Packard Bell EN BG48 user manual download

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 62
içindekiler -
1
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun
Giderme K
ı
lavuzu
i
Ç
i
NDEK
i
LER
Ürün Kayd
ı
2
Önemli Bilgi
3
Temel Bilgisayar Kavramlar
ı
4
Güvenlik ve Kullan
ı
m Rahatl
ı
ğ
ı
.......................
4
Güvenlik Önlemleri
....................................
4
Sa
ğ
l
ı
k Önlemleri
........................................
5
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
Tan
ı
ma
.....................................
6
Kotnrol Ayg
ı
tlar
ı
(Klavye/Dokunmatik Yüzey)
......................
6
Dokunmatik ekran (iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
)
...............
7
Ses Kontrolleri
...........................................
8
Uzaktan Kumanda (opsiyonel)
..................
9
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n Sürücüleri
........................
9
Güç Kayna
ğ
ı
...........................................
11
Portlar ve Konnektörler
...........................
12
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
AÇMA/KAPATMA
............
14
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
Yükseltme
........................
16
İ
nternet ve Yaz
ı
l
ı
m
17
Windows ve Yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
z
ı
n Kullan
ı
m
ı
.............
17
Ho
ş
geldin Merkezi
..................................
17
İ
nternet Güvenlik Teklifi
..........................
17
Packard Bell Recovery Management
......
18
Packard Bell Updator
..............................
19
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n Dokümantasyonu
...........
20
Multimedya Dosyalar
ı
n
ı
n Oynat
ı
lmas
ı
....
21
Sosyal A
ğ
lar (iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
)
......................
23
Bir ‘Internet Servis Sa
ğ
lay
ı
c
ı
s
ı
’ seçin
............
23
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n korunmas
ı
......................
23
İ
nternet Servis Sa
ğ
lay
ı
c
ı
s
ı
’ seçin
...........
23
A
ğ
ba
ğ
lant
ı
lar
ı
.........................................
24
Net Üzerinde Sörf Yap
ı
n!
........................
26
Yard
ı
m Masas
ı
28
Güvenli Bilgisayar Kullan
ı
m
ı
..........................
28
Bak
ı
m
......................................................
28
Güncellemeler
.........................................
31
Güvenlik
..................................................
32
Windows Uzaktan Yard
ı
m
.......................
37
Te
ş
his ve Onar
ı
m
..........................................
38
İ
lk 5 Sorun Giderme Vakas
ı
....................
38
Çe
ş
itli Sorun Giderme
.............................
44
Sisteminizin Kurtar
ı
lmas
ı
...............................
51
Sisteminizi kurtarmak için
.......................
51
Ön kurulumlu yaz
ı
l
ı
m ve sürücülerin
kurtar
ı
lmas
ı
.............................................
51
Önceki bir sistem durumuna geri
döndürme
................................................
52
Sisteminizi fabrika ayarlar
ı
na geri
döndürme
................................................
53
Düzenleyici Bilgiler
55
Çevre
58
Yaz
ı
l
ı
m Lisans
ı
59
Dizin
60
Copyright ©2010. Tüm Haklar
ı
Sakl
ı
d
ı
r.
PBNB
Sample
This manual is suitable for devices