Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 11 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 62
Temel Bilgisayar Kavramlar
ı
-
11
Önlemler
Bir program
ı
ba
ş
latmadan önce diski sürücüye yerle
ş
tirin.
Diski sürücüye zorla yerle
ş
tirmeye çal
ı
ş
may
ı
n; diskin do
ğ
ru yerle
ş
tirildi
ğ
inden emin olduktan sonra disk
tablas
ı
n
ı
kapat
ı
n.
Diski kullanan program
ı
kapatmadan önce diski ç
ı
karmay
ı
n. Bu i
ş
lem bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n yan
ı
t
verememesine neden olabilir. Bu durum ortaya ç
ı
kt
ı
ğ
ı
nda, Windows Görev Yöneticisini (Windows Task
Manager) kullanarak bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
yeniden ba
ş
lat
ı
n.
Tabla ç
ı
km
ı
yorsa, bunu elle açmay
ı
deneyebilirsiniz:
1. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
kapat
ı
n.
2. Düzle
ş
tirilmi
ş
bir kâ
ğ
ı
t ata
ş
ı
n
ı
acil ç
ı
kartma deli
ğ
ine (varsa) dikkatlice sokun. Ç
ı
kartma kanal
ı
içerisinde ucu k
ı
r
ı
l
ı
p sürücüye zarar verebilece
ğ
inden bir kur
ş
un kalem kullanmay
ı
n.
Sürücüyü kullanmad
ı
ğ
ı
n
ı
zda disk tablas
ı
n
ı
kapal
ı
tutun. Sürücü içerisindeki optik lense dokunmay
ı
n, e
ğ
er
lens kirlenirse optik sürücü i
ş
levini tam olarak yerine getiremeyebilir.
Lensi normal bir bezle silmeyin. Lensi temizlemek için bir pamuklu çubuk kullan
ı
n.
Optik sürücü 1. S
ı
n
ı
f lazer ürün kategorisindedir.
Not:
Bu ürün, ABD patentleri ve di
ğ
er fikri mülkiyet haklar
ı
yla korunan, kopya koruma teknolojisi
içermektedir. Bu telif hakk
ı
teknolojisinin kullan
ı
m
ı
na Macrovision taraf
ı
ndan izin verilmelidir ve
Macrovision taraf
ı
ndan aksi yönde izin verilmedikçe evde ve di
ğ
er s
ı
n
ı
rl
ı
gösterimler s
ı
ras
ı
nda kullan
ı
m
ı
amaçlanm
ı
ş
t
ı
r. Tersine mühendislik ve yaz
ı
l
ı
m
ı
n parçalar
ı
na ayr
ı
lmas
ı
yasakt
ı
r.
Güç Kayna
ğ
ı
Bilgisayar
ı
n
ı
z çal
ı
ş
abilmesi için istikrarl
ı
bir güç kayna
ğ
ı
na ihtiyaç duyar. Evdeyseniz, AC adaptör bir prize
ba
ğ
lanabilir ve böylece istenildi
ğ
i kadar uzun süre kullan
ı
labilir. Yoldaysan
ı
z veya kablolardan kurtulmak
istiyorsan
ı
z, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n pili size yard
ı
mc
ı
olacakt
ı
r.
AC Elektrik Adaptörü
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
AC güçle çal
ı
ş
t
ı
rmak için birlikte verilen harici güç adaptörü
kullan
ı
labilir. Bilgisayar
ı
n sat
ı
ld
ı
ğ
ı
ülkeyle uyumlu bir güç kablosu da
verilmektedir.
Güç adaptörü, ayn
ı
anda hem bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
çal
ı
ş
t
ı
rmaya hem de pil tak
ı
m
ı
n
ı
ş
arj etmeye yetecek gücü sa
ğ
lar.
Uyar
ı
:
AC adaptörünü örtmeyin veya üzerine cisimler koymay
ı
n. Adaptörün cisimlerden uzak
tutulmas
ı
kullan
ı
m s
ı
ras
ı
nda adaptörün uygun
ş
ekilde so
ğ
umas
ı
na izin verir.
Yaln
ı
zca bilgisayar
ı
n
ı
zla birlikte verilen AC adaptörünü kullan
ı
n. Di
ğ
er adaptörler benzer
görünüyor olsa da, bunlar
ı
n kullan
ı
m
ı
bilgisayar
ı
n
ı
za hasar verebilir.
Uzun süreli bir kullan
ı
m
ı
n ard
ı
ndan AC adaptörü ve bilgisayar
ı
n alt k
ı
sm
ı
ı
s
ı
nabilir. Bu
normaldir, ancak uzun süreli temas halinde yaralanmalara neden olabilir.
Piller
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
AC güç kayna
ğ
ı
na ba
ğ
lamad
ı
ğ
ı
n
ı
z zaman,
ş
arj edilebilir bir pil kullan
ı
r. Uzun yolculuklar için
pil de
ğ
i
ş
imi yapabilmek veya performans
ı
n
ı
kaybetmi
ş
eski bir pili de
ğ
i
ş
tirmek için bu pil ç
ı
kar
ı
labilir.
Not:
Pil her ne kadar fabrikada tam
ş
arj edilmi
ş
olsa da, ta
ş
ı
ma ve rafta kalma süresi, ilk pil
ş
arj
seviyesini dü
ş
ürebilir. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
ilk kez kullan
ı
rken, AC güç adaptörünü ba
ğ
lay
ı
n ve pili tam olarak
ş
arj edin.
Bilgisayar
ı
n
ı
z hakk
ı
nda daha fazla bilgi edinmek için
InfoCentre
'a bak
ı
n.
Sample
This manual is suitable for devices