Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 16 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 62
16 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
Karma Uyku
Karma uyku tüm faaliyeti Derin Uyku'da oldu
ğ
u gibi bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n sabit sürücüsüne yükler; ancak birkaç
saniye içinde ba
ş
lamaya haz
ı
r
ş
ekilde haf
ı
zada da bir kopyas
ı
n
ı
tutar. Belle
ğ
in içeri
ğ
ini yüklemek için az
miktarda güç gereklidir, fakat disk sürücüsündeki kopya güç kesintisi durumunda dahi çal
ı
ş
man
ı
z
ı
n
güvenli
ğ
inden emin olman
ı
z
ı
sa
ğ
lar. Karma Uyku baz
ı
bilgisayarlarda engellenebilir.
Not:
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n ki
ş
iselle
ş
tirilmesi ile ilgili daha fazla bilgi için,
Ba
ş
lat
>
Yard
ı
m ve Destek
seçene
ğ
ine t
ı
klay
ı
n.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
Yükseltme
Packard Bell, bilgisayar deneyiminizi olabildi
ğ
ince kolay ve e
ğ
lenceli hale getirmek için çal
ı
ş
maktad
ı
r.
Bilgisayar ihtiyaçlar
ı
n
ı
z
ı
n sürekli de
ğ
i
ş
mesinden ötürü Packard Bell, do
ğ
ru aksesuarlar
ı
seçmeniz ve
bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
verimli
ş
ekilde kullanman
ı
z için yard
ı
mc
ı
olmaya haz
ı
rd
ı
r.
Aksesuarlar
ı
m
ı
z
ı
ke
ş
fetmek ve çevrimiçi sat
ı
n almak veya yak
ı
n
ı
n
ı
zdaki ma
ğ
azay
ı
ö
ğ
renmek için
www.packardbell.com adresini ziyaret edin!
Haf
ı
za
Haf
ı
za (RAM) bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n en önemli bile
ş
enlerinden biridir. Resim veya dijital-video düzenleme
programlar
ı
veya 3D oyunlar gibi yo
ğ
un haf
ı
za kullanan programlar çal
ı
ş
t
ı
r
ı
yorsan
ı
z, haf
ı
za büyüklü
ğ
ünün
artt
ı
r
ı
lmas
ı
, bilgisayar performans
ı
n
ı
artt
ı
racak ve bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n daha h
ı
zl
ı
çal
ı
ş
mas
ı
na yard
ı
mc
ı
olacakt
ı
r.
Packard
Bell
bilgisayar
ı
n
ı
za
en
uygun
haf
ı
za
modülünü
seçmenize
yard
ı
mc
ı
olmas
ı
için,
www.packardbell.com adresindeki çevrimiçi yap
ı
land
ı
r
ı
c
ı
y
ı
kullanabilirsiniz. Ad
ı
m ad
ı
m i
ş
leyen yap
ı
land
ı
r
ı
c
ı
,
iyi bir fiyatta hata riski olmadan do
ğ
ru modülü h
ı
zl
ı
bir
ş
ekilde bulabilmeniz için en iyi yoldur.
Saklama (örn. Harici Sabit Disk Sürücüsü)
Ek bir saklama alan
ı
na ihtiyac
ı
n
ı
z varsa, yedeklemeler olu
ş
turmak veya bilgilerinizi ta
ş
ı
mak için ta
ş
ı
nabilir bir
saklama ayg
ı
t
ı
istiyorsan
ı
z, harici bir sabit disk, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n depolama alan
ı
n
ı
geni
ş
letmek için uygun bir
çözümdür. Ayg
ı
t
ı
bir FireWire veya USB portuna tak
ı
n ve “sürükle ve b
ı
rak” i
ş
lemiyle de
ğ
erli bilgilerinizi
birkaç saniye içinde aktar
ı
n. Geçici yedeklemeler yapmak için, bu i
ş
lem bir CD veya DVD yazma i
ş
leminden
çok daha h
ı
zl
ı
d
ı
r! Yüksek kapasiteli sürücüler ayr
ı
ca, favori müzik dosyalar
ı
n
ı
z
ı
, foto
ğ
raflar
ı
n
ı
z
ı
ve
videolar
ı
n
ı
z
ı
saklamak ve istedi
ğ
iniz her yere götürmek için idealdir!
Garanti
Packard Bell bilgisayarlar
ı
, s
ı
n
ı
rl
ı
bir garanti ile birlikte gelir. Daha rahat etmek için, iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
PB Care
paketleri, standart garantiyi üç y
ı
la kadar (bir y
ı
l + fazladan iki y
ı
l) uzatman
ı
za izin verir ve bilgisayar
ı
n
ı
z için
yerinde servis avantaj
ı
getirir. Daha fazla bilgi için, lütfen www.packardbell.com adresini ziyaret edin.
Garanti süreniz dolmu
ş
ise veya PB Care paketleri bölgenizde mevcut de
ğ
ilse endi
ş
elenmeyin, Packard Bell
bu durumu çözebilir. Size yüksek kaliteli hizmet sunabilmek için Packard Bell’in atanm
ı
ş
Yetkili Servis
Merkezleri vard
ı
r! Packard Bell ürününüz konusunda e
ğ
itim görmü
ş
deneyimli teknisyenlerimizin
hizmetinden faydalanabilirsiniz.
Geri dönü
ş
üm
Yeni bir bilgisayar sat
ı
n ald
ı
n
ı
z ve eski ekipman
ı
n
ı
zla ne yapabilece
ğ
inizi dü
ş
ünüyorsunuz? Bo
ş
vermeyin!
Packard Bell, geri dönü
ş
üm yapman
ı
z
ı
önerir!
Ço
ğ
u bilgisayar ekipman
ı
at
ı
k alanlar
ı
nda tutulmas
ı
gereken tehlikeli malzemeler içerir. Geri dönü
ş
üm
s
ı
ras
ı
nda, bilgisayarlarda kullan
ı
lan malzemelerin ço
ğ
u geri kazan
ı
l
ı
p yeniden kullan
ı
labilir. Birçok
hay
ı
rsever kurulu
ş
bilgisayar ekipmanlar
ı
n
ı
toplar ve ilgili
ş
irketler ise kullan
ı
lm
ı
ş
ekipmanlar
ı
onar
ı
p satarlar.
Ürünün at
ı
lmas
ı
na ili
ş
kin ayr
ı
nt
ı
l
ı
bilgi için lütfen sayfa 58'deki
Çevre
'a ba
ş
vurun.
Sample
This manual is suitable for devices