Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 2 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 62
2 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
Ü
RÜN
K
AYDI
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
ilk kez kullan
ı
rken, hemen kay
ı
t olman
ı
z önerilir. Böylece a
ş
a
ğ
ı
daki gibi baz
ı
faydal
ı
yerlere
eri
ş
im sa
ğ
layabileceksiniz:
E
ğ
itimli bir temsilciden h
ı
zl
ı
hizmet al
ı
m
ı
Packard Bell toplulu
ğ
una üyelik: Promosyonlar al
ı
n ve mü
ş
teri anketlerine kat
ı
l
ı
n
Packard Bell ile ilgili en son haberler
Acele edin ve kaydolun, di
ğ
er avantajlar sizi bekliyor!
Nas
ı
l kaydolursunuz
Dizüstünüzü veya masaüstünüzü ilk ba
ş
lat
ı
rken, bir pencere sizi davet ederek kaydolman
ı
z
ı
isteyecektir.
Lütfen bilgileri girin ve
İ
leri
'ye t
ı
klay
ı
n. Gördü
ğ
ünüz ikinci pencerede iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
alanlar vard
ı
r ve daha
ki
ş
iselle
ş
tirilebilir mü
ş
teri hizmetleri deneyimi sa
ğ
lamam
ı
za yard
ı
mc
ı
olacakt
ı
r.
Di
ğ
er Seçenek
Packard Bell ürününüzü kaydetmenin di
ğ
er bir yolu ise
register.packardbell.com
. adresinden sitemizi
ziyaret etmektir. Ülkenizi seçin ve basit talimatlar
ı
izleyin.
Ürün kayd
ı
n
ı
z
ı
ald
ı
ktan sonra güvenilir bir yerde saklaman
ı
z istenen bir onay epostas
ı
alacaks
ı
n
ı
z.
Sample
This manual is suitable for devices