Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 55 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 60
Informasjon om bestemmelser -
55
Du må trekke ut strømkontakten når du skal koble utstyret fra strømforsyningen (og fjerne batteriet, hvis du bruker en notebook-maskin).
Stikkontakten bør derfor være installert i nærheten av utstyret og være lett tilgjengelig.
Nominell inngangsverdi: Se merkeplaten i bunnen av datamaskinen, og kontroller at batterieliminatoren overholder den angitte verdien.
Brukeren må aldri prøve å demontere strømforsyningen. Strømforsyningen har ingen deler som kan skiftes av brukeren. Inne i strømforsyningen er det
farlig spenning som kan føre til alvorlig personskade.
Hvis strømforsyningen er defekt, må den returneres til forhandleren.
Strømkabler og -plugg
Dette produktet krever en trelednings jordet strømledning og -plugg. Pluggen kan bare settes inn et jordet strømuttak. Sørg for at strømuttaket er
skikkelig jordet før du setter inn pluggen. Ikke sett inn pluggen i et ujordet uttak. Kontakt elektriker for å få flere detaljer.
Dette utstyret må bruke en 3-leders jordet kabel. Lengden på ledningen må ikke være mer enn 2,5 meter. For å forhindre elektriske faremomenter, må
du ikke fjerne eller deaktivere jordingskontakten på strømledningen. Hvis kabelen blir skadet, må den skiftes ut. Kontakt forhandleren for å få en ny av
nøyaktig samme type. I Europa må kontakten være typegodkjent for 250 V (vekselstrøm), minimum 10 A. Pluggen må ha en internasjonal
godkjenningsmerking. Ledningen må være egnet for bruk i sluttbrukerens land. Kontakt forhandleren eller lokale elektrisitetsmyndigheter hvis du er
usikker på hvilken type strømledning du skal bruke i ditt land.
Kabler
For kabler som ikke leveres med produktet i datamaskinens emballasje:
Systemets EMC-ytelse kan bare garanteres hvis det benyttes effektiv skjerming av kabelen og grensesnittet.
Bruken av skjermet grensesnittkabel er påkrevd for USB-, IEEE1394-, serielle-, skriver-, spill-, analoge- eller digitale lyd/bildegrensensitt, grensesnitt
for Ethernet LAN, PS2, TV- eller FM-antenner og generelt alle grensesnitt for høyhastighetskabler.
Bruk kun UL-merkede nr. 26AWG eller større telekommunikasjonsledninger.
Det er bare Ethernet LAN- eller RTC-modemkabler som kan være mer enn 3 meter lange.
Packard Bell anbefaler at du setter en rundklips for ferrittkjerne på hver kabel som kobler Packard Bell-maskinen din til en maskinvareenhet som ikke
ble levert med datamaskinen.
²
Ferrittreferanse: 28A-2029 fra Steward (to sløyfer)
For Ethernet LAN-kabel, bruk bare FTP-skjermet kabel (kat.
5).
Under produktsertifisering bruker Packard Bell følgende kabelkvalitet:
²
USB2.0-sertifiserte kabler fra Hama 46778
²
IEEE1394 skjermet FireWire fra Hama 50011
²
RCA-RCA skjermede lyd-/videokabler fra Thomson KHC001M, KHC012M, KHC028M
²
Stereokontakt skjermede lydkabler fra Hama 43330H, 42714H
²
Ethernet skjermede kabler kat. 5e fra Hama 50030
Varmeutvikling og bærbare datamaskiner
Vekselstrømadapteren og undersiden av datamaskinen kan bli varme etter langvarig bruk. Unngå forlenget fysisk kontakt med dem.
T
A
AV
OG
SETTE
KABINETTDEKSELET
Før du fjerner dekselet på kabinettet for å utføre service eller endre utstyret, må du koble fra alle strøm- og modemledninger og ta ut batteriet.
Forsiktig: Noen interne komponenter i datamaskinen kan bli varme etter forlenget bruk.
Deretter må du lukke kabinettet før du plugger utstyret inn og slår det på.
E
RKLÆRING
OM
LASERSAMSVAR
De optiske enhetene er testet og sertifisert for å være i samsvar med standardene under International Electrotechnical Commission IEC60825-1 og
europeiske EN60825-1 standarder for laserprodukter i klasse 1.
Klasse 1 laserprodukter anses ikke å innebære noen risiko. De optiske enhetene er utformet på en slike måte at det aldri foreligger menneskelig tilgang
til laserstråling over et Klasse 1-nivå under normal betjening eller foreskrevne vedlikeholdsforhold.
Det optiske utstyret som er installert i datamaskinen din, er kun utformet for bruk som komponenter i slike elektroniske produkter. Derfor overholder
det ikke aktuelle krav i Code of Federal Regulation Sec. 1040.10 og Sec. 1040.11 for KOMPLETTE laserprodukter.
Fordi det er svært farlig å utsette seg for laserbestråling, må brukeren under ingen omstendigheter forsøke å demontere laserenheten.
E
MBALLASJE
Emballasjen til dette produktet oppfyller kravene i det europeiske direktivet om miljø (94/62/EU) fra 20. desember 1994 og tilsvarende bestemmelse
98-638 fra 20. juli 1998 i fransk lovgivning.
Sample
This manual is suitable for devices