Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 21 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 62
İ
nternet ve Yaz
ı
l
ı
m -
21
Yaz
ı
l
ı
m Dokümantasyonu
Bilgisayar
ı
n
ı
zda Packard Bell taraf
ı
ndan kurulu olarak gelen uygulamalar
ı
n ço
ğ
u bir dokümantasyon
dosyas
ı
na sahiptir.
Not:
Bir program
ı
kullan
ı
rken yard
ı
ma ihtiyac
ı
n
ı
z varsa, klavyenizdeki
F1
tuþuna bas
ı
n veya
Yard
ı
m
'a
veya Yard
ı
m simgesine (tipik olarak bir
?
iþaretidir) t
ı
klay
ı
n.
Multimedya Dosyalar
ı
n
ı
n Oynat
ı
lmas
ı
Bilgisayar
ı
n
ı
zdaki ortam yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
müzik dinlemek, film veya foto
ğ
raf slayt gösterisi izlemek ve
(bilgisayar
ı
n
ı
zda TV kart
ı
varsa) televizyon izlemek için kullanabilirsiniz. Di
ğ
er seçenekler CD ve DVD
olu
ş
turman
ı
za imkan verir.
Bilgisayar
ı
n
ı
zda bir veya daha fazla ortam program
ı
kuruludur,
Windows Media Player
ve iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
olarak
Windows Media Center
Microsoft taraf
ı
ndan sa
ğ
lanmaktad
ı
r. Daha geli
ş
mi
ş
bir ortam deneyimi sa
ğ
lamak
için, Packard Bell taraf
ı
ndan ba
ş
ka ortam programlar
ı
kurulmu
ş
olabilir.
Windows Media Player
Windows Media Player
MP3 veya WMA ses dosyalar
ı
n
ı
, CD'leri ve pek çok video dosyas
ı
n
ı
yürütmek için
kullan
ı
labilir.
Not:
DVD filmleri yürütmek için Windows Media Player kullanman
ı
z tavsiye edilmez. Di
ğ
er ortam
yürütücüler (örne
ğ
in Windows Media Center) ek yürütme seçenekleri sunar.
Windows Media Center (iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
)
Baz
ı
bilgisayarlar
Windows Media Center
gibi
içinde
her
ş
eyi
içeren
ortam
'merkezleri'
içerebilirler.
Bu
programlar
çe
ş
itli
multimedya
içeri
ğ
ini
yönetebilir,
uzaktan
kumandayla
kolayl
ı
kla
kontrol
edilebilen basit menülerle sunulurlar. Canl
ı
ya da kaydedilmi
ş
TV yay
ı
nlar
ı
n
ı
izleyebilir
(bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n TV kart
ı
varsa), dijital
müzik dinleyebilir, resimlerinize bakabilir ve
ki
ş
isel videolar
ı
n
ı
z
ı
izleyebilir, CD veya
DVD olu
ş
turabilir ve
İ
nternet hizmetlerine
ait içeri
ğ
e ula
ş
abilirsiniz.
Bilgisayar
ı
n
ı
zda kurulu ortam program
ı
n
ı
ba
ş
latmak için, ya
Ba
ş
lat
> Windows
Media Center
ö
ğ
esine t
ı
klay
ı
n.
Ayar
Dikkat:
Bilgisayar
ı
n
ı
zda uzaktan kumanda (sayfa 9) veya TV kart
ı
(sayfa 14) varsa, ortam
program
ı
n
ı
ilk kez çal
ı
ş
t
ı
rmadan önce bunlar ba
ğ
lanarak etkinle
ş
tirilmelidir.
Ortam program
ı
n
ı
ilk kez çal
ı
ş
t
ı
rd
ı
ğ
ı
n
ı
zda, baz
ı
temel ayarlar
ı
yap
ı
land
ı
racak olan bir kurulum sihirbaz
ı
n
ı
çal
ı
ş
t
ı
racakt
ı
r. Mevcutsa
Express setup
(H
ı
zl
ı
kurulum) seçene
ğ
ini i
ş
aretleyin, daha sonra ihtiyac
ı
n
ı
za göre
ek seçenekleri yap
ı
land
ı
rabilirsiniz.
Not:
İ
nternet ba
ğ
lant
ı
n
ı
z varsa,
K
ı
lavuz
(Elektronik Program K
ı
lavuzu) mevcut TV programlar
ı
listesini
görüntülemenizi sa
ğ
lar. Bu k
ı
lavuz size program
ı
n ad
ı
, aç
ı
klamas
ı
ve gösterim saatinin yan
ı
s
ı
ra, kanal
ve a
ğ
bilgilerini de göstermektedir.
Sample
This manual is suitable for devices