Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 59 of 66)

Languages: Hungarian
Pages:66
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 66
Jogszabályi információ -
59
J
OGSZABÁLYI
INFORMÁCIÓ
CE M
EGFELEL
Ő
SÉGI
EL
Ő
ÍRÁS
A CE jelzéssel ellátott termékek megfelelnek az Európai Közösség Tanácsa által kiadott elektromágneses
kompatibilitásról szóló irányelvnek (2004/108/EGK), valamint a kisfeszültségr
ő
l szóló, 93/68/EGK irányelvvel
módosított irányelvnek (2006/95/EGK).
Az ezen irányelveknek való megfelelés az alábbi európai szabványoknak való megfeleléssel jár együtt:
EN55022: Rádiózavarási jellemz
ő
k
EN55024: Immunitási jellemz
ő
k
EN61000-3-2: Harmonikus áram-kibocsátási határértékek
EN61000-3-3: A feszültségingadozás és a villódzás korlátozása kisfeszültségi rendszerekben
EN60950-1: Termékbiztonság. Ha a számítógép tartalmaz távközlési hálózati kártyát, a bemeneti/kimeneti aljzat osztályozása a
Távközlési Hálózati Feszültség (TNV-3) alapján történik.
Megjegyzés a vezeték nélküli kezel
ő
szervekkel rendelkez
ő
számítógépekhez:
A Packard Bell ezúton jelenti ki, hogy a jelen számítógéphez mellékelt vezeték nélküli eszközök tartalmaznak
egy kisfeszültségi rádióadót, amely a kisfeszültség, elektromágneses kompatibilitás és rádiófrekvencia,
valamint
R&TTE
tekintetében
teljes
mértékben
megfelel
az
1999/05/EK
irányelv
vonatkozó
rendelkezéseinek.
A jelen irányelvnek való megfelelés magában foglalja a következ
ő
Európai Szabványoknak való megfelelést:
EN300328 – Elektromágneses kompatibilitás és rádióspektrum kérdései (ERM).
EN301489-1/-7/-17/-24 – A rádióberendezésekre és szolgáltatásokra, általános m
ű
szaki el
ő
írásokra vonatkozó EMC szabvány.
EN301893 – Szélessávú rádióhálózat, 5GHz nagy teljesítmény
ű
RLAN, harmonizált EN szórási alapvet
ő
el
ő
írások az R&TTE
irányelv 3.2 cikke szerint.
EN62311 – Általános szabvány a kis teljesítmény
ű
elektronikus és elektromos berendezések megfelel
ő
ségének bemutatására
alapvet
ő
korlátozásokkal az emberi test elektromágneses mez
ő
knek való kitételére vonatkozóan.
A termék kizárólag a felhasználó országa szabályainak szigorú betartásával használható. B
ő
vebb információért vegye fel a
kapcsolatot a helyi irodával.
Az országok érvényességi köre
2009 március az EU tagjai a következ
ő
országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság,
Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia és Svédország.
A
TERMÉK
MÓDOSÍTÁSAI
CE jelzés
A Packard Bell nem tehet
ő
felel
ő
ssé a felhasználó által végrehajtott engedély nélküli módosításokért és azok következményeiért,
amelyek megváltoztathatják a termék CE jelzésre való alkalmasságát.
Rádiófrekvenciás zavarás
A gyártó nem felel
ő
s az olyan rádió vagy TV zavarásért, amely a berendezés engedély nélküli módosításából ered.
C
SATLAKOZÓK
ÉS
TÁVOLI
FÖLDELÉSEK
PELV (védett extra alacsony feszültség)
A berendezés extra alacsony feszültséggel kapcsolatos integritásának biztosítása érdekében csak hálózattal védett, elektromosan
kompatibilis áramköröket csatlakoztasson a küls
ő
portokra.
SELV (biztonsági extra alacsony feszültség)
A termék minden bemenete és kimenete biztonsági extra alacsony feszültség
ű
nek számít.
Távoli földelések
Az áramütés megel
ő
zése érdekében minden helyi (önálló irodai) számítógépet és a számítógépeket támogató berendezéseket
az épületen belül azonos áramkörre csatlakoztasson. Ha bizonytalan, ellen
ő
rizze az épület vezetékezését a távoli földelés
elkerülése érdekében.
Sample
This manual is suitable for devices