Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 58 of 61)

Languages: Dutch
Pages:61
Description:Algemene gebruikers-handleiding
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 61
58 -
Handleiding Aan de slag en problemen oplossen
S
O F T W A R E L I C E N T I E
Opmerking:
De meeste softwaretoepassingen zijn al op uw Packard Bell-computer geïnstalleerd. Deze software is klaar voor gebruik of
installatie. Sommige titels werken echter alleen met een CD of DVD. U vindt deze discs in de computerverpakking.
Packard Bell Gebruiksrechtovereenkomst (CD-ROM- en/of DVD-ROM-producten). Dit is een kopie van het originele licentiebewijs. Bewaar dit
belangrijke document.
Belangrijk!
Lees dit zorgvuldig door voordat u de software installeert.
Onderstaande gebruiksrechtovereenkomst geldt voor u. Dit is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u (als eindgebruiker of rechtspersoon) en
Packard Bell Door het installeren van de software stemt u ermee in gebonden te zijn aan de bepalingen van deze overeenkomst. Als u niet instemt met
de voorwaarden van deze overeenkomst, retourneert u het complete computersysteem, eventuele ongeopende softwarepakket(ten) en de
bijbehorende items (waaronder documentatiemateriaal of andere verpakkingen) op de plaats van aankoop. U krijgt dan uw geld volledig terug.
P
ACKARD
B
ELL
S
OFTWARELICENTIE
1. Verlening van het gebruiksrecht
Deze Packard Bell Gebruiksrechtovereenkomst (het “Gebruiksrecht”) verleent u het recht één exemplaar van de hierboven gespecificeerde Packard Bell-
SOFTWARE (die kan bestaan uit ten minste één CD of DVD) te gebruiken op één stand-alone computer, met dien verstande dat de SOFTWARE op elk
willekeurig moment slechts op één computer tegelijk in gebruik is. Indien u meerdere gebruiksrechten voor de SOFTWARE bezit, mag u te allen tijde
net zoveel kopieën van de SOFTWARE in gebruik hebben als u gebruiksrechten hebt. “Gebruik” van de SOFTWARE op een computer betekent het laden
van de SOFTWARE in het tijdelijke geheugen (d.w.z. het RAM) en de installatie in het permanente geheugen (d.w.z. de harde schijf, een CD/DVD of
ander opslagmedium) van die computer. Gebruik omvat niet de installatie van een kopie op een netwerkserver met als enig doel het distribueren naar
andere computers. Indien het verwachte aantal gebruikers van de SOFTWARE het aantal gebruiksrechten zal overtreffen, dient u een redelijke methode
of procedure in gebruik te nemen om te zorgen dat het aantal personen dat gezamenlijk van de SOFTWARE gebruik maakt, niet het aantal
gebruiksrechten overtreft. Indien de SOFTWARE op een harde schijf of een ander opslagmedium wordt geïnstalleerd (afgezien van een netwerkserver)
en één persoon meer dan 80% van de tijd gebruik maakt van die computer, dan mag diegene de SOFTWARE ook op een draagbare computer of
thuiscomputer gebruiken.
2. Auteursrecht
De SOFTWARE is eigendom van Packard Bell of haar leveranciers en wordt beschermd door de auteurswetten van de Verenigde Staten van Amerika en
internationale verdragsbepalingen. Daarom moet u de SOFTWARE behandelen als ieder ander materiaal waarop auteursrechten rusten (bijv. een boek
of een muziekopname) uitgezonderd van het feit dat u het CD- en/of DVD-gedeelte van de SOFTWARE, indien aanwezig, op één harde schijf mag zetten
mits u het origineel alleen voor backup- of archiefdoeleinden gebruikt. Het is niet toegestaan de CD en/of DVD van de SOFTWARE of het bijbehorende
documentatiemateriaal te kopiëren.
3. Andere beperkingen
Het is u niet toegestaan de SOFTWARE te verhuren of te leasen, maar u mag de SOFTWARE en het bijbehorende documentatiemateriaal overdragen op
een permanente basis mits u daarbij alle kopieën overdraagt, en indien de verkrijger de bepalingen van deze overeenkomst aanvaardt. Het is u niet
toegestaan de SOFTWARE te reverse-engineeren, decompileren of te disassembleren. Elke overdracht moet mede omvatten de meest recente update
en alle eerdere versies.
L
ICENTIE
-
INFORMATIE
S
OFTWARE
V
AN
D
ERDEN
OF
V
RIJE
S
OFTWARE
Voorgeïnstalleerde, geïntegreerde of op andere wijze gedistribueerde software op de door Packard Bell geleverde producten bevat vrije software of
software van derden (de "vrije software"), onder licentie van de GNU General Public License (de "GPL"). Vrije software is als zodanig aangeduid. Het
kopiëren, distribueren en/of modificeren van de vrije software moet conform de voorwaarden van de GPL plaatsvinden.
De vrije software wordt gedistribueerd in de hoop zijn nut te bewijzen, echter ZONDER ENKELE GARANTIE; zelfs geen impliciete garantie met betrekking
tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor enigerlei doel. De bepalingen van de GNU Public License zijn altijd van toepassing. Op http://www.gnu.org
vindt u een exemplaar van de GPL. U kunt hiervoor ook de Free Software Foundation, Inc. aanschrijven. Adres: Free Software Foundation, Inc. 59 Temple
Place - Suite 330, Boston, MA, 02111-1307, USA.
Gedurende een periode van drie (3) jaar na ontvangst van deze software kunt u na een schriftelijke aanvraag gratis, uitgezonderd de kosten van de
media, verzending en handling, een volledige versie van de broncode van de vrije software krijgen onder de voorwaarden van de GPL.
Neem voor eventuele vragen contact met ons op. Adres: Acer Inc., 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan.
Sample
This manual is suitable for devices