Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 13 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 62
Temel Bilgisayar Kavramlar
ı
-
13
Modem - Dahili bir faks/data modemi sizi çevirmeli ba
ğ
lant
ı
üzerinden
ı
nternete ba
ğ
lar.
Bir a
ğ
portu modem portuna çok benzerdir; genellikle yan yana bulunurlar. A
ğ
ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
modem ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
ndan biraz daha büyüktür.
Dikkat:
Ş
im
ş
ekli f
ı
rt
ı
na ko
ş
ullar
ı
nda, tüm ba
ğ
lant
ı
kablolar
ı
n
ı
ç
ı
kard
ı
ğ
ı
n
ı
zdan emin olun;
modemi telefon hatt
ı
ndan ç
ı
kar
ı
n ve anten soketinden TV portunu ve a
ğ
kablolar
ı
n
ı
ç
ı
kar
ı
n.
Yak
ı
ndaki telefon hatlar
ı
na veya bir antene çarpan y
ı
ld
ı
r
ı
m, modeminize, a
ğ
ı
n
ı
za veya TV
kart
ı
n
ı
za ve hatta tüm bilgisayar
ı
n
ı
za hasar verebilir. Bilgisayar
ı
n
ı
zda olu
ş
an hasar y
ı
ld
ı
r
ı
m
çarpmas
ı
ndan kaynaklan
ı
yorsa ürün garantisinin geçerli olmayaca
ğ
ı
n
ı
dikkate al
ı
n
ı
z.
Geni
ş
leme Portlar
ı
USB (Evrensel Seri Yol) - USB ba
ğ
lant
ı
noktalar
ı
bilgisayar
ı
n
ı
za pek çok çevre birimini (örne
ğ
in:
klavye, yaz
ı
c
ı
, taray
ı
c
ı
) ba
ğ
layabilmenizi sa
ğ
lar.
IEEE 1394 (FireWire) - Bir IEEE 1394 portu (di
ğ
er ad
ı
yla FireWire™ veya i.LINK), dijital video
kameralar, harici sabit disk sürücüler veya taray
ı
c
ı
lar gibi yüksek h
ı
zl
ı
dijital ayg
ı
tlar
ı
bilgisayar
ı
n
ı
za
ba
ğ
laman
ı
z
ı
sa
ğ
lar.
ExpressCard - Bu yuva ExpressCard/34 veya ExpressCard/54 geni
ş
leme kartlar
ı
n
ı
kullanman
ı
z
ı
sa
ğ
lar.
Not:
ExpressCard yuvas
ı
nda PC Kart cihaz
ı
kullan
ı
lamaz.
eSATA - Bir eSATA portu, yüksek h
ı
zl
ı
SATA ba
ğ
lant
ı
s
ı
ile uyumlu bir harici depolama ayg
ı
t
ı
na
(ço
ğ
unlukla sabit disk sürücü) ba
ğ
lanman
ı
z
ı
sa
ğ
lar.
Ekran ve Ses Ba
ğ
lant
ı
Noktalar
ı
VGA Ba
ğ
lant
ı
Noktas
ı
- VGA ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
ile bir monitör ba
ğ
lay
ı
n. Uygun kablo genellikle
monitör ile birlikte verilmektedir.
DVI Ba
ğ
lant
ı
Noktas
ı
DVI (Dijital Video Arabirimi) ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
ile bir monitör ba
ğ
lay
ı
n. Uygun
kablo genellikle monitör ile birlikte verilmektedir.
Not:
Pek çok monitör 15 pinli analog ba
ğ
lant
ı
kullanmaktad
ı
r, bu nedenle bir adaptör ya da DVI-Analog
kablosu alman
ı
z gerekebilir.
S-Video (TV Ç
ı
k
ı
ş
ı
) Ba
ğ
lant
ı
s
ı
- Bir S-Video TV Ç
ı
k
ı
ş
ı
ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
uyumlu bir televizyon
ba
ğ
laman
ı
z
ı
sa
ğ
lar.
HDMI (TV Ç
ı
k
ı
ş
ı
) Ba
ğ
lant
ı
s
ı
- Bir HDMI TV Ç
ı
k
ı
ş
ı
ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
kullan
ı
m
ı
kolay tek bir konnektör
ile uyumlu bir görüntüleme ayg
ı
t
ı
(örne
ğ
in yüksek çözünürlüklü televizyon) ba
ğ
laman
ı
z
ı
sa
ğ
lar.
Dikkat:
Televizyonunuzun hoparlörlerini kullanmak istiyorsan
ı
z, ses ç
ı
k
ı
ş
ı
n
ı
de
ğ
i
ş
tirmeniz veya
bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n Ses Ç
ı
k
ı
ş
ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
n
ı
televizyonunuza (ya da bir hoparlör sistemine)
ba
ğ
laman
ı
z gerekir.
Ses Ç
ı
k
ı
ş
ı
- Stereo kulakl
ı
k veya amfili hoparlör ba
ğ
laman
ı
z
ı
sa
ğ
lar. Bir ses cihaz
ı
n
ı
n ba
ğ
lanmas
ı
dahili hoparlörleri devre d
ı
ş
ı
b
ı
rak
ı
r.
Mikrofon - Mono kay
ı
t yapmak veya üniteden ses yükseltmek için harici mikrofon ba
ğ
layabilmenizi
sa
ğ
lar. Bir harici mikrofon ba
ğ
lamak dahili mikrofonu devre d
ı
ş
ı
b
ı
rak
ı
r.
Di
ğ
er Konnektörler
Haf
ı
za Kart
ı
Okuyucusu - Haf
ı
za kartlar
ı
, dijital kameralar, PDA'lar, MP3 çalarlar ve cep telefonlar
ı
gibi birçok ayg
ı
tta veri saklamak ve aktarmak için kullan
ı
l
ı
r (bkz: sayfa 9).
Sample
This manual is suitable for devices