD,
USB bellek veya haf
ı
za kart
ı
gibi), Windows bir ileti
ş
im
kutusu görüntüleyecek ve size dosyalar
ı
ne
ş
ekilde
açmak istedi
ğ
inizi soracakt
ı
r.
Örne
ğ
in
bir
müzik
CD'si
veya
bir
DVD
filmi
yerle
ş
tirdiyseniz, Windows otomatik olarak bir ileti
ş
im
kutusu görüntüleyecek ve bunu nas
ı
l oynatmak/çalmak
istedi
ğ
inizi
soracakt
ı
r.
Windows
bir
DVD
oynat
ı
c
ı
seçmenizi
isterse,
daima
yaz
ı
l
ı
m
koleksiyonunuzda
bulunan DVD oynat
ı
c
ı
y
ı
seçmenizi öneririz. (örne
ğ
in,
PowerDVD
ya da
Windows Media Player
).
İ
ndirilen dosyalar
ı
n yürütülmesi
İ
ndirilen dosyalar bilgisayar
ı
n
ı
zda kurulu ortam programlar
ı
yla çal
ı
ş
abilir, ya da özel programlar gerektirebilir.
DRM i
ş
levli dosyalar sadece özel programlarda (örne
ğ
in iTunes, Windows Media Player) ya da her bir dosya
türü ile kullan
ı
m için onaylanan cihazlarda yürütülebilir. Di
ğ
er formatlar, bilgisayar
ı
n
ı
zda yüklü olmayan özel
bir ses ya da görüntü
codec
'i (kod çözücüsü) gerektirebilir.
Codec’ler
Codec,
ş
ark
ı
ya da video gibi dijital medya dosyalar
ı
n
ı
n s
ı
k
ı
ş
t
ı
r
ı
lmas
ı
n
ı
veya aç
ı
lmas
ı
n
ı
sa
ğ
layan bir
yaz
ı
l
ı
md
ı
r. Windows Media Player ve di
ğ
er programlar, dijital medya dosyalar
ı
n
ı
oynatmak/çalmak ve
olu
ş
turmak için codec kullan
ı
rlar.
Örne
ğ
in bir müzik CD’sinden bilgisayar
ı
n
ı
za
ş
ark
ı
aktar
ı
rken, medya oynat
ı
c
ı
parçay
ı
kompakt bir WMA
dosyas
ı
na s
ı
k
ı
ş
t
ı
rmak için Windows Media Audio codec yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
kullan
ı
r. WMA dosyas
ı
n
ı
çalarken (veya
bir Web sitesinden akan herhangi bir WMA dosyas
ı
) medya oynat
ı
c
ı
dosyay
ı
açmak için Windows Media
Audio codec yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
kullan
ı
r ve böylece müzi
ğ
i hoparlörlerinizden duyabilirsiniz.
Neden bilgisayar
ı
mda codec olmad
ı
ğ
ı
na dair bir mesaj al
ı
yorum?
Bilgisayar
ı
n
ı
zda codec olmad
ı
ğ
ı
na dair bir mesaj al
ı
yorsan
ı
z, Windows’un ya da Medya Oynat
ı
c
ı
n
ı
n
varsay
ı
lan biçimde desteklemedi
ğ
i bir codec kullan
ı
larak s
ı
k
ı
ş
t
ı
r
ı
lm
ı
ş
bir dosya kullan
ı
yor olabilirsiniz. Ço
ğ
u
durumda, kay
ı
p codec dosyas
ı
n
ı
hata mesaj
ı
nda yer alan Web Yard
ı
m dü
ğ
mesine t
ı
klayarak indirebilir ve
yükleyebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için lütfen Windows
Yard
ı
m ve Destek
bölümüne bak
ı
n.
Sample
This manual is suitable for devices