Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 15 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 62
Temel Bilgisayar Kavramlar
ı
-
15
Sleep mode
Oturumunuzu kaydetmek ve çal
ı
ş
maya daha çabuk ba
ş
laman
ı
z
ı
sa
ğ
layacak
ş
ekilde bilgisayar
ı
ş
ük güç
durumuna getirmek için Uyku dü
ğ
mesine bas
ı
n (detayl
ı
bilgi edinmek için sayfa 15'daki
Güç Seçenekleri
bak
ı
n.).
Not:
Windows Ba
ş
lat menüsüne gitmeden de bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
kapatabilirsiniz. Sadece tüm uygulamalar
ı
kapat
ı
n ve güç dü
ğ
mesine bas
ı
n.
Zorlanm
ı
ş
Kapan
ı
ş
Bilgisayar
ı
n
ı
z yan
ı
t vermiyorsa
Görev Yöneticisi
'ni kullanmay
ı
deneyin. Bu uygulama sisteminizin performans
ı
hakk
ı
nda bilgiler
sunar ve bilgisayar
ı
n
ı
zda yürütülen programlar ve i
ş
lemler hakk
ı
nda
detaylar
ı
görüntüler.
Bunu yapmak için
Ctrl
+
Alt
+
Del
tu
ş
lar
ı
na ayn
ı
anda bas
ı
n ve
Ba
ş
lat
Görev Yöneticisi'ni
seçin.
Uygulamalar
sekmesine t
ı
klay
ı
n, bitirmek istedi
ğ
iniz i
ş
i seçin,
ard
ı
ndan
Görevi Sonland
ı
r
seçene
ğ
ine t
ı
klay
ı
n.
Uyar
ı
:
Bilgisayar
ı
n
ı
z hala yan
ı
t vermiyorsa, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
kapatmak için bilgisayar
ı
n güç dü
ğ
mesine bas
ı
n. Tüm
LED’ler kapanana dek bu dü
ğ
meyi bas
ı
l
ı
tutun ve
bilgisayar
ı
tekrar açmadan önce yakla
ş
ı
k 30 saniye
bekleyin.
Güç Seçenekleri
Windows’un güç seçenekleri bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n güç durumunu kontrol edebilir ve enerji tasarrufu
yapman
ı
z
ı
sa
ğ
lar. Üç güçten tasarruf modu sa
ğ
lanm
ı
ş
t
ı
r:
uyku
,
Derin Uyku
ve
Karma uyku
.
Uyku
Uyku, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
etkili bir
ş
ekilde ’duraklat
ı
r’, tüm aktivitelerinizi bellekte tutar ve yeniden çal
ı
ş
mas
ı
için
haz
ı
rd
ı
r. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n Uyku modundan ç
ı
kar
ı
lmas
ı
sadece birkaç saniye sürer. Belle
ğ
in içeri
ğ
ini yüklemek
için az miktarda güç gereklidir.
Derin uyku
Derin uyku tüm aktiviteyi bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n sabit sürücüsünde tutar ve ard
ı
ndan kapan
ı
r. Güç gerekli de
ğ
il,
fakat çal
ı
ş
maya devam etmeden önce bilgisayar
ı
n
ı
z normal olarak aç
ı
lmal
ı
d
ı
r.
1
2
3
Sample
This manual is suitable for devices