Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 17 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 62
İ
nternet ve Yaz
ı
l
ı
m -
17
İ
NTERNET
VE
Y
AZILIM
W
INDOWS
VE
Y
AZILIMINIZIN
K
ULLANIMI
Packard Bell bilgisayarlar
ı
nda bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
kullanman
ı
za yard
ı
m etmesi için bir yaz
ı
l
ı
m vard
ı
r;
bilgisayar
ı
n
ı
zda bu
ş
unan programlar ve kategoriler sat
ı
n ald
ı
ğ
ı
n
ı
z modele ba
ğ
l
ı
d
ı
r. Bu yaz
ı
l
ı
mlar
ı
n birço
ğ
u
’önceden kurulu’ ve kullan
ı
ma haz
ı
rd
ı
r; ancak baz
ı
yaz
ı
l
ı
mlar bir CD veya DVD'de sunulabilir ve kullanmak
isterseniz ilk önce kurman
ı
z gereklidir. Bunu yapmak için kurulum CD'sini veya DVD'yi yerle
ş
tirin. Bir
kurulum sihirbaz
ı
otomatik olarak çal
ı
ş
acak ve yapman
ı
z gereken talimatlar
ı
ekranda izlemektir.
Ho
ş
geldin Merkezi
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
ilk çal
ı
ş
t
ı
rd
ı
ğ
ı
n
ı
zda,
Welcome Center
penceresi aç
ı
l
ı
r.
Welcome Center
size Windows'n
ı
n yeni
özelliklerini ve araçlar
ı
n
ı
tan
ı
tacakt
ı
r. Daha sonra
Ho
ş
geldiniz Merkezi
'ne
Ba
ş
lat
>
Ba
ş
larken
'i
t
ı
klayarak eri
ş
ebilirsiniz.
İ
nternet Güvenlik Teklifi
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
virüslere ve internetteki sald
ı
r
ı
lara kar
ş
ı
koruman
ı
z son derece önemlidir (Bkz.
Güvenlik
sayfa
32). Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
ilk kez ba
ş
latt
ı
ğ
ı
n
ı
zda kapsaml
ı
bir internet güvenlik program
ı
kullanman
ı
z önerilir. Bu
korumay
ı
internete ba
ğ
lanmadan önce en k
ı
sa sürede etkinle
ş
tirmelisiniz.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
yeni tehlikelere kar
ş
ı
korumaya devam etmek için abone olmadan önce teklif, yaz
ı
l
ı
m
ı
kullanman
ı
za ve belirli bir süre güncellemeleri indirmenize olanak sa
ğ
lar.
Sample
This manual is suitable for devices