Packard Bell EN BG48 user manual download

Languages: Czech
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 62
Obsah
- 1
Stru
č
ná p
ř
íru
č
ka s
ř
ešením
problém
ů
O
BSAH
Registrace produktu
2
D
ů
ležité informace
3
Základní informace o po
č
íta
č
i
4
Bezpe
č
nost a pohodlí
......................................
4
Bezpe
č
nostní upozorn
ě
.........................
4
Zdravotní upozorn
ě
................................
5
Seznámení s vaším po
č
íta
č
em
.......................
6
Ovládací za
ř
ízení (Klávesnice/touchpad) . 6
Dotyková obrazovka (volitelné)
.................
7
Prvky pro ovládání hlasitosti
.....................
8
Dálkový ovlada
č
(volitelné)
.......................
9
Jednotky po
č
íta
č
e
...................................
10
Zdroj napájení
.........................................
11
Porty a konektory
....................................
13
Zapnutí a vypnutí po
č
íta
č
e
.....................
14
Upgrade po
č
íta
č
e
...................................
16
Internet a software
18
Používání systému Windows a softwaru
.......
18
Uvítací centrum
.......................................
18
Nabídka zabezpe
č
ení sít
ě
Internet
.........
18
Packard Bell Recovery Management
......
19
Packard Bell Updater
..............................
20
Dokumentace k po
č
íta
č
i
..........................
21
P
ř
ehrávání multimediálních soubor
ů
......
22
Sociální sít
ě
(volitelné)
............................
24
První kr
ůč
ky na Internetu
..............................
24
Ochrana po
č
íta
č
e
....................................
24
Výb
ě
r poskytovatele internetových
služeb
......................................................
24
Sít’ová p
ř
ipojení
......................................
25
Surfujte po Internetu!
..............................
27
Helpdesk
29
Bezpe
č
né použití po
č
íta
č
e
............................
29
Údržba
....................................................
29
Aktualizace
..............................................
32
Bezpe
č
nost
.............................................
33
Vzdálená pomoc systému Windows
.......
38
Diagnostika a opravy
.....................................
39
5 nej
č
ast
ě
jších problém
ů
........................
39
Ř
ešení r
ů
zných problém
ů
.......................
45
Obnova vašeho systému
...............................
52
Obnova vašeho systému
........................
52
Obnova p
ř
edinstalovaného softwaru a
ovlada
čů
..................................................
52
Návrat systému do p
ř
edchozího stavu
....
53
Návrat systému do stavu z výrobního
závodu
....................................................
54
Informace o p
ř
edpisech
56
Životní prost
ř
edí
59
Softwarová licence
60
Rejst
ř
ík
61
Copyright ©2010. Všechna práva vyhrazena.
PBNB
Sample
This manual is suitable for devices