Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 20 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 62
20 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
3.
Yüklemek istedi
ğ
iniz güncellemeleri seçin ve bunlar
ı
kurun.
Not:
Bu arac
ı
düzenli olarak kullanman
ı
z
ı
öneririz.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n Dokümantasyonu
Kullan
ı
m K
ı
lavuzu (Packard Bell InfoCentre)
Bilgisayar
ı
n
ı
z hakk
ı
nda bilgi için bu k
ı
lavuz tek referans de
ğ
ildir. Elektronik kullan
ı
c
ı
k
ı
lavuzunuz olan
InfoCentre
, bilgisayar
ı
n
ı
zla ilgili temel bilgilere sahiptir ve ihtiyac
ı
n
ı
z olan yard
ı
m bilgilerini do
ğ
rudan ekranda
gösterir. Sat
ı
n ald
ı
ğ
ı
n
ı
z bilgisayar hakk
ı
ndaki özel bilgileri edinmek için bu elektronik kullan
ı
m k
ı
lavuzunu
güncellemeniz gerekir.
InfoCentre
program
ı
n
ı
açmak için, masaüstünüzde bulunan
Kullan
ı
c
ı
K
ı
lavuzu (Packard Bell
InfoCentre)
simgesine çift t
ı
klay
ı
n veya
Ba
ş
lat
>
Tüm Programlar
>
Packard Bell
>
Kullan
ı
m
K
ı
lavuzu (Packard Bell InfoCentre)
seçene
ğ
ine t
ı
klay
ı
n.
Kullan
ı
c
ı
K
ı
lavuzu'nun içeri
ğ
ini güncellemek için, (bir internet ba
ğ
lant
ı
s
ı
na sahip olman
ı
z gerekecektir)
Bilgi
Merkezi kabul sayfas
ı
nda (yukar
ı
daki resme bak
ı
n) yaln
ı
zca
Check for updates
(Güncellemeleri kontrol et)
ğ
mesine t
ı
klay
ı
n.
Güncellemeler otomatik olarak Packard Bell’den indirilir ve bilgisayar
ı
n
ı
za kurulur. Güncellenmi
ş
InfoCentre
sürümünüz bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n yap
ı
land
ı
r
ı
lmas
ı
na ili
ş
kin ayr
ı
nt
ı
l
ı
ve spesifik bilgileri içerir.
My Computer
(Bilgisayar
ı
m) dü
ğ
mesi bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n bile
ş
enleri hakk
ı
ndaki tüm teknik bilgileri ve
bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n yükseltilmesi ile ilgili yararl
ı
ipuçlar
ı
n
ı
içerir.
Di
ğ
er dü
ğ
meler, günlük i
ş
lerin gerçekle
ş
tirilmesine yönelik ö
ğ
reticiler ve
İ
nternet kullan
ı
m
ı
ile ilgili ipuçlar
ı
ve
bilgiler gibi ek bilgilere eri
ş
iminizi sa
ğ
lar.
Not:
Kullan
ı
labilir kategori ve ba
ş
l
ı
klar
ı
n say
ı
s
ı
sat
ı
n ald
ı
ğ
ı
n
ı
z bilgisayara göre farkl
ı
l
ı
k gösterebilir.
Mevcut en son bilgilere eri
ş
im için InfoCentre'
ı
güncellemeyi unutmay
ı
n.
www.packardbell.com
adresini düzenli olarak ziyaret etmeli ve Support (Destek) bölümünü de kontrol etmelisiniz: bu bölüm
güncel bilgiler, yard
ı
m, sürücüler ve dosya indirmeyi içermektedir.
Bir kategori seçin...
Sample
This manual is suitable for devices