Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 55 of 61)

Languages: Dutch
Pages:61
Description:Algemene gebruikers-handleiding
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 61
Informatie over voorschriften -
55
I
N F O R M A T I E
O V E R
V O O R S C H R I F T E N
CE C
ONFORMITEIT
Producten met het CE-keurmerk voldoen zowel aan de richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EC) als aan de
laagspanningsrichtlijn (2006/95/EC), die zijn uitgevaardigd door de Europese Commissie.
Compatibiliteit met deze richtlijnen houdt in dat aan de volgende Europese normen wordt voldaan:
EN55022: Storing op radiofrequenties
EN55024: Immuniteit
EN61000-3-2: Limieten voor uitstraling harmonischen
EN61000-3-3: Limieten voor spanningfluctuaties en rimpelspanning in laagspanningsvoedingen
EN60950-1: Productveiligheid. Als uw computer een netwerkkaart voor telecommunicatie bevat, is de in-/uitgang geclassificeerd als TNV-3
(Telecommunication Network Voltage).
Belangrijke informatie voor computers met wireless controllers en bedrade modems:
Bij deze verklaart Packard Bell dat de wireless apparaten geleverd bij deze computer zenders met een laag energieverbruik
hebben die volledig voldoen aan de strengste eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/05/EG voor
laagspanning, EMC en RF van R&TTE.
EN300328 - Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM).
EN301489-1/-7/-17/-24 - EMC-norm voor radio-apparatuur en diensten, algemene technische vereisten.
EN301893 - Broadband Radio Access Networks (BRAN), 5 GHz high performance RLAN, geharmoniseerde EN-norm voor de basiseisen in artikel 3.2 van
de R&TTE-richtlijn.
EN62311 - Algemene norm voor het demonstreren van de conformiteit van laagvermogende elektronische en elektrische apparaten met de
basisbeperkingen betreffende de blootstelling van personen aan elektromagnetische velden.
Dit product moet worden gebruikt conform de voorschriften en wetten van het land waarin het wordt gebruikt. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met uw plaatselijke vestiging.
Lijst van landen waarop dit van toepassing is
EU-lidstaten in maart 2009 zijn: België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk,
Portugal, Finland, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Cyprus, Malta, Bulgarije en
Roemenië.
A
ANPASSINGEN
VAN
HET
PRODUCT
CE-keurmerk
Packard Bell kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde wijzigingen die door de gebruiker zijn aangebracht en de gevolgen daarvan,
welke de productconformiteit met het CE-keurmerk beïnvloeden.
Storing op radiofrequenties
De fabrikant is niet aansprakelijk voor storingen in radio- of TV-ontvangst als gevolg van ongeoorloofde wijzigingen in deze apparatuur.
A
ANSLUITINGEN
EN
EXTERNE
AARDINGEN
PELV (Protected Extra Low Voltage)
Om de veiligheid van de apparatuur bij zeer lage spanningen te kunnen handhaven, mogen op de externe poorten alleen apparaten worden
aangesloten waarvan de netvoeding en het zwakstroomgedeelte galvanisch van elkaar gescheiden zijn.
SELV (Safety Extra Low Voltage)
Alle in- en uitgangen van dit apparaat voldoen aan de SELV-norm (Safety Extra Low Voltage).
Externe aardverbindingen
Om elektrische schokken te voorkomen, moeten alle lokale (tot één kantoor behorende) computers en ondersteunende apparaten op dezelfde
elektrische groep van het gebouw worden aangesloten. Controleer eventueel de bedrading van het gebouw om uit te sluiten dat de apparatuur extern
wordt geaard.
Stroomvoorziening gebouw
Sluit de apparatuur alleen aan op een stroomvoorziening die voldoet aan de huidige voorschriften in uw woonplaats. In Nederland en België gaat het
dan om de IEE-voorschriften.
Sample
This manual is suitable for devices