Packard Bell EN BG48 user manual download

Languages: Polish
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 66
Spis tre
ś
ci -
1
Przewodnik szybkiego startu i
rozwi
ą
zywania problemów
S
PIS
TRE
Ś
CI
Rejestracja produktu
2
Wa
ż
ne informacje
3
Informacje podstawowe
4
Bezpiecze
ń
stwo i wygoda
...............................
4
Ś
rodki ostro
ż
no
ś
ci
.....................................
4
Zalecenia zdrowotne
.................................
5
Poznawanie komputera
...................................
6
Urz
ą
dzenia steruj
ą
ce
(klawiatura/touchpad)
................................
6
Ekran dotykowy (opcjonalnie)
...................
7
Elementy steruj
ą
ce g
ł
o
ś
no
ś
ci
ą
.................
9
Pilot (opcjonalnie)
...................................
10
Nap
ę
dy komputera
..................................
11
Zasilanie
.................................................
12
Porty i z
łą
cza
...........................................
14
W
łą
czanie/Wy
łą
czanie komputera
.........
16
Uaktualnianie komputera
........................
18
Internet i oprogramowanie
19
Korzystanie z systemu Windows i
oprogramowania
...........................................
19
Centrum powitalne
..................................
19
Oferta dotycz
ą
ca zabezpiecze
ń
internetowych
..........................................
19
Packard Bell Recovery Management
......
20
Packard Bell Updator
..............................
21
Dokumentacja komputera
.......................
22
Odtwarzanie plików multimedialnych
......
23
Sieci spo
ł
eczno
ś
ciowe (opcjonalnie)
......
25
Pierwsze kroki w Sieci
...................................
25
Zabezpieczanie komputera
.....................
25
Wybierz operatora us
ł
ug internetowych.. 25
Po
łą
czenia sieciowe
................................
26
Surfuj po Sieci!
........................................
28
Helpdesk
30
Bezpieczne korzystanie z komputera
............
30
Konserwacja
...........................................
30
Aktualizacje
.............................................
33
Bezpiecze
ń
stwo
......................................
34
Pomoc zdalna systemu Windows
...........
40
Diagnozowanie i naprawa
.............................
41
5 najcz
ę
stszych problemów
....................
41
Rozwi
ą
zywanie ró
ż
nych problemów
.......
47
Przywracanie systemu
..................................
55
Przywracanie systemu
............................
55
Przywracanie oprogramowania i
sterowników zainstalowanych fabrycznie 55
Przywracanie systemu do stanu
poprzedniego
..........................................
56
Przywracanie ustawie
ń
fabrycznych
systemu
...................................................
57
Informacje o przepisach
59
Ś
rodowisko
62
Licencja oprogramowania
63
Indeks
64
Copyright ©2010. Wszelkie prawa zastrze
ż
one.
PBNB
Sample
This manual is suitable for devices