Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 12 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 62
12 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
Pil Ömrü
Pilin ömrü bilgisayar
ı
n nas
ı
l kullan
ı
ld
ı
ğ
ı
na, pilin kapasitesine ve bilgisayar
ı
n tasar
ı
m
ı
na ba
ğ
l
ı
d
ı
r. Piller zaman
içinde performans kayb
ı
na u
ğ
rar.
Pil Ömrünün Uzat
ı
lmas
ı
Yolculuk esnas
ı
nda, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n ana pilinin ömrünü uzatmak için yapabilece
ğ
iniz basit
ş
eyler oldu
ğ
unu
bilmek önemlidir. Ekran
ı
n parlakl
ı
ğ
ı
n
ı
azaltmak pilin ömrünü uzat
ı
r (pek çok bilgisayar pil enerjisiyle
çal
ı
ş
ı
rken ekran parlakl
ı
ğ
ı
n
ı
otomatik olarak azalt
ı
r). En uzun pil ömrü a
ş
a
ğ
ı
daki ko
ş
ullarda sa
ğ
lan
ı
r:
Pil yeni ve tam
ş
arjl
ı
ysa.
Bilgisayar
ı
n
ı
za ba
ğ
l
ı
veya etkin konumda herhangi bir çevre birimi (ExpressCard gibi) veya özellik
(kablosuz yerel a
ğ
ba
ğ
lant
ı
s
ı
özellikleri gibi) yoksa.
Bilgisayar
ı
n sabit disk sürücüsü, optik sürücüsü ve i
ş
lemcisi bo
ş
ta veya dü
ş
ük yükte çal
ı
ş
ı
yorsa.
Güç yönetimi özellikleri aktifse. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n güç ayarlar
ı
n
ı
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Sistem ve
Güvenlik
>
Güç Seçenekleri
ö
ğ
esine t
ı
klayarak de
ğ
i
ş
tirebilirsiniz.
Baz
ı
pil türleri pil ömrünün k
ı
salmas
ı
n
ı
engellemek amac
ı
yla bak
ı
m gerektirir.
Pili do
ğ
rudan güne
ş
ı
ş
ı
ğ
ı
na maruz b
ı
rakmay
ı
n. A
ş
ı
r
ı
s
ı
cak veya so
ğ
uklar pil performans
ı
n
ı
z
ı
etkileyebilir.
En iyisi pili oda s
ı
cakl
ı
ğ
ı
nda kullanmak ve
ş
arj etmektir.
Pillerin De
ğ
i
ş
tirilmesi
Pil tak
ı
mlar
ı
ç
ı
kar
ı
labilir ve de
ğ
i
ş
tirilebilir. Pili de
ğ
i
ş
tirmeden önce pille ilgili talimatlar
ı
okuyun.
Baz
ı
bilgisayarlarda küçük bir lityum pil ('CMOS' pil) temel yap
ı
land
ı
rma bilgilerini (tarih ve saat gibi) saklar.
Pil bu bilgiyi saklayamaz duruma geldi
ğ
inde, bu pili de
ğ
i
ş
tirebilecek uzman bir teknisyene dan
ı
ş
man
ı
z
ı
öneririz.
Pil Önlemleri ve Pilin At
ı
lmas
ı
Piller, kullan
ı
m s
ı
ras
ı
nda dikkatli olunmas
ı
n
ı
gerektiren bir kimyasal madde kar
ı
ş
ı
m
ı
içermektedir. Pili
atmadan önce kutuplar
ı
n
ı
n üzerine bant yap
ı
ş
t
ı
r
ı
n. Pili parçalar
ı
na ay
ı
rmay
ı
n.
Kullan
ı
lm
ı
ş
pilleri s
ı
radan çöp at
ı
klar
ı
yla birlikte atmay
ı
n. Pillerin at
ı
lma i
ş
lemleri tüm ulusal yasa ve
yönetmeliklere uygun olarak gerçekle
ş
tirilmelidir. Pillerin çevreye zarar verilmeden toplanmas
ı
, geri
dönü
ş
türülmesi ve at
ı
lmas
ı
konusundaki bilgiler için yerel çöp idaresi yetkilileriyle temasa geçin.
Pil yanl
ı
ş
yerle
ş
tirilmi
ş
se patlama riski bulunmaktad
ı
r. Üretici taraf
ı
ndan tavsiye edilen benzer veya
e
ş
de
ğ
er tipte olanla de
ğ
i
ş
tirin.
Portlar ve Konnektörler
A
ş
a
ğ
ı
da tan
ı
mlanan portlar ve konnektör tipleri ço
ğ
unlukla Packard Bell bilgisayarlarda kullan
ı
l
ı
r. Ancak bu
durum, sat
ı
n ald
ı
ğ
ı
n
ı
z bilgisayarda tüm bunlar
ı
n oldu
ğ
u veya bunlara ek portlar
ı
n olmad
ı
ğ
ı
anlam
ı
na gelmez.
Sat
ı
n ald
ı
ğ
ı
n
ı
z modele özel belgeleri görüntülemek için, lütfen
InfoCentre
’a göz at
ı
n.
Önlemler
Herhangi bir ayg
ı
t
ı
takmadan önce, birlikte verilen kurulum talimatlar
ı
na göz at
ı
n.
Bilgisayar
ı
n o an kullanmakta oldu
ğ
u bir ayg
ı
t
ı
ç
ı
kartmay
ı
n.
Ço
ğ
u ayg
ı
t “hot-pluggable” (sistem çal
ı
ş
ı
rken tak
ı
l
ı
p ç
ı
kar
ı
labilen) ayg
ı
tt
ı
r. Bunun anlam
ı
bu ayg
ı
tlar
ı
n
bilgisayar aç
ı
kken tak
ı
l
ı
p ç
ı
kar
ı
labilece
ğ
idir. Bunlar otomatik olarak alg
ı
lan
ı
p kurulumlar
ı
yap
ı
l
ı
r. Bununla
birlikte bilgisayar
ı
n
ı
zdan ç
ı
kar
ı
lmadan önce baz
ı
ayg
ı
tlar
ı
n engellenmesi gereklidir (bkz
Harici Kart
Okuyucusundan Bir Kart
ı
n Ç
ı
kart
ı
lmas
ı
sayfa 10).
İ
leti
ş
im Portlar
ı
A
ğ
- Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
bir a
ğ
a ('LAN') veya belli bir yüksek h
ı
zl
ı
İ
nternet ba
ğ
lant
ı
s
ı
na ba
ğ
lay
ı
n.
Sample
This manual is suitable for devices