Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 56 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 60
56 -
Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok
M
I L J Ø
P
ACKARD
B
ELLS
ENGASJEMENT
FOR
MILJØVERN
Miljøet har alltid stått i fokus under produksjonen av produktene våre.
Packard Bell er forpliktet til å begrense skaden produktene påfører miljøet i hele produktets levetid.
Vi har en svært streng innkjøpspolicy, og under utviklingen av produktene er vi svært opptatt av å velge elektroniske komponenter med omhu for å
begrense vekten av tungmetaller, som for eksempel bly, kadmium, krom, kvikksølv osv. Alle leverandører blir bedt om å respektere alle forskrifter, for
alle store og små produktdeler.
Når det gjelder produkter som ikke brukes lenger, har vi iverksatt tiltak for å forutse og legge til rette for resirkulering av alle våre produkter. Alle
plastdeler som er tyngre enn 25 gram som brukes i Packard Bell-produkter, er dermed merket med ISO 11469. Dette merket gjør at materialet raskt
gjenkjennes og letter valorisasjonen. Likeledes er stasjonære datamaskiner utviklet slik at de enkelt kan demonteres, da skruer er erstattet med klips.
E
NERGY
S
TAR
®-
PARTNER
Merk:
Dette avsnittet gjelder bare systemer med Energy Star®-merke.
Packard Bell er en offisiell partner i Energy Star®-programmet.
Energy Star® ble innført av USAs Environmental Protection Agency i 1992 som et frivillig merkingsprogram der formålet er å
fremme energieffektive produkter i den hensikt å redusere utslippene av karbondioksid. Ved å slutte seg til dette programmet, vil
Packard Bell hjelpe deg å redusere strømregningen din og bidra til å minske luftforurensningen og beskytte klimaet på jorden for
fremtidige generasjoner.
Packard Bell har avgjort at alle Packard Bell-skjermer oppfyller Energy Star®-retningslinjene for energieffektivitet.
Du kan finne mer informasjon om Energy Star® på nettstedet Energy Star®. www.energystar.gov.
K
ASSERE
PRODUKTER
Direktiv 2002/96/EU, kjent under navnet WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment), krever at brukte
elektriske og elektroniske produkter skal kasseres atskilt fra vanlig husholdningsavfall, i den hensikt å promotere gjenbruk,
resirkulering og andre former for gjenvinning og redusere mengden avfall som skal elimineres, slik at deponiene og
forbrenningsmengden kan bli mindre. Søppelkasselogoen med et kryss over skal minne deg på at disse produktene må sorteres
separat ved kassering. Disse reglene gjelder alle Packard Bell-produkter, og alt tilbehør, for eksempel tastatur, mus, høyttalere,
fjernkontroll osv. Når du må kassere slike produkter, må du passe på at de blir resirkulert på riktig måte ved å kontakte lokale
myndigheter, eller ved å levere gammelt utstyr tilbake til forhandleren hvis du skal kjøpe nytt utstyr. For informasjon, besøk
www.packardbell.com/recycling.
Kassere batterier (når relevant)
Før du kasserer utstyret må du kontrollere at du har fjernet eventuelle batterier i utstyret. Europeisk lovgivning krever at batterier skal samles inn atskilt
fra husholdningsavfall ved kassering. Ikke kast brukte batterier sammen med vanlig avfall. Kasser brukte batterier i henhold til lokal lovgivning, eller
spør forhandleren eller lokale myndigheter hvor batterier skal avhendes. Innsatsen din vil sikre at de brukte batteriene samles inn, resirkuleres og
ødelegges på en sikker måte, og dette vil bidra til å beskytte miljøet og redusere helsefarer.
FORSIKTIG
: EKSPLOSJONSFARE HVIS BATTERIET SKIFTES UT MED FEIL BATTERITYPE. KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL
INSTRUKSJONENE.
Advarsel om kvikksølv
For elektroniske produkter som omfatter en LCD/CRT-skjerm uten LED-bakgrunnslys: Lampe(r) inne i produktet inneholder kvikksølv og
må resirkuleres eller avhendes i henhold til offentlige bestemmelser. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakt Electronic Industries
Alliance på www.eiae.org. Lampespesifikk avhendingsinformasjon er tilgjengelig på www.lamprecycle.org.
Sample
This manual is suitable for devices