Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 10 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 62
10 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
Harici Kart Okuyucusundan Bir Kart
ı
n Ç
ı
kart
ı
lmas
ı
1. Bildirim Alan
ı
nda
Donan
ı
m
ı
Güvenle Kald
ı
r
simgesine
t
ı
klay
ı
n (saatin yan
ı
nda).
2.
SD Kart
ı
n
ı
Ç
ı
kar
'a (veya
ayg
ı
t
ı
n ad
ı
na) t
ı
klay
ı
n.
3.
Safe to Remove Hardware
(Donan
ı
m
ı
Kald
ı
rmak Güvenli)
mesaj
ı
gösterilene dek bekleyin.
4. Kart
ı
ç
ı
kart
ı
n.
Optik Sürücüler
Bir optik sürücü çe
ş
itli CD veya DVD format
ı
ndaki disklerden (örn. Ses CD’si, CD-ROM, DVD gibi) okuyabilir
veya bu disklere yazabilir.
Not:
Küçük bilgisayarlarda optik sürücüler gibi büyük ayg
ı
tlar bulunmayabilir. E
ğ
er
bilgisayar
ı
n
ı
zda bir optik sürücü bulunmuyorsa ve dosyalar
ı
n
ı
za eri
ş
im sa
ğ
lamak ya
da bir program kurmak için optik disk kullanmak istiyorsan
ı
z, ilave donan
ı
ma ihtiyaç
duyacaks
ı
n
ı
z; ya harici bir optik sürücü kullanabilir ya da optik sürücüsü ve a
ğ
ba
ğ
lant
ı
s
ı
bulunan bir bilgisayar kullanabilirsiniz (örn. bir a
ğ
da kullan
ı
labilecek bir
optik sürücü ekleyin).
Salt okunur (ROM) sürücüler
Baz
ı
optik sürücüler sadece bir diskten veri okuyabilir, yeni bilgi depolamak için kullan
ı
lamazlar. Bu sürücüler
film izlemek program yüklemek ve foto
ğ
raf ya da müzik gibi verilerin okunmas
ı
için kullan
ı
l
ı
r.
Kaydedilebilir (R) ve Yeniden Yazd
ı
r
ı
labilir (RW) Sürücüler:
Bilgisayar
ı
n
ı
zla birlikte gelen optik sürücü(ler) uyumlu disklerden veri okuman
ı
n yan
ı
nda, uygun disklere veri
de yazd
ı
rabilir (veya “yakabilir”). Bu sürücüleri CD ço
ğ
altmak, kendi müzik derlemelerinizi, dijital
albümlerinizi olu
ş
turmak veya de
ğ
erli verilerinizin güvenli kopyalar
ı
n
ı
almak için kullanabilirsiniz.
Kaydedilebilir disklere veri yazd
ı
rmak için disk kaydetme yaz
ı
l
ı
m
ı
kullan
ı
lmal
ı
d
ı
r.
Not:
Bir CDyi kopyalamadan önce, içeri
ğ
inin Ticari markalar veya Telif haklar
ı
ile korunmad
ı
ğ
ı
ndan ve
bunu ço
ğ
altmaya yetkiniz olup olmad
ı
ğ
ı
ndan emin olun. Ülkelerin ço
ğ
unda kendi ki
ş
isel kullan
ı
m
ı
n
ı
z
için yaz
ı
l
ı
m
ı
n yede
ğ
ini alman
ı
za veya müzi
ğ
i ço
ğ
altman
ı
za izin verilir.
Kaydedilebilir Sürücülerde Disk Uyumlulu
ğ
u
DVD±RW Yaz
ı
c
ı
: DVD±RW sürücüler (veya DVD Dual sürücüler) hem DVD-RW hem de
DVD+RW sürücüler taraf
ı
ndan desteklenen disklere yazabilir ve ayr
ı
ca DVD-RAM
disklere de yazabilir (sürücünün özelli
ğ
ine ba
ğ
l
ı
olarak).
Çift Katmanl
ı
DVD-RW Yaz
ı
c
ı
: Çift Katmanl
ı
DVD-RW sürücüler (veya DVD+R9 DL
sürücüler) kaydedilebilir CD’lere, kaydedilebilir DVD’lere ('-' veya '+'), DVD-RAM disklere
ve ayr
ı
ca saklanabilecek veri miktar
ı
n
ı
neredeyse iki kat
ı
na ç
ı
karan çift katmanl
ı
disklere
veri yazd
ı
rabilir.
Blu-Ray Combo Sürücü
: HD DVD Combo sürücüler kaydedilebilir CD’lere ve tüm 'standart' kaydedilebilir
DVD’lere ('High-definition' DVD’lere de
ğ
il) veri yazd
ı
rabilir ve Blu-Ray disklerden veri okuyabilir (ancak
yazd
ı
ramaz).
Blu-Ray Yaz
ı
c
ı
: Blu-Ray sürücüler kaydedilebilir CD’lere, tüm 'standart' kaydedilebilir DVD’lere ve
kaydedilebilir Blu-Ray disklere veri yazd
ı
rabilir. Kaydedilebilir HD DVD’lere yazd
ı
ramayabilirler.
2
1
Sample
This manual is suitable for devices