Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 54 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 60
54 -
Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok
I
N F O R M A S J O N
O M
B E S T E M M E L S E R
CE S
AMSVARSKRAV
Produkter som er CE-merket, oppfyller kravene i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EØF) og direktivet om
lavspenning (2006/95/EØF), endret ved direktiv 93/68/EØS utstedt av Rådet for Det europeiske fellesskap.
Samsvar med disse direktivene omfatter at følgende europeiske standarder overholdes:
EN55022: Radioforstyrrelsesegenskaper
EN55024: Immunitetsegenskaper
EN61000-3-2: Begrensning av harmonisk strømavgivelse
EN61000-3-3: Begrensning av spenningssvingninger og flimring i strømforsyningssystemer med lavspenning
EN60950-1:
Produktsikkerhet.
Hvis
datamaskinen
har
et
nettverkskort
for
telekommunikasjon,
klassifiseres
inn-/utkontakten
som
telekommunikasjonsnettverksspenning (TNV-3).
Merknad for datamaskiner utstyrt med trådløse kontrollere og modemer med tråder:
Packard Bell erklærer herved at de trådløse utstyrsenhetene levert med denne datamaskinen, inneholder en laveffekts
radiosender i fullt samsvar med vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/05/EC for Lavspenning, EMC
og RF utgitt av R&TTE.
EN300328
- Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) (forhold som gjelder elektromagnetisk
kompatibilitet og radiospektrum).
EN301489-1/-7/-17/-24
- EMC-standard for radioutstyr og -tjenester. Felles tekniske krav.
EN301893 – Nettverk for tilgang til bredbåndsradio. 5GHz høyytelses RLAN. Harmonisert EN som dekker vesentlige krav i artikkel 3.2 i R&TTE-
direktivet.
EN62311 - Generell standard som viser om laveffektselektronikk og elektriske apparater samsvarer med grunnleggende begrensninger relatert til
menneskers eksponering for elektromagnetiske felt.
Dette produktet må brukes i henhold til regelverket og begrensningene som gjelder i landet det brukes i. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du
kontakte den lokale leverandøren i landet du bor i.
Liste over aktuelle land
Dette var EUs medlemsland i mars 2009: Belgia, Bulgaria Danmark,
Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kypros, Malta, Latvia, Litauen,
Luxembourg, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia (UK), Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.
E
NDRINGER
I
PRODUKTET
CE-merking
Packard Bell kan ikke holdes ansvarlig for uautoriserte endringer som foretas av brukeren og for konsekvensene av dette, som kan endre produktets
samsvar med CE-merkingen.
Radiofrekvensinterferens
Produsenten er ikke ansvarlig for eventuell radio- eller TV-interferens som er forårsaket av uautorisert endring av dette utstyret.
K
OBLINGER
OG
FJERNTLIGGENDE
JORDING
PELV (Protected Extra Low Voltage – beskyttet ekstra lav spenning)
For å sikre at utstyret overholder kravene til ekstra lav spenning, må det kun kobles utstyr med nettstrømbeskyttede, elektrisk kompatible kretser til
de eksterne portene.
SELV (Safety Extra Low Voltage – ekstra lav sikker spenning)
Alle innganger og utganger på dette produktet er klassifisert som ekstra lav sikker spenning.
Fjerntliggende jordinger
For å forhindre elektrisk støt, må alle lokale datamaskiner (hvert enkelt kontor) og støtteutstyr for datamaskiner kobles til den samme elektriske
kretsen i bygningens ledningsnett. Hvis du er usikker, bør du kontrollere bygningens ledningsnett for å unngå problemer med fjerntliggende jording.
Strømtilførsel i bygningen
Utstyret må kun kobles til strømforsyning som samsvarer med bestemmelsene for strømkabling i ditt land. I Storbritannia er dette IEE-bestemmelsene.
S
TRØMFORSYNING
OG
KABLER
Strømforsyning
Kontaktene for strøminntak og strømuttak (hvis de foreligger) er klassifisert som farlig spenning.
Sample
This manual is suitable for devices