HP Stream 14-ax000 user manual download (Page 51 of 66)

Languages: Croatian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 66
Da biste provjerili postoje li novije verzije BIOS-a, pogledajte
Preuzimanje BIOS ažuriranja
na stranici
41
.
Preuzimanje BIOS ažuriranja
OPREZ:
da biste smanjili rizik od oštećenja računala ili neuspjeh instalacije, ažuriranje BIOS-a preuzmite i
instalirajte samo kada je računalo priključeno na pouzdan izvor vanjskog napajanja pomoću prilagodnika
izmjeničnog napona. Ne preuzimajte i ne instalirajte ažuriranja BIOS-a kada računalo radi na bateriju, kada je
stavljeno na priključni uređaj ili priključeno na dodatni izvor napajanja. Tijekom preuzimanja i instalacije slijedite
ove upute:
Ne isključujte računalo iz napajanja iskapčanjem kabela za napajanje iz utičnice izmjeničnog napona.
Ne isključujte računalo i ne pokrećite stanje mirovanja.
Nemojte umetati, uklanjati, spajati ili isključivati bilo kakav uređaj, kabel ili žicu.
NAPOMENA:
ako je računalo povezano s mrežom, obratite se mrežnom administratoru prije instaliranja bilo
kakvih ažuriranja softvera, a posebno sistemskog BIOS-a.
1.
U okvir za pretraživanje programske trake upišite
support
(podrška), a zatim odaberite aplikaciju
HP
Support Assistant
.
– ili –
Kliknite znak upitnika na programskoj traci.
2.
Kliknite
Ažuriranja
, a zatim kliknite
Potraži ažuriranja i poruke
.
3.
Slijedite upute na zaslonu kako biste prepoznali svoje računalo i pristupili ažuriranju sustava BIOS koji želite
preuzeti.
4.
U području za preuzimanje učinite sljedeće:
a.
Pronađite ažuriranje BIOS-a koje je novije od verzije BIOS-a trenutno instalirane na računalu. Ako je
ažuriranje novije od vašeg BIOS-a, zabilježite datum, naziv ili neku drugu prepoznatljivu značajku. Ta
će vam informacija možda poslije zatrebati kako biste pronašli ažuriranje nakon njegova preuzimanja
na tvrdi disk.
b.
Pratite upute na zaslonu za preuzimanje odabranih stavki na tvrdi disk računala.
Zabilježite put do mjesta na tvrdom disku gdje će se spremiti preuzeto ažuriranje BIOS-a. Kada budete
spremni za instalaciju ažuriranja, tom ćete mjestu morati pristupiti pomoću navedenog puta.
Postupci za instalaciju BIOS-a mogu se razlikovati. Slijedite upute koje se pojavljuju na zaslonu nakon dovršetka
preuzimanja. Ako se ne pojave nikakve upute, slijedite ove korake:
1.
U okvir za pretraživanje programske trake upišite
datoteka
, a zatim odaberite
Eksplorer za datoteke
.
2.
Dvaput kliknite oznaku tvrdog diska. Oznaka tvrdog diska obično je lokalni disk (C:).
3.
Pomoću puta do mjesta na tvrdom disku koji ste ranije zabilježili, otvorite mapu na tvrdom disku koja sadrži
ažuriranje.
4.
Dvaput kliknite datoteku s nastavkom .exe (na primjer,
Ƭ±HQD²H
.exe).
Započet će instalacija BIOS-a.
5.
Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili instalaciju.
NAPOMENA:
nakon što se na zaslonu pojavi poruka o uspješnoj instalaciji, preuzetu datoteku možete izbrisati
sa svog tvrdog diska.
Ažuriranje programa Setup Utility (BIOS-a)
41
Sample
This manual is suitable for devices