Packard Bell EN BG48 user manual download

Languages: Slovak
Pages:64
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 64
Obsah -
1
Stru
č
ná úvodná príru
č
ka a
Riešenie problémov
O
BSAH
Registrácia produktu
2
Dôležité informácie
3
Základné informácie o po
č
íta
č
i 4
Bezpe
č
nost’ a pohodlie
...................................
4
Bezpe
č
nostné opatrenia
...........................
4
Zdravotné opatrenia
..................................
5
Zoznámte sa so svojím po
č
íta
č
om
..................
6
Ovládacie zariadenia
(Klávesnica/Dotyková plocha)
...................
6
Dotyková obrazovka (volite
ľ
ná)
................
7
Ovládacie prvky hlasitosti
.........................
9
Dial’kové ovládanie (volitel’né)
................
10
Jednotky po
č
íta
č
a
...................................
10
Zdroj napájania
.......................................
12
Porty a konektory
....................................
13
Zapnutie alebo vypnutie po
č
íta
č
a
...........
15
Inovácia po
č
íta
č
a
....................................
17
Internet a softvér
18
Používanie systému Windows a softvéru
......
18
Uvítacie centrum
.....................................
18
Ponuka zabezpe
č
enia Internetu
.............
18
Packard Bell Recovery Management
......
19
Packard Bell Updater
..............................
20
Dokumentácia k po
č
íta
č
u
........................
21
Prehrávanie multimediálnych súborov
....
22
Sociálne siete (volite
ľ
né)
.........................
24
Prvé kroky na sieti
.........................................
24
Ochrana po
č
íta
č
a
....................................
24
Vyberte „Poskytovatel’a internetových
služieb“
....................................................
24
Siet’ové pripojenia
...................................
25
Surfujte v sieti!
........................................
27
Technická pomoc
29
Bezpe
č
ná práca s po
č
íta
č
om
........................
29
Údržba
....................................................
29
Aktualizácie
.............................................
33
Zabezpe
č
enie
.........................................
33
Windows Pomoc na dial’ku
.....................
39
Diagnostika a oprava
.....................................
40
Naj
č
astejšie prípady riešenia problémov
40
Riešenie rôznych problémov
...................
46
Oprava systému
............................................
53
Obnovenie systému
................................
53
Oprava predinštalovaného softvéru a
ovláda
č
ov
................................................
53
Návrat systému do predchádzajúceho
stavu
.......................................................
54
Návrat systému do jeho výrobného stavu 55
Informácie o vyhláškach
57
Prostredie
60
Licencia k softvéru
61
Register
62
Copyright © 2010. Všetky práva vyhradené.
PBNB
Sample
This manual is suitable for devices