HP ZBook Studio G4 user manual download (Page 76 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 86
Postupci za instalaciju BIOS-a mogu se razlikovati. Slijedite upute prikazane na zaslonu nakon dovršetka
preuzimanja. Ako nema nikakvih uputa, slijedite ove korake:
1.
U okvir za pretraživanje na programskoj traci upišite
file
(datoteka), a zatim odaberite
Eksplorer za
datoteke
.
2.
Odaberite oznaku tvrdog diska. Oznaka tvrdog diska obično je lokalni disk (C:).
3.
Pomoću puta do mjesta na tvrdom disku koji ste ranije zabilježili otvorite mapu na tvrdom disku koja
sadrži ažuriranje.
4.
Dvokliknite datoteku s nastavkom .exe (na primjer,
naziv_datoteke
.exe).
Započet će instalacija BIOS-a.
5.
Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.
NAPOºENA:
kada se na zaslonu pojavi poruka o uspješnoj instalaciji, preuzetu datoteku možete izbrisati s
tvrdog diska.
Promjena redoslijeda pokretanja pomoću upita f9
Da biste dinamički odabrali uređaj za pokretanje za trenutni niz pokretanja, slijedite ove korake:
1.
Pristup izborniku Access the Boot Device Options (Mogućnosti uređaja za pokretanje sustava):
Uključite ili ponovno pokrenite računalo i kada se pojavi HP-ov logotip, pritisnite tipku
f9
da biste
ušli u izbornik Boot Device Options (Mogućnosti uređaja za pokretanje sustava).
2.
Odaberite uređaj za pokretanje sustava, pritisnite
enter
pa slijedite upute na zaslonu.
TPº postavke BIOS-a (samo odabrani proizvodi)
VAŽNO:
prije omogućavanja funkcije Trusted Platform Module (TPM) (Modul pouzdane platforme) na ovom
sustavu morate provjeriti je li način na koji ćete koristiti TPM usklađen s primjenljivim lokalnim zakonima,
propisima i pravilnicima te morate zatražiti odobrenje i licence ako je to potrebno. U slučaju problema zbog
neusklađenosti nastalih uslijed načina na koji radite s TPM-om odnosno načina na koji ga koristite, isključivo vi
u potpunosti snosite sve pravne posljedice. HP se odriče bilo koje odgovornosti koja proizlazi iz takvog načina
korištenja.
TPM pruža dodatnu sigurnost za računalo. TPM postavke možete izmijeniti u programu Computer Setup
(Postavljanje računala) (BIOS).
NAPOºENA:
ako promijenite TPM postavku u Hidden (Skriveno), TPM neće biti vidljiv u operacijskom
sustavu.
Pristup TPM postavkama u programu Computer Setup (Postavljanje računala):
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala). Pogledajte odjeljak
Pokretanje programa Computer
Setup
na stranici
61
.
2.
Odaberite
Sigurnost
pa
TPº ugrađena sigurnost
, a zatim slijedite upute na zaslonu.
64
Poglavlje 10
Computer Setup (Postavljanje računala) (BIOS), TPM i HP Sure Start
Sample