Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 14 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 62
14 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
TV Kart
ı
- Bir anten ba
ğ
layarak bilgisayar
ı
n
ı
zda analog veya dijital televizyon yay
ı
nlar
ı
n
ı
izlemenizi
sa
ğ
lar (bkz: sayfa 21). Anten ba
ğ
lamak için bir adaptör gerekebilir - bilgisayar
ı
n
ı
zda iki TV kart
ı
ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
varsa, her iki ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
na anten ba
ğ
layabilmek için bir da
ğ
ı
t
ı
c
ı
kablo
kullan
ı
n.
Not:
TV kart
ı
bölgenizdeki sinyallerle uyumlu olmal
ı
d
ı
r.
AC Adaptörü (DC Giri
ş
i) - Bilgisayar
ı
birlikte verilen AC adaptörüne ba
ğ
laman
ı
z
ı
sa
ğ
lar.
Bilgisayarda Packard Bell onayl
ı
bir adaptör kullan
ı
lmal
ı
d
ı
r.
Di
ğ
er Özellikler
Uzaktan Kumanda Al
ı
c
ı
s
ı
- Uzaktan kumanda al
ı
c
ı
s
ı
(Ticari K
ı
z
ı
l Ötesi) uygun bir uzaktan
kumandayla (iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
) birlikte kullan
ı
ld
ı
ğ
ı
nda bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n ortam fonksiyonlar
ı
n
ı
n belli bir
mesafeden kontrol edilmesini sa
ğ
lar.
Dikkat:
Sensör 'tam' bir k
ı
z
ı
lötesi ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
de
ğ
ildir, sadece uzaktan kumanda cihaz
ı
ndan
sinyal alabilir. Cep telefonlar
ı
gibi di
ğ
er ayg
ı
tlar ile ileti
ş
im kurmak için kullan
ı
lamazlar.
Kensington Kilit Mandal
ı
- Bu mandal bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
h
ı
rs
ı
zl
ı
ğ
a kar
ş
ı
korumak için Kensington
güvenlik kilidi veya ba
ş
ka bir uygun kilit takman
ı
z
ı
sa
ğ
lar.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
AÇMA/KAPATMA
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
Açma
1.
İ
lk olarak bilgisayar
ı
n
ı
za ba
ğ
l
ı
olan ayg
ı
tlar
ı
n ana açma/kapama sviçlerine basarak bunlar
ı
ı
n.
2. Ard
ı
ndan ana açma/kapama dü
ğ
mesine basarak bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
ı
n.
Ev içindeki bilgisayar
ı
payla
ş
mak ve bilgisayar
ı
açt
ı
ğ
ı
n
ı
zda kendi sistem ayarlar
ı
n
ı
z
ı
kullanmak
amac
ı
yla her kullan
ı
c
ı
için hesaplar olu
ş
turabilirsiniz.
Ba
ş
lat
> Denetim Masas
ı
>
Kullan
ı
c
ı
Hesaplar
ı
ve Aile Güvenli
ğ
i
seçene
ğ
ine t
ı
klayarak herhangi bir anda hesaplar
ı
n
ı
za
eri
ş
ip düzenleme yapabilirsiniz. Kullan
ı
c
ı
hesab
ı
yönetimi hakk
ı
nda daha fazla bilgi edinmek
için lütfen sayfa 37'deki "
Kullan
ı
c
ı
Hesab
ı
Kontrolü
" bölümüne bak
ı
n.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
KAPATMAK
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
kapatmadan önce tüm uygulamalar
ı
n kapat
ı
ld
ı
ğ
ı
ndan emin olun. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n kapat
ı
lmas
ı
verilerin kaydedilmesini sa
ğ
layacak ve mümkün oldu
ğ
unca az güç kullanacakt
ı
r (bataryalar
ı
ş
arj etmek için
az miktarda güç bulunabilir), ancak bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n çal
ı
ş
mas
ı
uzun sürecektir.
Bilgisayar
ı
n
ı
z kapand
ı
ğ
ı
nda, e
ğ
er güç dü
ğ
mesi varsa tüm harici ayg
ı
tlar
ı
KAPATIN (yaz
ı
c
ı
veya monitör
gibi).
1
2
Sample
This manual is suitable for devices